Maksuperusteiden määrääminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2022

HEL 2021-013676
More recent handlings
§ 60

Muutokset kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2023

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden hintojen indeksikorotuksista vuodelle 2023. Korotukset koskevat liikuntapalvelun tiloja ja kenttiä sekä koulujen liikuntasalien tilavarauksia, kaupungin vene- ja talvisäilytyspaikkoja, venekerhoille vuokrattuja venepaikkoja, laiturinpito-oikeusmaksuja sekä Rastilan leirintäaluetta.

Liikuntapalvelun tilojen ja kenttien sekä koulujen liikuntasalien tilavarausten hinnat nousevat noin 5 %. Myös Rastilan leirintäalueen hinnat nousevat noin 5 %. Kaupungin vene- ja talvisäilytyspaikkojen, venekerhoille vuokrattujen venepaikkojen ja laiturinpito-oikeusmaksujen osalta korotus on noin 10 %.

Liikuntapalvelun tilojen ja kenttien sekä koulujen liikuntasalien tilavarausten hintojen muutos astuu voimaan sisätiloissa 29.5.2023 alkaen. Ulkotiloissa sekä Pallomyllyssä ja Talin jalkapallohallissa hintojen muutos astuu voimaan 1.5.2023 alkaen.

Vene- venekerhojen ja Rastilan leirintäalueen hintojen muutos astuu voimaan 1.1.2023 alkaen. Veneiden talvisäilytyspaikkojen hintojen muutos astuu voimaan kaudelle 2023–2024.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnan delegointipäätöksen (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.9.2022, § 158) mukaan toimialajohtaja päättää toimialan hinnoista, hinnoitteluväleistä, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2023 sekä hinnaston päivityksestä tarvittaessa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulotavoite on noin 0,8 miljoonaa euroa suurempi verrattuna vuoden 2022 talousarvioon. Tämä 0,8 miljoonan euron lisätulo edellyttää, että toimialajohtaja tekee hintojen indeksikorotukset toimialan tulonkantoprosentin turvaamiseksi 15 % tasolle. Liikuntapalvelukokonaisuuden hintoihin ei tehty indeksikorotuksia vuodelle 2022, sillä tavoitteena oli koronapandemian jäljiltä saada asiakkaat takaisin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelujen piiriin. (Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.9.2022, § 158).

Kustannustason noususta aiheutuvalla hintojen tarkistuksella pyritään kattamaan toimialan tarjoamien tuotteiden ja palvelujen tuottamisesta ja hankinnasta aiheutuvien kulujen kasvu.

Uudet hinnat ovat ohessa liitteenä.

This decision was published on 08.11.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Jouni Tanninen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 37228

jouni.tanninen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja