Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

24. / 360 §

Kaupunginvaltuuston 24.5.2023 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 24.5.2023 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

114 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

115 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

116 §, Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaostolle ja Taloushallintopalveluliikelaitokselle.

117 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

118 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

119 §, Hallintosäännön muuttaminen, nuorisoneuvoston läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston kokouksissa

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätöksessä viitatuista linjauksista tehdään erillinen päätös asialla HEL 2021-003578.

120 §, Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle

Kaupunginhallitus oikeuttaa kaupunginlakimiehen allekirjoittamaan takauspäätöksen mukaiset takaussitoumukset.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalalle ja HUS-yhtymälle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle.

121 §, HUS-järjestämissopimus

Tiedoksi sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

122 §, Helsingin kaupungin rakennusjärjestys

Kaupunginvaltuuston maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 202 §:n perusteella tekemän päätöksen perusteella kaupunginhallitus määrää rakennusjärjestyksen tulemaan voimaan 1.6.2023.

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristön toimialalle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, kaupunginmuseolle sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle.

123 §, Kontulan ala-asteen ja päiväkodin perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Rintinpolku 4)

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

124 §, Keski-Pasilan länsitornialueen maa-alueiden luovuttaminen

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus oikeutti:

  • tonttipäällikön myöntämään länsitornialueen toteuttamisen kannalta välttämättömät pysyvät käyttö- ja hallintaoikeudet sekä tarvittaessa päättämään liitteenä 1 olevan toteutussopimuksen mukaisista mahdollisista kaupungin vastattavaksi tulevista kustannuksista koskien optioalueen yhteisiä rakenteita ja/tai annettuja tietoja.
  • kaupunkiympäristön toimialajohtajan tai hänen määräämänsä allekirjoittamaan edellä sanotun toteutussopimuksen, kiinteistökaupan esisopimuksen ja kauppakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa vähäisiä muutoksia.
  • toimialajohtajan tai hänen määräämänsä myös tarvittaessa irtisanomaan tai muutoin päättämään toteutussopimuksen sekä kiinteistökaupan esisopimuksen.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Skanska CDF Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle, Senaatti-kiinteistöille ja kaupunkiympäristön toimialalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja kaupunginkanslialle.

125 §, Helsingin kansainvälisen koulun asemakaavan muutos Ruoholahdessa (nro 12798)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

126 §, Kaarelan Ultramariinikuja 2 ja 4 asemakaavan muutos (nro 12789)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle ja Kymp/Talouden tuelle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja asemakaavoitukselle.

127 §, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite palveluverkko-oppaista Helsinkiin

Ei toimenpidettä.

128 §, Valtuutettu Alviina Alametsän aloite tukihenkilöistä päihderiippuvaisille

Ei toimenpidettä.

129 §, Valtuutettu Otso Kivekkään aloite Valimon itäreunan rakentamisesta

Asia palautettiin kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

130 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna