Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

22. / 114 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 6

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
6.2.2023
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
7.2.2023
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
7.2.2023
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
7.2.2023
- ympäristö- ja lupajaosto
 
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
9.2.2023
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
 
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
7.2.2023
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali-, terveys ja pelastuslautakunta
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan pelastusjaosto
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto
9.2.2023
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
6.2.2023
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
7.2.2023
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi