Liikenneliikelaitoksen johtokunnan 4.12.2019 pöytäkirjan tarkastaminen

9. / 102 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan 4.12.2019 pöytäkirjan tarkastaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti tarkastaa liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan 4.12.2019 kokouksen pöytäkirjan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 20 § 2 mom. mukaan pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen kullakin kerralla valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin päätä. Toimielin voi erikseen päättää tarkastaa pöytäkirjan tietyn kohdan jo samassa kokouksessa.

3 mom. mukaan jos pöytäkirjantarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa taikka he tai varatarkastajiksi valitut ovat estyneitä allekirjoittamasta sitä, pöytäkirja tarkastetaan toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Johtokunnan 4.12.2019 kokouksessa valituista neljästä pöytäkirjan tarkastajasta/varatarkastajasta kaksi poistui kokouksesta ennen sen päättymistä ja yksi on ollut muutoin estynyt allekirjoittamasta pöytäkirjaa. Asian käsittely johtokunnassa on viivästynyt, koska viimeksi mainittua pöytäkirjan varatarkastajaa on ollut vaikeuksia tavoittaa, minkä vuoksi esteen toteaminen on hänen kohdalta ilmennyt viiveellä.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi

Lisätietojen antaja

Miika Tetri, lakimies, puhelin: 09 310 26873

miika.tetri@hel.fi