Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 16 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

18.1.2022, 4 §
Aluekirjastopalvelujen yksiköiden sulkeminen ja aukioloaikojen supistaminen ajalla 19.1. - 16.3.2022

24.1.2022, 5 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan asiakastilojen sulkeminen ajalla 25.1. – 7.2.2022 sekä tartuntatautilain 58 ja 58 d §:n noudattamisen edellyttämät toimenpiteet asiakastiloissa ja toiminnassa ajalla 11. – 31.1.2022

25.1.2022, 6 §
Erhe

Hallintojohtaja

18.1.2022, 2 §
Erityisavustuksen hakeminen opetus- ja kulttuuriministeriöltä nuorisopalvelukokonaisuuden
Non-toxic – syrjimätön pelikulttuuri -hankkeelle

Kirjastopalvelukokonaisuus

Kirjastopalvelujen johtaja

21.1.2022, 2 §
Salassa pidettävä

21.1.2022, 3 §
Verkkosisältöjen käytön seurantapalvelun hankinta Kirjastot.fi -palvelukokonaisuuteen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

18.1.2022, 3 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Pakilanpuiston allianssi, Halkosuontien kiinteistö, teostilaus

18.1.2022, 4 §
Taidemuseon prosenttirahahanke, Päiväkoti Tunturi, Mellunmäki, tilauspäätös

18.1.2022, 5 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kuninkaantammen peruskoulu ja päiväkoti, tilauspäätös

18.1.2022, 6 §
Taidemuseon prosenttirahahankinta, Kielilukio, Myllypuro, tilauspäätös

24.1.2022, 7 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Didrichsenin taidemuseolle, Per Stenius, 12.2.2022 -8.5.2022, Didrichsenin taidemuseo

24.1.2022, 8 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Lappeenrannan taidemuseolle, Samoilla raiteilla, 05.02.2022 - 22.05.2022, Lappeenrannan taidemuseo

26.1.2022, 9 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijoilta

26.1.2022, 10 §
Taidemuseon taidehankinta taiteilijalta

Kulttuurin edistämisen päällikkö

21.1.2022, 3 §
Helsingin vuoden 2021 kulttuuritekopalkinto ja kunniamaininta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

13.1.2022, 3 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapalvelupäällikkö

12.1.2022, 2 §
Tapahtumayhteistyösopimuksen liite - Urheilugaala 2022

Ulkoilupalvelupäällikkö

31.1.2022, 3 §
Lauttasaaressa sijaitsevan kiinteistön ja talviuintipaikan vuokraus Humaus ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

25.1.2022, 2 §
Tutkimuslupa, Lasten ja nuorten ryhmien retkeilymahdollisuuksien tukeminen Helsingin alueella -opinnäytetyötä varten

25.1.2022, 3 §
Tutkimuslupa, Environmental education in urban settings for immigrant youth -opinnäytetyötä varten

Kumppanuuspäällikkö

25.1.2022, 7 §
Helsingin Nuorisoyhteistyö Helsinki-Team ry:n projektiavustushakemus vuodelle 2022

Liikuntajaosto

25.1.2022, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

25.1.2022, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

25.1.2022, § 3
Vuoden 2022 helsinkiläisurheilijan, nuoren helsinkiläisurheilijan, valmentajan ja urheiluseuran valintakriteerit

25.1.2022, § 4
Liikunnan avustusmäärärahan 2022 osittaminen

25.1.2022, § 5
Avustusmäärärahasta kohdeavustuksina jaettavat avustukset jääurheilun tukemiseen 2022

25.1.2022, § 6
Liikunnan avustusmäärärahoista 2022 jakamatta jääneiden päätösvallan delegointi

Nuorisojaosto

27.1.2022, § 1
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

27.1.2022, § 2
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä vuonna 2022

27.1.2022, § 3
Nuorisojaoston myöntämien avustusten toimintalinjaukset vuodelle 2022

27.1.2022, § 4
Loma-aikojen leiriavustukset 2022 (kausi 1.11.2021–31.10.2022)

27.1.2022, § 5
DobroCenter Finland ry:n starttiavustushakemus vuodelle 2022

27.1.2022, § 6
Lasten ja nuorten osallisuussuunnitelma kaudelle 2021–2025 sekä nuorten aloiteoikeuden toteutuminen Helsingin kaupungissa 2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset | Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Laura Aalto

Lisätietojen antaja

Pirjo Palamaa, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 87764

pirjo.palamaa@hel.fi