Ilmoitusasiat

2. / 292 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 8.5.2019 § 143

Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asuntotonteille (Vuosaari, Rastila, tontit 54010/ 5 ja 6)

HEL 2019-002582 T 10 01 01 02

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 13.5.2019 § 335

V 22.5.2019, Taka-Töölön Topeliuksenkatu 16:n asemakaavan muuttaminen
(nro 12493)

HEL 2013-009433 T 10 03 03

Khs 13.5.2019 § 356

Maankäyttösopimusten ja kiinteistönkaupan esisopimusten tekeminen
liittyen asemakaavan muutosehdotukseen 12481 (Herttoniemi, Herttoniemen teollisuusalue)

HEL 2019-002887 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Myllykallio, Luoteisväylä 14, Katajaharjuntie 2–4

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019 (§ 65) hyväksynyt Lauttasaaren, Myllykallion tonttien 31052/13, 31052/14, 31066/7 ja 31086/1 asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12511, Lauttasaaren luoteisosan neljä tonttia, dnro HEL 2016-012672.

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä on valitettu siltä osin, kun päätös koskee tonttia 31086/1. Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 (§ 355) määrätä asemakaavan muutoksen osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, tonttien 31052/13 ja 31052/14 (Luoteisväylä 14) sekä tontin 31066/7 (Katajaharjuntie 2–4) osalta ja pois lukien tontti 31086/1 (Puistokaari 11). Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin.

Helsingissä 27.5.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho