Ilmoitusasiat

2. / 658 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Tiedoksi voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Pitäjänmäki, Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen

Kaupunginvaltuuston 22.9.2021, § 281, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Munkkiniemi, Munkkivuori, urheilu- ja virkistyspalvelujen alue sekä Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, tontit 46004/9, 46006/2, katualueet ja kaupunginosan raja, piirustus nro 12516, Kutomotie 1 ja 9 lähiympäristöineen, dnro HEL 2015-011149.

Päätöksestä on maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla kuulutettu 11.11.2021, jolloin kaava on tullut voimaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Pirjo Moberg, hallintosihteeri, puhelin: +358 9 310 31507

pirjo.moberg@hel.fi