Ilmoitusasiat

2. / 567 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 28.10.2019 § 720

Tontin varaaminen Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr:lle valtion tukemien opiskelijoille suunnattujen vuokra-asuntojen suunnittelua varten (Kaarela, tontti 33399/5)

HEL 2019-009241 T 10 01 01 00

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Tervasaaren aitta

Kaupunkiympäristölautakunnan 17.9.2019 § 457 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kruununhaka, lähivirkistysalue (piirustus nro 12557, Tervasaaren aitta).

HEL 2017-012687

Helsingissä 5.11.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho