Kaupunginvaltuuston 26.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

25. / 734 §

Kaupunginvaltuuston 26.10.2022 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.10.2022 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

254 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

255 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

256 §, Kyselytunti

Ei toimenpidettä.

257 §, Kaupunginvaltuuston kokousajat vuonna 2023

Ei toimenpidettä.

258 §, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.

Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.

259 §, Sörnäisten Haapaniemenkatu 4 asemakaavan muutos (nro 12715)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle, Kymp/Talouden tuelle, ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

260 §, Valtuutettu Matti Niirasen aloite sotiemme veteraanien perinnön vaalimisen tukemisesta

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

261 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Kokouksessa jätettyjen aloitteiden osoittamisesta vastattavaksi päätetään erikseen.

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna