Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

15. / 493 §

Kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 16.6.2021 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

183 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

184 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

185 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.

186 §, Hallintosäännön muuttaminen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston toimivalta

Tiedoksi sosiaali- ja terveystoimialalle.

187 §, Eräiden vuoden 2021 talousarvioon merkittyjen määrärahojen ylittäminen ja toimintakatteen alittaminen

Tiedoksi kaupunginkanslialle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle ja sosiaali- ja terveystoimialalle.

188 §, Tukkutorin toimintojen järjestäminen

Asiasta on erillinen täytäntöönpanoesitys asiana 14.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Helsingin Leijona Oy:lle.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja kaupunkiympäristön toimialalle.

189 §, Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginhallitus

  • hyväksyy kaupungin osalta Itärata Oy:n perustamisen,
  • myöntää kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston käytettäväksi vuoden 2021 talousarviomäärärahoja enintään 500 000 euroa osakkeiden merkintähintojen tai muun pääomasuorituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 06 02, Arvopaperit, Muut kohteet, kaupunginhallituksen käytettäväksi
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan osakkeiden merkitsemiseen tai muuhun pääomittamiseen liittyvistä käytännön toimenpiteistä
  • kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa huolehtimaan yhtiön perustamiseen liittyvistä toimenpiteistä kaupungin osalta sekä tekemään tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia hankeyhtiöasiakirjoihin.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote hankeyhtiön muille perustajille.

Tiedoksi kaupunginkanslialle ja Taloushallintopalveluille.

190 §, Helsingin kaupungin ympäristöraportti 2020

Tiedoksi kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle, sosiaali- ja terveyslautakunnalle

191 §, Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen hankesuunnitelma

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja sosiaali- ja terveyslautakunnalle.

192 §, Pohjois-Haagan ala-asteen laajennuksen ja perusparannuksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottaminen

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle ja kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.

193 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen eräille tonteille (Mellunkylä, Kontula ja Mellunmäki)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

194 §, Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 (nro 12704)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote eduskunnalle, Elisa Oyj:lle, Espoon kaupunkisuunnittelukeskukselle, Fingrid Oyj:lle, Geologian tutkimuskeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin poliisilaitokselle, Helsingin Satama Oy:lle, Helsingin seudun kauppakamarille, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seurakuntayhtymälle, Helsingin yliopistolle/kiinteistöpalvelut, Helsingin yrittäjille, HUS/Keskuskirjaamolle, Kauniaisten kaupungille, Liikenteen turvallisuusvirastolle, Liikenne- ja viestintäministeriölle, Liikenne- ja viestintävirastolle, Traficomille, Museovirastolle/kulttuuriympäristön suojelu, Puolustusvoimille, Senaatti-kiinteistöille, Suomen omakotiliitolle, Säteilyturvakeskukselle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, Töölönkadun Pysäköintilaitos Oy:lle, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Uudenmaan liitolle, Vantaan kaupungille ja Väylävirastolle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Liikenneliikelaitoksen johtokunnalle, liikenneliikelaitokselle, kaupunginmuseolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle, sosiaali- ja terveystoimen toimialalle, maankäyttö ja kaupunkirakenne –palvelukokonaisuudelle, maankäytön yleissuunnittelulle ja asemakaavoitukselle.

195 §, Oulunkylän Patolan kerrostalotonttien (Hirsipadontie 6, Kisällintie 1, Kivipadontie 6) asemakaavan muuttaminen (nro 12630)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja asemakaavoitukselle.

196 §, Laajasalon Hepokalliontie 28-32 ja Puuskaniementie 44 ym. asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12615)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle ja kaavamuutoksen hakijalle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.

197 §, Valtuutettu Katju Aron aloite ympärivuotisesta hätämajoituksesta EU-kansalaisille

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

198 §, Valtuutettu Jape Lovénin aloite Rastilan leirintäalueen toimintaedellytysten turvaamisesta

Asia palautettiin kaupunginkansliaan uudelleen valmisteltavaksi.

199 §, Valtuutettu Mari Holopaisen aloite avointen ja maksuttomien tilojen asukaskäytöstä

200 §, Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite puisto- tai katualueen nimeämisestä Johan Knut Harjun mukaan

201 §, Valtuutettu Dan Koivulaakson aloite turvapaikanhakijoiden lasten oikeudesta varhaiskasvatukseen

202 §, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

203 §, Valtuutettu Mai Kivelän aloite ilmastohaitallisesta mainonnasta vapaasta kaupunkitilasta

204 §, Valtuutettu Mia Haglundin aloite asunnon saannin helpottamisesta turvakotijakson jälkeen

Ei toimenpidettä.

205 §, Valtuutettu Eva Biaudetin aloite ihmiskaupan uhrien palvelujen kehittämisestä

Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

206 §, Valtuutettu Petra Malinin aloite Helsingin kaupungin toimista työnantajanavanhempien uupumisen vähentämiseksi

Ei toimenpidettä.

207 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 25 - 29 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna