Ilmoitusasiat

2. / 78 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginvaltuusto (Kvsto)

Kvsto 29.5.2024 § 110

Päiväkoti Päiväpirtin ja päiväkoti Topeliuksen korvaavan uudisrakennuksen hankesuunnitelma

HEL 2023-009092 T 10 06 00

Kvsto 29.5.2024 § 113

Laajasalon Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat huvilat, asemakaavan muutos (nro 12810)

HEL 2021-007610 T 10 03 03

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Länsisatama, Länsisataman terminaali 1

Kaupunginvaltuuston 27.3.2024, § 72, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Länsisatama, satama- ja katualueet, piirustus nro 12752, Länsisataman terminaali.

HEL 2019-005767

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus

Kaupunginvaltuuston 27.3.2024, § 73, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45161–45163 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12866, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus.

HEL 2022-000760

Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot

Kaupunginvaltuusto on 29.5.2024, 113 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Laajasalo, Hevossalmi, Jollas, tontti 49120/2, tontti 49124/18, tontti 49126/5, tontit 49133/4 ja 7, kortteli 49134, tontti 49151/3, tontti 49153/4, korttelit 49154–49156, tontit 49157/1–9, tontti 49159/3, tontti 49160/10, tontit 49165/11 ja 14, kortteli 49206, tontti 49247/7, tontti 49265/4, tontti 49266/5, yleisten rakennusten korttelialueet, loma- ja virkistyspalveluiden korttelialue, lomakäyttöön tarkoitettu alue, lähivirkistysalueet ja venevalkama-alueet (muodostuvat uudet korttelit 49451–49456), piirustus nro 12810, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot.

HEL 2021-007610

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätietojen antaja

Johanna Nöjd, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26415

johanna.nojd@hel.fi