Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

11. / 202 §

Kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 13.3.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

TARKASTUSLAUTAKUNNAN EHDOTUKSET

4
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote tarjouspyyntöön osallistuneille.
 
 
 
Tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

KAUPUNGINHALLITUKSEN EHDOTUKSET

1-3, 9
Ei toimenpidettä.
 
 
5
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi Taloushallintopalveluille.
 
 
6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaostolle, tarkastusvirastolle ja Taloushallintopalveluille.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille ja Helsingin käräjäoikeudelle.
 
 
8
Tiedoksi pelastuslaitokselle.
 
 
10
Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
 
 
11
Kaupunginhallitus kehottaa liikenneliikelaitosta vuoden 2020 talousarvioehdotukseen sisältyvää investointisuunnitelmaa laadittaessa sopeuttamaan tulevien vuosien joukkoliikenneinvestointinsa siten, että Raide-Jokerin pikaraitiotien infrastruktuurin kohonneista kustannuksista huolimatta liikenneliikelaitoksen investointitaso pysyy kaupungin asettamassa investointiraamissa.
 
 
 
Tiedoksi Liikennelaitos-liikelaitokselle.
 
 
12
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Urhea-halli Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
13
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle sekä kasvatus- ja koulutuslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
14
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
15
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes, Helsinki).
 
 
 
Tiedoksi pelastuslautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunginmuseolle ja asemakaavoitukselle.
 
 
 
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
16 - 47
Talousarvioaloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
48 - 53
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna