Ilmoitusasiat

2. / 720 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Osittain voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2021 § 33 hyväksynyt Laajasalon, Yliskylän, tonttien 49003/11, 49020/5, 49029/5 ja 6, 49033/2, 49036/5, 49037/1, 49051/3 ja 18, 49056/12 ja 13, 49059/1 ja 2, 49072/1 sekä puisto-, lähivirkistys- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 49091, 49097 ja 49098) asemakaavan muutoksen piirustus nro 12548 osat 1–3, Koirasaarentien ja Ilomäentien alueet.

HEL 2016-000535

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 22.11.2021 § 883 määrätä Koirasaarentien ja Ilomäentien alueiden asemakaavan muutoksen nro 12548 osat 1–3 tulemaan osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta tiettyjen katualueiden sekä tontin 49056/16 osalta (liitekartoilla 1–3 määritellyt alueet).

Tällä kuulutuksella asemakaavan muutos piirustus nro 12548 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin liitekarttojen nro 12548 osat 1–3 mukaisesti.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 1/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 2/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen kartta osa 3/3, piirustus nro 12548, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12548


Helsingissä 8.12.2021

Voimaan tullut asemakaava: Kaartinkaupunki, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.10.2021 § 569 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kaartinkaupunki, kortteli 3057 (piirustus nro 12729, Kaartin kortteli, Kasarmikatu 17).

HEL 2020-012530

Helsingissä 15.12.2021

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi