Ilmoitusasiat

2. / 178 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Voimaan tullut asemakaava

Kaupunginkanslia

Kaupunkiympäristölautakunnan 30.1.2018 § 33 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31124/3 (piirustus nro 12449, Särkiniementie 10), Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 21.2.2019 hylännyt valituksen.

HEL 2013-008261

Helsingissä 28.3.2019

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho