Ilmoitusasiat

2. / 286 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 4.4.2022 § 245

Kaupunginvaltuuston 13.10.2021 (§ 293) Helsingin kaupunkistrategiasta vuosille 2021−2025 tekemän päätöksen täytäntöönpano

HEL 2021-009960 T 00 01 01

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto (Eja)

Eja 11.4.2022 § 13

Alueen varauksen jatkaminen Vastint Hospitality B.V.:lle hotellihankkeen suunnittelua varten (Länsisatama, Jätkäsaari)

HEL 2019-009778 T 10 01 01 00

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Suutarila, Tapulikaupungin Kämnerintie

Kaupunginvaltuuston 19.5.2021, § 132, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Suutarila, Tapulikaupunki, tontti 40134/3 ja katualueet, piirustus nro 12653, Tapulikaupungin Kämnerintie.

HEL 2018-006608

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 18.2.2022 hylännyt valituksen eikä korkeimmasta hallinto-oikeudesta ole haettu valituslupaa, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 19.5.2021, § 132, jää voimaan.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12653
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12653

Helsingissä 31.3.2022

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Pasilan konepajan lasipalatsi

Kaupunkiympäristölautakunnan 1.3.2022 § 120 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, korttelin 22391 tontti 4 ja osa tonttia 1, piirustus nro 12758, Pasilan konepajan lasipalatsi.

HEL 2018-006688

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12758
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12758

Helsingissä 29.4.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Kristina Montell, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 36421

kristina.montell@hel.fi