Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 126 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Vs. toimialajohtaja

28.8.2023, 33 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien patentin luvatonta käyttöä

Vs. hallintojohtaja

30.8.2023, 20 §
Lasten ja nuorten kuulemisen ja lapsiystävälliseen palautteenkeruun
suunnittelutyökalun palvelumuotoiluhankinta

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

01.09.2023, 51 §
Liikuntapalvelukokonaisuuden sijaisjärjestelyt 1.9.2023 lukien

1.9.2023, 52 §
Vahingonkorvausvaatimus koskien esinevahinkoa

Liikuntapalvelupäällikkö

29.08.2023, 23 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelukokonaisuuden
liikuntaan aktivointi -palvelun työsuhteisten työntekijöiden oikeus
toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

1.9.2023, 24 §
Tapahtumakumppanuussopimus - Yleisurheilun Suomi-Ruotsi -
maaottelu 2024

Ulkoilupalvelupäällikkö

29.08.2023, 33 §
Maa-alueiden vuokraaminen Koivusaaren venesatamasta Nyländska
Jaktklubben rf:lle

30.08.2023, 34 §
Maa-alueiden vuokraaminen Vaskilahden Venekerho ry:lle Koivusaaren ja Vaskilahden venesatamista

01.09.2023, 35 §
Maa-alueen vuokraaminen Mustikkamaalta Suomen Melonta- ja Soutuliitto ry:lle

Nuorisopalvelukokonaisuus

Itäisen nuorisotyön kumppanuuspäällikkö

29.08.2023, 26 §
Nuorten toimintaryhmä Metropolia ammattikorkeakoulun projektiavustushakemus 2023

Liikuntajaosto

29.08.2023, § 15
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

29.08.2023, § 16
Elise Gymnastics ry:n toiminta- ja tilankäyttöavustus vuodelle 2023

29.08.2023, § 17
Elise Gymnastics ry:n vuoden 2022 toiminta-avustuksen takaisinperintä

29.08.2023, § 18
Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen
2021 pistokokeena

29.08.2023, § 19
Vuoden 2023 jäljellä olevan avustusmäärärahan myöntämisperusteet
ja hakuaika

29.08.2023, § 20
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista
vuodelle 2024

Kulttuuri- ja kirjastojaosto

29.08.2023, § 15
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan
tarkastajien valinta

29.08.2023, § 16
Tanssin talon avustusten siirto Tanssi talo ry:ltä Tanssin talo säätiö
sr:lle

29.08.2023, § 17
Kulttuurin avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidon tarkastus
koskien vuotta 2021

29.08.2023, § 18
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kulttuurin laitosavustuksista
vuodelle 2024

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

Viranhaltijapäätökset / Helsingin kaupunki

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätietojen antaja

Sami Laakso, projektityöntekijä, puhelin: 09 310 50546

sami.laakso(a)hel.fi