Kaupunginvaltuuston 5.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

2. / 425 §

Kaupunginvaltuuston 5.6.2019 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 5.6.2019 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

1-3, 12-14, 16-18 
Ei toimenpidettä.
 
 
4-6
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi tarkastusvirastolle.
 
 
7
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, Taloushallintopalveluliikelaitokselle ja tarkastusvirastolle.
 
 
8
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kasvatus- ja koulutuslautakunnalle, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle sekä sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
 
 
 
Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
9
Kaupunginhallitus oikeuttaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vuokraamaan valtuuston päätöksessä mainitun alueen Urhea-halli Oy:lle 31.12.2059 saakka valtuuston vahvistamien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. Vuokrasopimus Urhea-halli Oy:n kanssa voidaan tehdä vasta sen jälkeen, kun alueen hallintaoikeus on siirtynyt kaupunkiympäristön toimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.
 
 
 
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Urhea-halli Oy:lle.
 
 
 
Tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle.
 
 
10
Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.
 
 
11
Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle sekä Liikennevirastolle.
 
 
 
Tiedoksi kaupunkiympäristön toimialalle, kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, kaupunginmuseolle sekä pelastuslautakunnalle.
 
 
15
Toivomusponsi kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.
 
 
19-22
Aloitteet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Samalla kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna