Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

38. / 341 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 17.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
25.4.2022
- elinkeinojaosto
 
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
 
- suomenkielinen jaosto
27.4.2022
- ruotsinkielinen jaosto
26.4.2022
kaupunkiympäristölautakunta
26.4.2022
- ympäristö- ja lupajaosto
28.4.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
26.4.2022
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
26.4.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
 
sosiaali- ja terveyslautakunta
26.4.2022
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
 
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
27.4.2022
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
28.4.2022
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
 
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi