Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

1. / 14 §

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av protokolljusterare

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt välja ledamöterna Eliel Kilpelä och Ted Urho till protokolljusterare och ledamoten Johannes Waris till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Eliel Kilpelä och Ted Urho väljs till protokolljusterare och Johannes Waris till ersättare för dessa då Runa Ismark och Anna Högström var förhindrade att delta i mötet.

Svenska sektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutar samtidigt välja ledamöterna Runa Ismark och Anna Högström till protokolljusterare och ledamoten Eliel Kilpelä till ersättare för dessa.

Sulje

FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

Sulje

Esittelijä

direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm