Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

40. / 645 §

Kaupungin viranomaisten päätösten seuraaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen asioita, joissa seuraavat viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 37.

kaupunginhallituksen jaostot
 
- konsernijaosto
 
- elinkeinojaosto
12.9.2022
- sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusjaosto
 
 
 
tarkastuslautakunta yleishallinnon osalta
13.9.2022
 
 
lautakunnat ja niiden jaostot
 
kasvatus- ja koulutuslautakunta
13.9.2022
- suomenkielinen jaosto
 
- ruotsinkielinen jaosto
 
kaupunkiympäristölautakunta
13.9.2022
- ympäristö- ja lupajaosto
15.9.2022
- rakennusten ja yleisten alueiden jaosto
 
pelastuslautakunta
 
kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
13.9.2022
- kulttuuri- ja kirjastojaosto
 
- liikuntajaosto
 
- nuorisojaosto
15.9.2022
sosiaali- ja terveyslautakunta
 
- sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto
13.9.2022
 
 
johtokunnat
 
- palvelukeskusliikelaitos
 
- taloushallintopalveluliikelaitos
 
- työterveysliikelaitos
 
- rakentamispalveluliikelaitos
 
- liikenneliikelaitos
 
 
 
keskusvaalilautakunta yleishallinnon osalta
13.9.2022
 
 
pormestari
 
 
 
apulaispormestarit
 
- kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
 
- kaupunkiympäristön toimiala
 
- kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
 
- sosiaali- ja terveystoimiala
 
 
 
kaupunginkanslian viranhaltijat
 
 
 
henkilöstökassatoimikunta
 
Lisäksi kaupunginhallitus päätti, ettei se ota käsiteltäväksi kansliapäällikön 2.9.2022 § 169 tekemää päätöstä, jonka otto-oikeusharkinnan kaupunginhallitus jätti 12.9.2022 kokouksessaan pöydälle.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli yksikön päällikkö Sanna-Mari Myllynen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Minja Koskela: Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kansliapäällikön päätöksen 2.9.2022, 169 §. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa päätöksessä mainitut viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 36 ja 37.

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Minja Koskelan vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 10
Jussi Halla-aho, Anniina Iskanius, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Reetta Vanhanen, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen, Ozan Yanar

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Minja Koskela, Nasima Razmyar

Poissa: 1
Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 10 - 4 (poissa 1).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Kaupunginhallitus päättää ottaa käsiteltäväkseen kansliapäällikön päätöksen 2.9.2022, 169 §. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, ettei se muilta osin ota käsiteltäväkseen asioita, joissa päätöksessä mainitut viranomaiset ovat tehneet päätöksen viikolla 36 ja 37.

Jäsen Valtuustoryhmä
Halla-aho, Jussi Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Iskanius, Anniina Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Sarkomaa, Sari Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vartiainen, Juhana Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vierunen, Maarit Kokoomuksen valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Arhinmäki, Paavo Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Gebhard, Elisa Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Koskela, Minja Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Kokoomuksen valtuustoryhmä 5 0 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 1
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09-310 25251

maria.nelskyla@hel.fi