Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

6. / 150 §

Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä asiat tiedoksi.

Käsittely

Johtokunnan esille ottama asia

Johtokunta kiinnittää työskentelyssään huomiota HKL:n hankintojen vastuullisuuden seurantaan ja todentamiseen. Johtokunnan hankintapäätöksiä koskevissa esityslistateksteissä tulee huomioida hankinnan kohteen kannalta merkitykselliset seikat palveluntarjoajan sosiaalisesta vastuusta ja ympäristönäkökohtien huomioimisesta. Johtokunta painottaa myös HKL:n valvontatoimenpiteiden tärkeyttä, jotta HKL voi varmistaa palveluntarjoajan toiminnan olevan hankinnan vaatimusten ja voimassa olevan lainsäädännön mukaista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus (Khs)

Khs 31.8.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Khs 3.9.2020 § 509 asia/2

Aamukouluasia: teknisten palvelujen palvelustrategia ja Staran kehittäminen
HEL 2020-009608 T 00 01 01

Khs 3.9.2020 § 510 asia/3

Aamukouluasia: Helsingin kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen arviointikokonaisuus
HEL 2020-009604 T 00 01 02

Khs 14.9.2020 § 528 asia/17

V 23.9.2020, Valtuutettu Leo Straniuksen aloite ilmastohätätilajulistuksen valmistelemiseksi
HEL 2019-012944 T 00 00 03

Khs 14.9.2020 § 531 asia/20

V 7.10.2020, Valtuutettu Laura Rissasen aloite yhden vyöhykkeen kertalippujen käyttöönotosta joukkoliikenteessä
HEL 2019-010631 T 00 00 03

Khs 14.9.2020 § 552 asia/41

Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021–2023
HEL 2020-008003 T 00 01 06

Elinkeinojaosto (Elja)

Elja 14.9.2020

Ei HKL:ää koskevia asioita.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Petri Lumijärvi