Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

2. / 105 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan päätösten seuraaminen

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti, ettei se ota käsiteltäväkseen seuraavien viranomaisten tekemiä päätöksiä:

Toimialajohtaja

23.8.2021, 53 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan yleisölle avoimien asiakastilojen
ja toimintojen rajoitukset koronavirustilanteesta johtuen alkaen
20.8.2021

26.8.2021, 54 §
339021 Kulttuurinen, digitaalinen ja muu harrastustoiminta kausihankinnat syksy 2021/Harrastamisen Suomen malli puitejärjestelyn lisätyöt

Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelujen johtaja

Kirjastoautojen pysäkkien ilta-aikataulut 1.9.2021 alkaen

Kulttuuripalvelukokonaisuus

Taidemuseon johtaja

24.8.2021, 28 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Prins Eugens Waldemarsuddelle, Ett eget rum - Konstnärsrollen under det sena 1800-talet, 11.9.2021 - 23.2.2022, Prins Eugens Waldemarsudde

24.8.2021, 29 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Tampereen taidemuseolle,
Magnus Enckell, 2.10.2021 – 30.1.2022, Tampereen taidemuseo

24.8.2021, 30 §
Taideteoslaina HAM Helsingin taidemuseolta Jyväskylän taidemuseolle,
Värinäkyjä - Yrjö Saarinen, 17.9.2021 - 9.1.2022 Jyväskylän
taidemuseo

Kulttuurin edistämisen päällikkö

24.8.2021, 8 §
Cirko - Uuden Sirkuksen Keskus ry:n vuoden 2021 toiminta-avustuksen
maksatuksen aikaistaminen

24.8.2021, 9 §
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kulttuuripalvelukokonaisuuden
kulttuurin edistäminen -palvelun työsuhteisten henkilöiden oikeus
toteuttaa hankintoja viranhaltijan vastuulla

Liikuntapalvelukokonaisuus

Liikuntajohtaja

25.8.2021, 29 §
Huoltorakennuskontin sijoittaminen Kulosaarenkentän alueelle

2.9.2021, 30 §
Maa-alueen vuokraaminen Pikku Huopalahden venekerho ry:lle talvisäilytysalueeksi

Liikuntapaikkapäällikkö

30.8.2021, 36 §
Maa-alueen vuokraus Brahenkentältä Louhintahiekka Oy:lle

2.9.2021, 37 §
Vöbökit Oy:n Itäkeskuksen uimahallista vuokraaman kahvilatilan vuokrasopimuksen päättäminen

Liikuntapaikkapäällikkö

25.8.2021, 15 §
Tapahtuma-avustusten 2021 myöntäminen

Ulkoilupalvelupäällikkö

23.8.2021, 50 §
Aluspaikan vuokraaminen Herttoniemen Amiraali Cronstedtin torilta

2.9.2021, 51 §
Maa-alueen vuokraaminen Koivusaaresta Hevossaaren Hampparit ry:lle kanoottien säilytystä varten

2.9.2021, 52 §
Vesiliikennelaituripaikan vuokraaminen käyttöoikeudella Nordic Shoreline Oy:lle Kauppatorin Keisarinluodonlaiturilta

Nuorisopalvelukokonaisuus

Nuorisoasiainjohtaja

24.8.2021, 24 §
Tutkimuslupa, Verkkopalvelu Zekki tukena nuorten hyvinvoinnin edistämisessä

Liikuntajaosto

31.8.2021, § 16
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

31.8.2021, § 17
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle liikunnan laitosavustuksista 2022

31.8.2021, § 18
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaoston syyskauden kokousajat vuonna 2021

31.8.2021, § 19
Liikunnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pistokokeena

31.8.2021, § 20
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista

Nuorisojaosto

31.8.2021, § 18
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

31.8.2021, § 19
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaoston syyskauden kokousajat vuonna 2021

31.8.2021, § 20
Nuorisotoiminnan avustusta saaneiden toimijoiden tilinpidontarkastus vuoteen 2019 pistokokeena

31.8.2021, § 21
Esitys kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle koronasta palautumiseen myönnetyn vuoden 2021 lisämäärärahan jakosuhteesta ja periaatteista

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hallintosäännön 19 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan toimialalautakunta tai apulaispormestari voi ottaa lautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen toimielin tai viranhaltija on tehnyt päätöksen. Toimialajohtaja voi ottaa toimialalautakunnan käsiteltäväksi asian, jossa sen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan viranhaltijapäätökset julkaistaan kokonaisuudessaan internetissä, siltä osin kuin ne eivät sisällä salassa pidettäviä ja henkilötietoja, osoitteessa:

https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajantoimiala/fi/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio