Ilmoitusasiat

2. / 17 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti merkitä tiedoksi.

Kaupunginkanslia

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Aleksis Kiven katu 49

Kaupunkiympäristölautakunnan 29.9.2020 § 565 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, tontti 22400/1 sekä katualue, piirustus nro 12651, Aleksis Kiven katu 49.

HEL 2018-010408

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 3.12.2021 hylännyt valituksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12651
Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12651

Helsingissä 13.1.2022

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Marianne Hirsikko, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 64373

marianne.hirsikko@hel.fi