Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

30. / 506 §

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginvaltuuston 26.8.2020 tekemät päätökset saadaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen mahdollisista valituksista huolimatta panna täytäntöön seuraavasti:

178 §, Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ei toimenpidettä.

179 §, Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Ei toimenpidettä.

180 §, Käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote päätöksessä mainituille sekä Helsingin käräjäoikeudelle.

181 §, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön perustaminen

Tiedoksi kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastolle, Taloushallintopalvelulle, oikeuspalveluille ja konserniohjaukselle.

182 §, Vuokrausperiaatteiden määrittäminen asunkerrostalotonteille sekä määräalalle (Vallila, suunnitellut tontit 22585/19 ja 21 sekä puistokiinteistö 91-22-9903-101)

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

183 §, Vuokraus- ja myyntiperiaatteiden määrittäminen Lumo Kodit Oy:lle varatuille tonteille (Vartiokylä, Puotilan ostoskeskus)

Kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön lopullisesti päättämään kaupunginhallituksen vahvistamien myyntiperiaatteiden ja kaupunginvaltuuston vahvistamien vuokrausperiaatteiden nojalla kaupunginvaltuuston 26.8.2020 § 183 liitekarttaan 1 merkitystä alueesta muodostettavien tonttien myynnistä taikka vuokraamisesta.

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai tämän valtuuttaman allekirjoittamaan tonttien kiinteistökaupat kaupunginhallituksen 10.8.2020 § 409 liitteenä 2 olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle.

184 §, Jätkäsaaren palvelukortteleiden asemakaavan muuttaminen (nro 12608)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle, kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

185 §, Pakilantie 59 ja 81 sekä Ripusuontie 59 asemakaavan muuttaminen (nro 12233)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle sekä asemakaavamuutoksen hakijoille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

186 §, Malmin Askartie 2:n asemakaavan muuttaminen (nro 12622)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

187 §, Itäkeskuksen Jokerikorttelin asemakaavan muuttaminen (nro 12633)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, kaavamuutoksen hakijalle sekä hyväksymispäätöksestä tiedon pyytäneille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle ja asemakaavoitukselle.

188 §, Kauppamyllyntien ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12646)

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto ja Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

189 §, Vallisaaren ja Kuninkaansaaren ym. alueiden asemakaavan hyväksyminen (nro 12560)

Toivomusponnet kaupunginkansliaan valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjanote Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Metsähallitukselle, Museovirastolle, Helen Oy:lle, Helen Sähköverkko Oy:lle, Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymälle/Vesihuolto, Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymälle, Helsingin Satama Oy:lle, Suomenlinnan hoitokunnalle sekä Puolustusvoimille.

Tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle, kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostolle, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle, asemakaavoitukselle ja kaupunginmuseolle.

190 §, Kokouksessa jätetyt aloitteet

Aloitteet 13-15 kaupunginkansliaan valmisteltavaksi

Samalla kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna