Ilmoitusasiat

2. / 87 §

Ilmoitusasiat

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto päätti merkitä tiedoksi.

Kvsto 30.8.2023 § 194

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen valinta
HEL 2023-010043

Kaupunginvaltuusto
- myönsi Satu Vartiaiselle eron kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaoston varajäsenen luottamustoimesta 1.9.2023 alkaen ja
- valitsi Inari Virkkalan varajäseneksi (Martin Aallon henkilökohtainen varajäsen) kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostoon 1.9.2023 alkaen kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Kvsto 30.8.2023 § 200

Sörnäisten Hanasaaren Energiakorttelin asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12811)
HEL 2019-005103

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari) korttelin 10649 osan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee 10. kaupunginosan (Sörnäinen, Hanasaari) korttelin 252 osaa tontista 12, osaa tontista 4 ja osaa korttelista 10649 sekä katualuetta 22.11.2022 päivätyn ja 23.5.2023 muutetun piirustuksen nro 12811 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava on tullut voimaan 7.9.2023.

Kvsto 30.8.2023 § 201

Haagan ympyrän ja Vihdintien asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12756)
HEL 2020-003717

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Haaga, Lassila) katu- ja lähivirkistysalueiden sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Marttila) katu- ja lähivirkistysalueiden asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joka koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) osia korttelin 29073 tonteista 12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueita ja maanalaisia tiloja katu- ja puistoalueilla sekä 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue) osia korttelin 46026 tonteista 3 ja 4, osaa korttelin 46032 tonttia 10, osaa korttelin 46054 tonttia 1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita sekä maanalaisia tiloja osalla korttelin 46026 tonttia 4 sekä puistoalueella (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270) 8.11.2022 päivätyn ja 30.5.2023
muutetun piirustuksen nro 12756 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava on tullut voimaan 7.9.2023.

Kvsto 30.8.2023 § 202

Huopalahdentien katualueen ja ympäristön asemakaava ja asemakaavan muutos (nro 12764)
HEL 2020-013669

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi) vesialueiden asemakaavan ja 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) puisto- ja katualueiden ja 30. kaupunginosan (Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki) korttelin 30048, korttelin 30096 tonttien 4 ja 5, korttelin 30101 tontin 4, korttelin 30112 tontin 7, korttelin 30118 tontin 2 sekä puisto-, katu- ja tiealueiden asemakaavan muutoksen (muodostuu uusi kortteli 30226) 30.5.2023 päivätyn piirustuksen nro 12764 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava on tullut voimaan 7.9.2023.

Kvsto 30.8.2023 § 203

Lauttasaaren Katajaharjuntien ja Luoteisväylän eräiden tonttien asemakaavan muutos (nro 12741)
HEL 2017-004528

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Myllykallio) korttelin 31061 tonttien 1–4 sekä puistoalueen asemakaavan muutoksen 18.4.2023 päivätyn piirustuksen nro 12741 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.
Asemakaava on tullut voimaan 7.9.2023.

Kaupunginkanslia

Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Hanasaari, Energiakortteli

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 200 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Hanasaari, osa korttelia 10649, Sörnäinen, Hanasaari, osat tonteista 252/12 ja 4, osa korttelia 10649 ja katualue, piirustus nro 12811, Energiakortteli.

Dnro HEL 2019-005103

Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Pitäjänmäki, Haagan ympyrä ja Vihdintie

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 201 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Haaga, Lassila, katu- ja lähivirkistysalueet, Pitäjänmäki, Marttila, katu- ja lähivirkistysalueet, Haaga, Etelä-Haaga, osat tonteista 29073/12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueet, maanalaiset tilat katu- ja puistoalueilla, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osat tonteista 46026/3 ja 4, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, maanalaiset tilat osalla tonttia 46026/4 sekä puistoalueella, (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270), piirustus nro 12756, Haagan ympyrä ja Vihdintie.

Dnro HEL 2020-003717

Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 202 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, vesialueet, Haaga, Etelä-Haaga, puisto- ja katualueet, Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, kortteli 30048, tontit 30096/4 ja 5, tontti 30101/4, tontti 30112/7, tontti 30118/2, puisto-, katu- ja tiealueet, (muodostuu uusi kortteli 30226), piirustus nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen.

Dnro HEL 2020-013669

Asemakaavan hyväksyminen: Lauttasaari, Katajaharjuntien ja Luoteisväylän pohjoisosan tontit

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 203 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Lauttasaari, Myllykallio, tontit 31061/1–4 sekä puistoalue, piirustus nro 12741, Katajaharjuntien ja Luoteisväylän pohjoisosan tontit.

Dnro HEL 2017-004528

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tekninen johtaja
Kari Pudas

Lisätietojen antaja

Nina Crow, hallintosihteeri, puhelin: 09 310 26317

nina.crow@hel.fi