Pitäjänmäen (46.ko) asemakaavan muutosehdotus nro 12066, kortteli 46028, Hiilloskuja 1 ja 5

HEL 2011-001867
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 87 §

Pitäjänmäen korttelin 46028, Hiilloskuja 1 ja 5 asemakaavan muuttaminen (12066)

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirustuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Puheenjohtaja totesi, että asialla on huomattu liitettä koskeva virhe. Esityksen liitteenä 3 oli virheellisesti vanhentunut versio vuorovaikutusraportista. Oikea liite vaihdetaan pöytäkirjalle vastaamaan lautakunnan esitystä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m². Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytön muuttuviin tarpeisiin.

Nykytilanne ja aiemmat päätökset

Asemakaavan muuttaminen on tullut vireille maanomistajan aloitteesta. Asemakaavan muutos korottaa tontin arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014, 658 § tekemän päätöksen mukaiset neuvottelut.

Korkein hallinto-oikeus on pysyttänyt Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, jolla hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin yleiskaava 2016:ssa alueelle osoitetun liike- ja palvelukeskusta-alueen C1-merkinnän. Alueella on siten voimassa yleiskaava vuodelta 2002, jossa alue on osoitettu kerrostalovaltaiseksi alueeksi (asuminen/toimitilat). Asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen ja se on edelleen ajankohtainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 9317 (vahvistettu 15.12.1987), jonka mukaan korttelin 46028 tontit ovat toimistorakennusten korttelialuetta (KT). Pitäjänmäen yritysalueen muutosperiaatteet hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 17.6.2014. Periaatteiden mukaan Hiilloskujan tontit ovat työpaikka-aluetta, toimitilaa ja teollisuutta. Nyt laadittu kaavaratkaisu on maankäytön muutosperiaatteiden mukainen.

Kaavan julkinen nähtävilläolo ja lausunnot

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.10.–7.11.2011. Ehdotuksesta tehtiin yksi muistutus. Ehdotuksesta saatiin lausunnot kiinteistövirastolta, kaupunginmuseolta, pelastuslaitokselta, ympäristökeskukselta, Helsingin Energialta ja Helsingin Sähköverkko Oy:ltä sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:ltä. Rakennusvirastosta ilmoitettiin ettei sillä ole lausuttavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmavaiheessa lausuttuun.

Muistutuksessa esitettiin nykyisen asemakaavan voimaan jättämistä ja katsottiin, että suunniteltu uudisrakennus massiivisena ja liian korkeana heikentää olennaisesti korttelin 46021 kerrostalojen asumisympäristön viihtyvyyttä ja näkymiä Pitäjänmäen kirkonmäen ja asemanseudun suuntaan. Uusien toimistojen rakentamista pidettiin tarpeettomana viitaten alueen toimistorakentamisen ylitarjontaan ja louhiminen kyseenalaistettiin. Lisäksi muistutuksessa esitettiin selvityspyyntö kaavaluonnosvaiheessa puoltavan mielipiteensä lähettäneen asukkaan tarkoitusperistä, koska tämä henkilö toimi virkamiehenä kaupunkisuunnitteluvirastossa.

Asemakaavan selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty vaikutusten arviointia koskevilta osin. Muistutuksessa esitetty selvityspyyntö on käsitelty asemakaavan muutosehdotuksesta erillisenä asiana ja muistuttajalle on toimitettu sitä koskeva kaupunkisuunnitteluviraston vastaus.

Asemakaavan muutosehdotuksen sisältöä ei ole muistutuksen johdosta muutettu. Kaavaratkaisu on kaupunkirakenteellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukainen eikä sen voi katsoa olennaisesti heikentävän asuinympäristön viihtyvyyttä.

Lausunnoissa ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen sisältöön.

Vuorovaikutusraportissa esitetään tiivistelmät muistutuksesta ja lausunnoista sekä niiden vastineet laajemmin.

Jatkotoimenpiteet

Kiinteistön omistaja on vaihtunut vuonna 2019. Kaava-alueeseen liittynyt maankäyttösopimus on allekirjoitettu 10.12.2019.

Asemakaavan muutosehdotusta ei ole muutettu, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Pitkästä käsittelyajasta johtuen muistuttajalle on ilmoitettu kaavan etenemisestä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn lähiaikoina.

Sulje

Kaupunginhallitus 24.02.2020 § 119

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen 30.8.2011 päivätyn piirustuksen nro 12066 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.09.2013 § 276

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 30.8.2011 päivätyn 46. kaupunginosan (Pitäjänmäki) korttelin 46028 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12066 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä ja esittää, etteivät tehty muistutus ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lautakunta päätti todeta, että asemakaavan muutosehdotuksen selostusta on muistutuksen johdosta täydennetty, kuten esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta yksityiskohtaisesti ilmenee.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen.

30.08.2011 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Siv Nordström, arkkitehti, puhelin: 310 37322

siv.nordstrom@hel.fi

Pelastuskomentaja 30.11.2011

Päätös

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden 5–6-kerroksisen toimitilarakennuksen rakentamisen täydentämään työpaikka-aluetta Pitäjänmäen rautatieaseman läheisyydessä. Uutta kerrosalaa tulee noin 4 750 k-m2.

Tavoitteena on alueen ominaispiirteitä kunnioittava ratkaisu, jossa kaupunkikuvallisesti ja paikallishistoriallisesti arvokas tiilirakennus säilytetään osana muuten modernia rakennuskokonaisuutta. Samalla tontilla olevaa puurakennusta ei suojella. Asemakaavan muutos mahdollistaa lisäksi olemassa olevan toimistorakennuksen joustavamman käytönmuuttuviin tarpeisiin.

Pelastuslaitoksella ei ole huomautettavaa asemakaavan muutoshakemukseen Pitäjänmäen tontille 46028/3, Hiilloskuja 5.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta Kuntalaki 91§

Lisätiedot

Rantanen Esko, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.03.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi