V 22.11.2023, Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavan muutos (nro 12710)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2012-003142
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 657 §

V 22.11.2023, Tapanilan asemanseudun eteläosan asemakaavan muutos (nro 12710)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Esittelijä poisti asian esityslistalta.

Käsittely

Esittelijä peruutti ehdotuksensa kokouksessa ennen kuin keskustelu asiasta oli alkanut ja asia poistettiin esityslistalta.

Kaupunkiympäristölautakunta 29.03.2022 § 192

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 23.3.2021 päivätyn ja 29.3.2022 muutetun asemakaavan muutos-ehdotuksen nro 12710 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) korttelin 39374 tontteja 2, 3, 4 ja 7 sekä katualueita.

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavana oli johtava arkkitehti Antti Mentula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus:
Katri Penttinen: Jatkossa käytettävissä keinoin huolehditaan alueen monipuolisista palveluista ja liikenteen toimivuudesta ottaen huomioon alueen sijainti maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi määrittelyn Tapaninkylän asuntoalueen rajauksen sisäpuolella.

Kannattaja: Mika Raatikainen

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Katri Penttisen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Risto Rautava, Laura Rissanen, Saana Rossi, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 2
Katri Penttinen, Mika Raatikainen

Tyhjä: 3
Simon Granroth, Mia Haglund, Tuomas Nevanlinna

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 2 (3 tyhjää).

22.03.2022 Pöydälle

15.03.2022 Pöydälle

30.03.2021 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

23.03.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Antti Mentula, arkkitehti, puhelin: 310 20768

antti.mentula@hel.fi

Antti Varkemaa, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37053

antti.varkemaa@hel.fi

Laura Kankaanpää, liikenneinsinööri, puhelin: 310 35131

laura.kankaanpaa@hel.fi

Johanna Himberg, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 21806

johanna.himberg@hel.fi

Mikko Tervola, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 44131

mikko.tervola@hel.fi

Anu Haahla, ympäristöasiantuntija, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 28916

anu.haahla@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 11.02.2021 § 9

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12710 pohjakartan kaupunginosassa 39 Tapaninkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12710
Kaupunginosa: 39 Tapaninkylä
Kartoituksen työnumero: 43/2020
Pohjakartta valmistunut: 10.12.2020
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Antti Soljanto, paikkatietosuunnittelija, puhelin: 310 22065

antti.soljanto@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi