V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2014-003386
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 197 §

V 25.4.2018, Pasilan Postipuiston asemakaavan muuttaminen (nro 12475, maaliikennekeskus)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutoksen 24.10.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun piirustuksen numero 12475 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 17114–17131.

Käsittely

Esteelliset: Anni Sinnemäki

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2–4. Lännessä asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue rajautuu Ilmalan ratapiha-alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 5 700 asukkaalle entisen maaliikennekeskuksen alueelle. Kaavassa on varauduttu alakoulun ja kahden päiväkodin rakentamiseen.

Tavoitteena on tehokkaasti rakennettu urbaani kerrostaloalue. Asuntokorttelit ovat katutilaa selkeästi rajaavia monimuotoisia umpikortteleita, jotka muodostavat avoimia ja yhtenäisiä sisäpihoja. Kerrosluku vaihtelee viidestä kahdeksaan. Alueella on myös kaksi korkeampaa 12- ja 15-kerroksista maamerkkirakennusta.

Rullakkotorille, alueen keskelle, rakennetaan asukkaiden yhteistilarakennus. Torin ympärille ja Postiljoonikadun varteen sijoittuvat alueen liike- ja työtilat sekä päivittäistavarakauppa rakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Alueen länsireunassa oleva tie (Postintaival) poistuu käytöstä ja sen paikalle rakennetaan uusi kaupunginosapuisto (Postipuisto).

Asemakaavan muutos sisältää kerrosalaa 249 895 k-m², josta on asumista 236 200 k-m², liike- ja toimitilaa 4 310 k-m², julkisia palveluja
8 200 k-m² ja yhteistilarakennusta 1 185 k-m². Asuinkortteleiden keskimääräinen tehokkuus on 2,44.

Sulje

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen ja pääosin oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002 mukainen. Kaavaratkaisu poikkeaa yleiskaavasta siten, että siinä ei ole pientalovaltaista osaa, vaan koko alue on tehokkaasti rakennettavaa kerrostaloaluetta. Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Alueelle kaavoitetaan kohtuuhintaisia asuntotontteja, ja siellä toteutuu AM-ohjelman mukainen sekoittunut rahoitus- ja hallintamuotojakauma sekä monipuolinen asuntojakauma. Omistusasuntojen huoneistoalasta vähintään 50 % toteutetaan perheasuntoina, joiden keskipinta-ala on vähintään 80 m². Kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavan (kaupunginvaltuusto 26.10.2016) tavoitteiden mukainen.

Suunnittelualue on entinen maaliikennekeskus, jonka toimintaan liittyvät rakennukset on purettu lukuun ottamatta toimistorakennuksia ja ravintolaa. Asfalttipinnat ja pilaantuneet maat on poistettu ja maaperä
kunnostettu. Suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuolella on Keskuspuiston laajat retkeily- ja ulkoilualueet. Alueen eteläpuolella on postinlajittelukeskus ja Ilmalan junavarikko. Metsäläntien eteläreunassa kulkee 110 kV:n suurjännitejohto, joka siirretään Metsäläntien keskelle. Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953–2014.

Kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

Katualueet 10 milj. euroa
Aukiot 1 milj. euroa
Julkiset palvelut 35 milj. euroa
Puistot ja virkistysalueet 2,5 milj. euroa
Kunnallistekniikka 1,5 milj. euroa
YHTEENSÄ 50 milj. euroa

Kaupungille aiheutuu lisäksi myöhemmin täsmentyviä kustannuksia kaava-alueella suoritettavista maanhankinnoista.

Uuden kaavoitettavan rakennusoikeuden myynnistä ja vuokraamisesta kaupungille kertyvä arvo on kokonaisuudessaan noin 140–150 miljoonaa euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Helsingin kaupunki omistaa noin 95 % alueesta. Muita maanomistajia ovat Posti Kiinteistöt Oy, liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi alueen asemakaavan muuttamisen periaatteet 3.6.2014. Suunnitteluperiaatteet koskivat alueen käyttötarkoitusta, toimintojen sijoittumista, liittymistä kaupunkirakenteeseen, katuverkkoa, yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristöhäiriöiden torjuntaa.

Kaupunginhallitus varasi 25.8.2014 (836 §) Postipuiston alueen luovutettavaksi kaupungin omistuksessa olevien alueiden osalta kumppanuuskaavoitukseen sekä asuntohankkeiden suunnittelua ja toteuttamista varten. Samalla kaupunginhallitus oikeutti kiinteistölautakunnan järjestämään ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyt sekä kilpailut, päättämään niiden ehdoista sekä valitsemaan näiden perusteella tonteille varauksensaajat ja toteuttajat. Valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutettava asuinrakennusoikeus varattiin asuntotuotantotoimistolle.Kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.8.2017 (301 §) Postipuiston pohjoisosan asuinkortteleiden ym. ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn kohteena olleiden ensimmäisinä toteutettavien kortteleiden toteutussopimukset ja kiinteistökaupan esisopimukset.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaupunkiympäristölautakunta asetti 31.10.2017 kaavaehdotuksen nähtäville. Samalla lautakunta edellytti, että alueen jatkosuunnittelussa tarkastellaan raitiotien rakentamisen tarve ja kiireellisyys uudestaan huomioiden kaavoitusprosessissa kasvanut asukasmäärä sekä selvitetään mahdollisuutta muuttaa Kustinpolun yhdistetty kevyen liikenteen väylä jaetuksi siten, että pyöräilylle ja jalankululle on omat kaistat tai muilla keinoin kehittää pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita ja reittejä.

Kaavaehdotus pidettiin julkisesti nähtävillä 17.11.–18.12.2017. Ehdotuksesta on tehty kaksi muistutusta.

Muistutukset

Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat sähkölinjan siirtoon ja kaupunginosan rajan siirtoon. Ilmajohdon katsottiin olevan merkittävä arvoa alentava näkymähaitta Niittyläntie 10:n tontille rakennettavan toimitalon kannalta. Alueen siirtämistä Oulunkylästä Pasilaan ei pidetty perusteltuna, kun suurin osa alueesta kuuluu Oulunkylään ja Maunulanpuistoon.

Muistutukset ja niihin annetut vastineet ilmenevät kokonaisuudessaan vuorovaikutusraportista (liite 4).

Lausunnot

Kaavaehdotuksesta saatiin Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) sekä pelastuslautakunnan lausunnot.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat 110 kV:n avojohdon johtokujan lunastukseen, rakentamisrajoituksiin, mahdollisiin vaikutuksiin alueella pesiville liito-oraville, voimajohdon magneettikenttään ja muuntamoihin.

HSL:n lausunnossa huomautettiin bussipysäkkien mitoituksesta.

ELY-keskuksen lausunnossa esitetyt huomautukset kohdistuivat melumääräyksiin, ulko-oleskelualueiden ja parvekkeiden meluarvoihin, runkomelun torjuntaan ja hulevesien käsittelyyn.

Pelastuslautakunnan lausunto kohdistui viherhuoneiden palo-osastointiin, alueen sammutusvesijärjestelyihin ja muihin rakentamisen paloturvallisuusasioiden jatkosuunnitteluun, jotka tulee käydä läpi yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin.

Liikennevirasto, sosiaali- ja terveystoimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja liikenneliikelaitos (HKL) ilmoittivat, ettei niillä ole huomautettavaa tai lausuttavaa.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkiympäristölautakunnan 31.10.2017 edellyttämiä tarkasteluja varten kaupunkiympäristön toimialan liikenne- ja katusuunnittelu teetti selvityksen Metsäläntien voimajohdon siirrosta johtuvan puuston poiston vaikutuksista liito-oravien ydinalueisiin ja kulkuyhteyksiin. Ilmajohdon siirtäminen ei arvion mukaan ylitä poikkeuslupahakemuksen mukaista merkittävän heikentämisen kynnystä.

Raitiotiesillan rakentamista Ilmalasta Studioaukion kautta Rantaradan yli ja Hakamäentien ali on myös selvitetty. Ratageometria on teknisesti mahdollinen, ja liikennesuunnitelmassa (liite 3) varaudutaan mahdolliseen raitiotiehen tilavarauksena Postiljooninkadun keskelle. Pyöräilyn olosuhteita on parannettu lisäämällä pyöräily-yhteys Rullakkokadun ja Postipuiston polun välille sekä leventämällä Baanaa puoli metriä 3,5 metriin. Kustinpolkua on kunnallisteknisessä yleissuunnitelmassa suunniteltu materiaaleiltaan ja istutuksiltaan korkeatasoisena jalankulkupainotteisena katuna, jolla huoltoajo ja pyöräily on sallittu. Jalankululle, pyöräilylle ja huoltoajolle ei ole osoitettu omia kaistojaan vaan liikennemuodot sekoittuvat. Istutuksin ja katukalustein ohjataan huoltoajo ja pyöräily sopeutumaan jalankulkijan nopeuteen ja rytmiin.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu liikennesuunnitelma (piir.nro 6756, liite 3). Liikenneratkaisu perustuu kaarevaan kokoojakatuun (Postiljooninkatu) ja aluetta palveleviin tonttikatuihin. Autopaikat sijoittuvat pihakansien alle sekä kolmeen pysäköintitaloon. Vieras- ja asiointipaikat sijoitetaan katujen varsille.

Kaavaehdotukseen on tehty muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen toiseksi viimeisessä luvussa (liite 2). Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkiympäristölautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 27.03.2018 § 178

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 24.10.2017 päivätyn ja 27.3.2018 muutetun asemakaavan muutosehdotuksen nro 12475 hyväksymistä. Asemakaavan muutos koskee 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita sekä 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131).

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.
Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Timo Karhu ja liikenneinsinööri Topi Vuorio. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esteelliset: Anni Sinnemäki (hallintolain 28 §:n 1 momentin 5 kohta)

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

24.10.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu@hel.fi

Dan Mollgren, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren@hel.fi

Maija Lounamaa, tiimipäällikkö, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puhelin: 310 37085

maija.lounamaa@hel.fi

Topi Vuorio, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37193

topi.vuorio@hel.fi

Harri Verkamo, projektinjohtaja, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37127

harri.verkamo@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Tiina Antila-Lehtonen, vuorovaikutussuunnittelija, puhelin: 310 37436

tiina.antila-lehtonen@hel.fi

Pelastuslautakunta 12.12.2017 § 44

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueita, rautatiealueita ja katualueita, 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusaluetta, puisto- ja katualueita ja kaupunginosan rajaa koskevasta asemakaavamuutoksesta nro 12475 (Kaavan nimi: Postipuisto) seuraavan lausunnon:

Mikäli kaava-alueen rakennuksiin suunnitellaan lämpimiä, asuintiloihin rinnastettavia viherhuoneita, tulee niiden kantavat rakenteet ja palo-osastointi toteuttaa muun asunnon kaltaisena.

Alueen sammutusvesijärjestelyjä sekä rakennusten paloturvallisuutta koskeva jatkosuunnittelu tulee käydä yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa tarvittavin erillisneuvotteluin. Jatkosuunnittelussa tulee huomioida pelastuslaitoksen julkaisemat erilliset ohjeistukset koskien rakentamisen paloturvallisuutta.

Alueen palovesijärjestelyt tulee huomioida kokonaisuutena, ja yksittäiset palopostit tulee toteuttaa maanpäällisinä paloposteina, maanpäällisinä palovesiasemina, rakennuspaloposteina, tai laajoissa maanalaisissa tiloissa paineellisina rengasvesilinjoina.

Kaavan tulee mahdollistaa tarvittavien savunpoisto-ja poistumiskuilujen, sammutusvesialtaiden, ja muiden välttämättömien palo- ja pelastusturvallisuutta tukevien järjestelyiden sijoittamisen rakennusmassan sisään tai tarvittaessa kansialueille. Kansialueilta maanalaisiin tiloihin tulee huomioida tarvittavat pelastushenkilöstön sammutusreitit.

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 19.09.2017 § 27

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12475 pohjakartan kaupunginosissa 17 Pasila ja 28 Oulunkylä. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12475
Kaupunginosa: 17 Pasila, 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 14/2017
Pohjakartta valmistunut: 12.6.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Nimistötoimikunta 23.08.2017 § 7

Nimistötoimikunta on käsitellyt Pohjois-Pasilan ja Maunulanpuiston osa-alueilla sijaitsevan maaliikennekeskuksen uutta nimistöä kokouksessaan 14.10.2015 (§ 33).

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä:

Kippikuja–Tippgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kippi = laite jolla esim. kuorma-auton lavaa kallistetaan kuormaa purettaessa (Kielitoimiston sanakirjasta). Nimistötoimikunta on esittänyt nimeä alueelle aiemmin jo 8.12.2004 (§ 124), mutta nimi on jäänyt tällöin käyttämättä;

Kuormakuja–Lastgränden
(katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); liitynnäinen, Kuormakadun mukaan;

ja

Postipuistonpolku–Postparksstigen
(jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); liitynnäinen, Postipuiston mukaan.

Lisäksi nimistötoimikunta päätti poistaa 14.10.2015 esitetyn nimen Kollikuja–Kolligränden alueen nimistöstä sekä muuttaa seuraavien katujen keskinäisiä sijainteja 14.10.2015 esitetystä: Kollikatu—Kolligatan, Kollipolku–Kollistigen, Lavakatu–Flakgatan ja Lavakuja–Flakgränden.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 01.12.2015 § 367

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti hyväksyä 1.12.2015 päivätyn 17. kaupunginosan (Pasila, Pohjois-Pasila) postiliikenne- sekä moottoriajoneuvojen huolto- ja korjaamoalueen, rautatiealueen ja katualueen, 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunulanpuisto) maaliikennekeskusalueen, puisto- ja katualueiden sekä kaupunginosan rajan asemakaavan muutosluonnoksen (muodostuvat uudet korttelit 17114–17131) asemakaavan muutosehdotuksen pohjaksi.

Samalla lautakunta päätti antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

03.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim
Lisätiedot

Timo Karhu, arkkitehti, puhelin: 310 37332

timo.karhu@hel.fi

Dan Mollgren, projektipäällikkö, puhelin: 310 37326

dan.mollgren@hel.fi

Suvi Hokkanen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, häiriövaloselvitys, puhelin: 310 37255

suvi.hokkanen@hel.fi

Maija Lounamaa, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37258

maija.lounamaa@hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, meluselvitys, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen@hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, yhdyskuntatekninen huolto, puhelin: 310 37248

peik.salonen@hel.fi

Harri Verkamo, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37127

harri.verkamo@hel.fi

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 9.11.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kiinteistövirastolta lausuntoa Maaliikennekeskuksen alueen asemakaavaluonnoksesta. Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500. Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakentamista.

Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa, että kaavaluonnosalue on kokonaisuudessaan kaupungin omistuksessa. Kaava-alueen nykyiset maanvuokrasopimukset päättyvät pääosin 31.12.2015 loppuun mennessä. Kaava-alueella sijaitsevan toimisto-/teollisuusrakennuksen ja sitä palvelevan pysäköintialueen maanvuokrasopimukset päättyvät kuitenkin vasta 31.12.2025.

Kaupunginhallitus on 25.8.2014 (836 §) päättänyt varata Postipuiston / Maaliikennekeskuksen alueen luovutettavaksi erillisellä idea- ja konseptikilpailulla päätöksen mukaisin ehdoin kumppanuuskaavoitukseen. Varauksen jälkeen asuinrakennusoikeuden määrä on täsmentynyt ja em. idea- ja konseptikilpailu on tarkoitus toteuttaa ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelynä Maaliikennekeskuksen / Postipuiston pohjoisosan kaavaluonnokseen merkityissä kortteleissa 17114–17117 sekä 17120-17122. Kiinteistöviraston tonttiosasto valmistelee parhaillaan ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn hakuohjetta ja tarkoitus on, että po. menettely käynnistyisi talvella 2016 edellyttäen, että kiinteistölautakunta päättää hyväksyä laadittavana olevan hakuohjeen.

Maaliikennekeskuksen alueen korttelit 17123 ja 17125-17129 on esitetty varattavaksi Att:lle (klk 29.10.2015) valtion tukeman vuokra-asuntotuotannon ja välimuodon asuntotuotannon rakentamista varten. Lopullisesti varauksesta päättää kaupunginhallitus.

Tonttiosasto esittää kaavaluonnoksesta seuraavat huomiot:

-Alueen maaperässä on todettu öljyhiilivetyjä ja alueen tuleva käyttö edellyttää lisätutkimusten tekemistä. Tutkimukset on tarkoituksenmukaista toteuttaa rakennusten purkamisen jälkeen, jolloin riskikohdat päästään tutkimaan tarkemmin. Alueella on varauduttava pilaantuneen maaperän puhdistamiseen. Tarvittavien toimenpiteiden laajuus on arvioitavissa lisätutkimusten jälkeen.

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta vastaa ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttaja ja toissijaisesti alueen haltija. Kaava-alue on ollut suurelta osin vuokrattuna yksityisille toimijoille. Vuokrasopimusten päättyessä näiden alueiden maaperän puhdistusvastuut määräytyvät sopimusehtojen mukaisesti. Kaava-alueelle sijoittuu kuitenkin myös kaupungin hallinnassa olleita alueita. Kaavaselostuksessa esitetty toteamus, jonka mukaan pilaantuneisuuden kunnostuksesta johtuvat kustannukset tulevat vuokralaisten maksettavaksi, ei siten anna oikeaa kuvaa kustannusten määräytymisestä. Se voidaan tulkita myös virheellisesti, että tulevat vuokralaiset vastaisivat maaperän puhdistamiskustannuksista.

-Korttelin 17118 (PL) osalta ehdotetaan kaavamerkinnän PL korvaamista merkinnällä C, joka antaisi myöhemmin järjestettävää tonttien ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyä ajatellen paremmat mahdollisuudet suunnitella ja ideoida korttelin ja myös sitä ympäröivän aukion käyttöä osana hakumenettelyä.

-Puistoon rajautuvien kortteleiden osalta (korttelit 17114, 17116 ja mahd. myös kortteli 17120) tulee varmistua siitä, että mikäli parvekkeet sijoitetaan puiston puolelle, on pelastautuminen puiston puolelta mahdollista.

-KTY-korttelialueella saa rakentaa liike- ja toimistotilaa ja ympäristö-häiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Lisätiedot

Tiina Aitta, kiinteistölakimies, puhelin: 310 73889

tiina.aitta@hel.fi

Pekka Saarinen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 310 64182

pekka.t.saarinen@hel.fi

Asuntotuotantotoimisto 6.11.2015

Postipuiston pohjoisosaan on tulossa uusi asuinalue noin 4500 asukkaalle. Kiinteistölautakunta on 29.10.2015 varannut asuntotuotantotoimistolle alueen itäpuolelta tontteja noin 36 500 km2
toteutettavaksi välimuodon asuntotuotantoon. Kun lisäksi lasketaan asuntotuotantotoimistolle vuonna 2014 varattu noin 30 000 k-m2 rakennusoikeus Ara-vuokraan, voi todeta, että kyseessä on yksi
merkittävimmistä viime vuosien asuntotonttivarauksesta ATT:lle. Varaukset sisältävät yhteensä noin 800 asuntoa. Tämä lausunto koskee ainoastaan ATT:lle varattua osaa Postiljooninkadun itäpuolella.

Alueen tärkeä vetovoimatekijä on Keskuspuiston läheisyys. Ilahduttavasti täällä myös suurille korttelipihoille voidaan tuoda vehreyttä ja puita, kun pysäköinti on keskitetty kahteen erilliseen
pysäköintitaloon. Mikäli eteläosan pysäköintitalo palvelee myös toimitiloja, tulee vaiheistus miettiä. Pysäköintitaloratkaisu yhdistettynä suurehkoon korttelikokoon mahdollistaa urbaanit vihreät ja viihtyisät
pihat. Pitkäntähtäyksen kunnossapidon kannalta ratkaisu on myös perusteltu, kun pihakansirakenteiden kunnostustoimia ei tule tulevaisuudessa tehtäväksi. Vehreät isot pihat korostavat hienosti
alueen puistoteemaa, mitä jo nimi Postipuistokin lupaa.

Maaperää alueella pidetään helsinkiläisittäin arvioiden hyvänä, mutta haitta-aineita on havaittu. Lisäksi alueella on tunnelistoa, jonka mahdollisesta vaikutuksesta rakentamiseen tarvitaan lisätietoa.
Perushyvistä lähtökohdista huolimatta mahdollisimman kattavat maaperätutkimukset kaavavaiheessa ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta vältytään ns. yllätyksiltä myöhemmissä vaiheissa ja asuntotuotanto
pääsee etenemään sujuvasti ja suunnitellulla tavalla.

Etelänpuoleisen ratapiha-alueen vaikutukset ja mahdolliset erityisvaatimukset asuntorakentamiseen tulee selvittää kaavavaiheessa riittävän tarkasti, jotta niihin osataan jo heti suunnittelun alkuvaiheessa
varautua oikealla tavalla. Kaavan valmistelutyössä on ollut esillä jo melu, tärinä ja valo. Kaava-alueen eteläreuna on reunustettu nyt suojaavalla vyöhykkeellä toimitilaa sekä pysäköintitalolla; mutta onko
dB-vaatimukset asetettu ikään kuin ilman toimitilarakennuksia. Ilmansuunnallisesti ratapiha on etelänpuolella, joten asuntoja ja parvekkeita tulisi voida avata siihen suuntaan. Korkeimmilla dB-arvoilla
tavalliset lasitetut parvekkeet eivät ole mahdollisia, mikä nostaa rakentamisen kustannuksia.

Alueen pohjoisreunassa voimalinjan siirto on merkittävä aikatauluttava tekijä asuntorakentamiselle. Maisemallisesti voimalinja sijaitsee sopivasti rakennusten pohjoispuolella, eikä se aiheuta merkittävää
haittaa asuntojen näkymille.

Postiljooninkadun varrelle sijoittuvien rakennusten pohjakerroksiin on esitetty monikäyttötilaa vähintään 10 % rakennusalalle sijoittuvasta rakennusoikeudesta. Monikäyttötilaksi katsotaan liike-, toimisto-,
ravintola-, päiväkoti-, työ- tai vastaavat tilat ja ne sisältyvät kerrosalaan. Yksittäisen rakennuksen pohjakerroksen alasta liiketilaa 10 % rakennusoikeudesta on varsin paljon ja liiketila täyttäisi valtaosan
pohjakerroksen alasta. Asumiselle välttämättömät aputilat jo itsessään lähestulkoon täyttävät tavanomaisen kuusikerroksisen talon pohjakerroksen, karkeasti arvioiden. Tätä tavoitetta tulisi tutkia tarkemmin jatkossa esimerkiksi viitesuunnitelmin.

Monikäyttötilan olemusta voisi miettiä laajemminkin: voisiko rakennuksen yhteistiloja sopivasti suunnitellen toteuttaa monikäyttöisempinä. Esimerkiksi rakennuksen kerhotila voisi olla
vuokrattavissa myös ulos. Työtilallisia asuntoja on myös toteutettu kohteissa, niiden ongelmana on ollut asunnon kokonaispinta-alan kasvu asukkaan maksukyvyn ulottumattomiin. Kortteleiden
kerrosluvut ovat pääosin viisi ja kuusi, mikä on hyvä ratkaisu.

Tontit on tontinvarausehtojen mukaan varattu kumppanuuskaavoitusta ja asuntohankkeiden suunnittelua varten. Tähän saakka kaavahanke on edennyt kaupunkisuunnitteluviraston voimin. Kaavaluonnoksen
valmistuttua on yhteistyön tiivistäminen paikallaan aloittamalla tähän hankkeeseen soveltuva kumppanuuskaavoitusyhteistyö toteutuskelpoisuuden varmistamiseksi.

Lisätiedot

Seidi Kivisyrjä, hankesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 32331

seidi.kivisyrja@att.hel.fi

Rakennusvirasto 21.10.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta 30.10.2015 mennessä.

Muutosalue sijaitsee 17. kaupunginosassa (Pasila) ja 28. kaupunginosassa (Oulunkylä), Alue sijaitsee Metsäläntien eteläpuolella ja Veturitien länsipuolella osoitteessa Metsäläntie 2-4. Lännessä asemakaavan muutosalue rajoittuu Keskuspuistoon. Etelässä muutosalue rajautuu VR:n ratapiha-alueeseen.

Asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinalueen rakentamisen noin 4 500 asukkaalle sekä työpaikkarakentamisen alueen eteläreunaan. Kaavassa on varauduttu koulun ja päiväkodin rakentamiseen Keskuspuiston viereen.

Katualueille merkityt istutettavat alueen osat tulee merkitä ohjeellisina. Mahdollisille katupuukujanteille tulee määrittää ja jättää riittävät kasvualustatilavaraukset jatkosuunnittelussa. Pelastusreittien- ja paikkojen vaikutukset yleisten alueiden käyttöön tulee tutkia.

Päiväkodin ja koulun tarvitsemille ulkotoiminnoille tulee tehdä riittävät tilavaraukset korttelista. Mahdolliset liikuntapaikat tulee kaavamerkinnöin osoittaa VU-alueiksi.

Muutosluonnoksessa on määräys, jossa maanalaisiin pysäköintitiloihin saa kulkea naapuritontin kautta ja autopaikka voi sijaita naapuritontilla. Määräyksen vuoksi tulee jatkosuunnittelussa laatia alueen väliaikainen pysäköintisuunnitelma, jos ensiksi rakentuvien tonttien autopaikat tai osa niistä sijaitsevat myöhemmin rakentuvien tonttien yhteydessä.

Alueen muutokset tulevat vaikuttamaan suuresti ympäröivien alueiden käyttöön ja sitä kautta maankäytön muutos vaikuttaa myös ympäröivien alueiden luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin. Jotta nämä maankäytön muutoksien epäsuorat vaikutukset ympäröiviin alueisiin voidaan selvittää ja ohjata, tulee koko Pohjois-Pasilan alueelle laatia julkisten ulkotilojen yleissuunnitelma asemakaavatyön pohjaksi. Suunnitelmassa tulee tutkia laajemmalla vaikutusalueella Pohjois-Pasilan maankäytön muutoksien vaikutukset Keskuspuiston sekä lähialueiden luontoarvoihin ja ekosysteemipalveluihin, kuten hulevesiin, jotta näitä vaikutuksia voidaan ohjata suunnitelmallisesti. Yleissuunnitelma on laadittava yhteistyössä rakennusviraston ja liikuntaviraston kanssa.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä muuta huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

9.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen@hel.fi

Heikki Takainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38977

heikki.takainen@hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 15.10.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt Liikennelaitos -liikelaitokselta (HKL) lausuntoa Maaliikennekeskuksen asemakaavaluonnoksesta. Metsäläntien eteläpuolella sijaitsevalle Maaliikennekeskuksen alueelle suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Asukkaita alueelle tulisi noin 4 500. Asemakaavaluonnoksessa alueelle esitetään tiivistä kerrostalorakentamista. Alueen palvelut ja liikkeet keskittyisivät alueen keskellä olevan toriaukion ympärille rakennusten ensimmäisiin kerroksiin. Työpaikkarakennukset sijoittuisivat alueen eteläreunaan.

Alueen pääkadulle varataan tila raitiotielle.

HKL lausuu kaavaluonnoksesta seuraavaa:

Raitiotien ulottaminen Hakamäentien yli sillalla tms. ratkaisulla Maaliikennekeskuksen suuntaan on teknisesti kallis ratkaisu, joka pitää huomioida raitiotien suunnittelussa ja kustannuksissa. Alueen osayleiskaavan yhteydessä pitäisi tehdä suunnitelma raitiotien toteuttamisesta ja tehdä periaatepäätös raitiotien toteuttamisesta.

Jos suunnittelualue liitetään raitiotieverkostoon ja raitiotielinja päättyy Maaliikennekeskuksen alueelle, tulee suunnittelualueelle sijoittaa raitiovaunun kääntöpaikka. HKL pitää tärkeänä, että kiinteistöjen suunnittelussa ja rakennusmääräyksissä huomioidaan mahdollisen raitiotieliikenteen aiheuttamat melu- ja tärinähaitat. HKL:n kantana on, että mahdollinen raitiotie tulee sijoittaa omalle ajoradalle. Raitiotien suunnittelussa tulee huomioida raitiovaunuradan, ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustusten vaatima tila.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää raitioteiden suunnitteluohjetta, jossa määritellään raitiotien katutilasta vaatima tilantarve, jonka toteutumisesta tulee kaavoituksessa huolehtia.

Lisätiedot

Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila@hel.fi

Nimistötoimikunta 14.10.2015 § 33

Nimistötoimikunta keskusteli Pohjois-Pasilan ja osin Oulunkylän kaupunginosissa sijaitsevan maaliikennekeskuksen alueen nimistöstä arkkitehti Timo Karhun esittelyn pohjalta.

Nimistötoimikunta päätti esittää alueelle seuraavia uusia nimiä, jotka liittyvät postin ja postinkulun sekä liikenteen ja logistiikan aihepiireihin:

Kirjekatu–Brevgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); kirje = kirjallinen viesti, joka (kuoressa tai muuten suljettuna) tavallisesti lähetetään postitse;

Kollikallio–Kolliberget (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kollikatu–Kolligatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kolli = rahti- tai matkatavarayksikkö;

Kollikuja–Kolligränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kollipolku–Kollistigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Kollikadun mukaan;

Kuormakatu–Lastgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); kuorma = jossakin kuljetusneuvossa yhdellä kertaa kuljetettava tavara- tai ainemäärä, lasti;

Kustinpolku–Gustensstigen (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); perinteisesti postinkulkuun liittyvästä sanonnasta ja riimityksestä "Kusti polkee ja posti kulkee";

Lavakatu–Flakgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); lava = isohkoja tasapintaisia, tavallisesti koholla olevia puu- tai muita alustoja;

Lavakuja–Flakgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Lavakadun mukaan;

Leimasinkatu–Stämpelgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); leimasin = leimaamiseen tarkoitettu väline;

Mustekuja–Bläckgränden (jalankulku- ja pyöräily-yhteys)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); muste = (nestemäinen) kirjoitus-, paino- tms. väri;

Pakettikatu–Paketgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (postin ja postinkulku); paketti = tavara paperiin tai muuhun päällykseen käärittynä tai pakattuna, tavarakäärö, pakkaus; varsinkin tavaraa sisältävä postilähetys;

Postiljooninkatu–Postiljonsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); postiljooni = (rinnakkaismuoto: posteljooni) vanh. postinjakaja;

Postipuisto–Postparken (puisto)
Perustelu: Ryhmänimi (posti ja postinkulku); alueella toistaiseksi sijaitsevan postinlajittelukeskuksen mukaan;

Rullakkokatu–Rullpallsgatan (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka); rullakko = pyörällinen tavaralava, rullalava;

Rullakkokuja–Rullpallsgränden (katu)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkokadun mukaan;

ja

Rullakkotori–Rullpallstorget (katuaukio/tori)
Perustelu: Ryhmänimi (liikenne ja logistiikka), liitynnäinen, Rullakkokadun mukaan;

Nimistötoimikunta on esittänyt useimpia nyt käsiteltyjä nimiä alueelle jo 7.5.2014 ja/tai 8.12.2004.

Sanojen selitykset on poimittu Kielitoimiston sanakirjasta http://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ .

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kiinteistövirasto Geotekninen osasto 30.9.2015

Pohjois-Pasilan alue on pääosin kitkamaa-aluetta. Alueelle sijoittuvat uudet asuin- ja toimistorakennukset voidaan pääosin perustaa maanvaraisesti. Alue on helsinkiläisittäin pohjarakentamisen näkökulmasta helppo. Alueella sijaitsevan yhteiskäyttötunnelin suuaukon lähelle, tunnelin päälle sijoitettaviin rakennuksiin ei voi tehdä kellarikerrosta. Geotekninen osasto teettää alueelle tarkentavia pohjatutkimuksia Ksv:n teknistaloudellisen toimiston toimeksiannosta vuosina 2015 - 2016.

15.4.2014 Lausunto annettu

Lisätiedot

Harri Ruotsala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37840

harri.ruotsala@hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos 7.4.2014

Maanalaisessa yleiskaavassa on määritetty tila erillislämmöntuotannolle. Tämä alue sijoittuu suunnittelualueen itäosan alle. Lämmöntuotannon vaikutukset alueen suunnitellulle on otettava huomioon alueen jatkosuunnittelussa.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne@helen.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi