Asemakaavan muutos, Taka-Töölö, Rajasaarenpenger, asemakaavan numero 12679, Humallahden Venekerho - Hummelvikens Båtklubb HVK ry

HEL 2016-009817
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 98 §

Rajasaarenpenkereen asemakaavan muuttaminen (nro 12679)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 2.3.2021 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12679 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan (Taka-Töölö) virkistys-, katu-, vesi- ja venesatama-alueita
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Työpajankatu 8 (puh. 09 310 22111), sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee puistoaluetta sekä sitä koskevia ja ympäröiviä vesi-, virkistys- ja katualueita, joka sijaitsee Rajasaarenpenger-nimisellä kadulla. Kaavaratkaisussa mahdollistetaan käyttötarkoituksen muutoksella alueen nykyisten venesatamatoimintojen kehittäminen ja laajentuminen. Lisäksi kaavaratkaisulla mahdollistetaan Rajasaaren sillan uusiminen.

Kaavaratkaisun tavoitteena on, että kehitetään veneilyn mahdollisuuksia alueella osoittamalla nykyisin veneseuralle vuokrattuna ollut alue asemakaavassa pysyvästi venesatamakäyttöön. Samalla mahdollistetaan venesatama-alueen laajentaminen ja muutetaan satamalle osoitettua vesialuetta tarkoituksenmukaisemmaksi. Katualueita muutetaan siten, että nykyinen heikkokuntoinen Rajasaaren silta puretaan ja sille osoitetaan uusi paikka nykyisen sillan viereen, sen pohjoispuolelle. Uuden sillan rakentamisen yhteydessä Rajasaarenpenger-nimisen kadun linjausta muutetaan sillan kohdalla.

Suunnittelualueen pinta-ala on 28 398 m2. Rakennusoikeus ei kasva asemakaavan muutoksessa.

Kaavaratkaisun toteuttaminen vaikuttaa erityisesti siten, että yhteydet saarille paranevat ja veneilylle sekä virkistykselle osoitetut alueet ovat toimivia.

Päätökset kaavaratkaisun pohjana

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kaavaratkaisu on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Alueella on voimassa asemakaava nro 9835 (vahvistettu 11.5.1993). Kaavan mukaan alue on merkitty puisto- ja katualueeksi sekä vesialueeksi.

Helsingin kaupunki omistaa maa- ja vesialueen. Valtaosa maa-alueesta on vuokrattu alueella toimiville yhdistyksille ja yrityksille. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti: Uuden sillan rakentaminen ja nykyisen purkaminen n. 1,7 milj. euroa, josta katurakenteiden osuus on n. 250 000 euroa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen lisäksi seuraavien viranomaistahojen kanssa:

 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kannanotto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta saatiin Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymältä (HSY) vesihuollolta, jossa huomautetaan, että Rajasaarenpenkereellä sijaitsee käytössä oleva 125 mm yleinen vesijohto ja 1 100 mm ylivuotoviemäri. Lisäksi alueelle on rakenteilla kaksi 560 mm paineviemäriä sekä niihin liittyviä rakenteita, mm. hajunpoistokaivo ja virtaamamittauskaivo. Nykyiset ja rakenteilla olevat vesihuoltolinjat tulee ottaa huomioon kaavoituksessa ja alueen maankäytön suunnittelussa.

Mielipiteet

Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat poijujen ja niiden ankkuripainojen sijaintiin. Mielipiteet on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että venesatama-alueen sijainti on merkitty asemakaavaan.

Kirjallisia mielipiteitä saapui 3 kpl.

Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 28.10.–26.11.2020

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 2 muistutusta. Muistutuksissa esitetyt huomautukset kohdistuivat puistoalueen (VU) sijaintiin sekä sillan rakentamisen ja työmaa-alueen aikatauluun.

Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

 • Helen Sähköverkko Oy
 • Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)
 • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

Helen Sähköverkko Oy toteaa lausunnossaan, että se vastaa uuden muuntamolaitteen hankintakustannuksista. Asennuskustannukset Helen Sähköverkko Oy laskuttaa tilaajalta. Asennuskustannukset muodostuvat maanrakennuskustannuksista ja uuden muuntamon kaapelointikustannuksista.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) esittää lausunnossaan, että asemakaavan muutos ei edellytä vesihuollon lisärakentamista. Kaava-alueen nykyiset ja rakenteilla olevat vesihuoltolinjat ja -laitteet on huomioitu asemakaavassa.

Helsingin kaupunginmuseo toteaa lausunnossaan, että asemakaavan muutoksen vaikutukset eivät ole suuria vakiintuneessa ympäristössä. Lähinnä vaikutuksia on näkymissä, joissa uusi silta saattaa muuttaa niitä aiempaan verrattuna. Tämän vuoksi kaavaselostuksessakin on todettu, että Rajasaaren sillan suunnittelussa tulee huomioida sillan näkyminen Humallahden ja Taivallahden suuntiin. Museo katsoo, että silta tulee toteuttaa laadukkaasti suunniteltuna ja toteutettuna.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista muistutuksista ja viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Huomautuksissa esitetyt asiat on otettu huomioon, kaavan tavoitteet huomioon ottaen, tarkoituksenmukaisilta osin.

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen muutoksia, jotka on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu Tehdyt muutokset –liitteeseen. Tehdyt muutokset ovat luonteeltaan vähäisiä, joten kaavaehdotusta ei ole ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Tarkemmat perustelut

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 16.11.2020

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 14.10.2020 § 50

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.03.2021

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero
(09) 655 783
Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Juuso Ala-Outinen, suunnittelija, puhelin: 09 310 20769

juuso.alaoutinen@hel.fi

Elina Rundell, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 25597

elina.rundell@hel.fi

Aino Leskinen, maisema-arkkitehti, puhelin: 09 310 20825

aino.leskinen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 09 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi