Stara, Pilaantuneen maan vastaanotto ja loppusijoittaminen, option käyttö

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2016-011766
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 15

Stara, Pilaantuneen maan vastaanotto ja loppusijoittaminen, option käyttö

Yksikönjohtaja

Päätös

Betoni- ja tiilijäte sekä purkuasfaltti

Staran Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti jatkaa betoni- ja tiilijätteen sekä purkuasfaltin vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyä optiokaudella 4/2018 - 4/2019 seuraavien toiminnanharjoittajien kanssa:

 • Fortum Environmental Construction Oy
 • Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Rosk’n Roll Oy Ab
 • Rudus Oy
 • Suomen Eritysjäte Oy

Pilaantuneet maat

Staran Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja päätti jatkaa pilaantuneen maan, pilaantumattoman jätettä sisältävän maan, haitta-aineita sisältävän veden, pohja- ja lentotuhkan, maansekaisen pohja- ja lentotuhkan, maansekaisen rakennus- ja sekajätteen vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyä optiokaudella 4/2018 - 4/2019 seuraavien toiminnanharjoittajien kanssa:

 • Fortum Environmental Construction Oy
 • Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy
 • Lassila & Tikanoja Oyj
 • Nordic Envicon Oy
 • Rosk’n Roll Oy Ab
 • Rudus Oy
 • Suomen Eritysjäte Oy

Päätöksen perustelut

Teknisen palvelun lautakunnan päätöksen § 42 (30.3.2017) mukaiset pilaantuneen maan, betoni- ja tiilijätteen sekä purkuasfaltin vastaanotto- ja loppusijoituspalveluiden puitejärjestelyjen sopimuskaudet päättyivät 4/2018.

Teknisen palvelun lautakunta oikeutti Staran Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajan päättämään ja allekirjoittamaan puitesopimukset optiokauden (4/2018 - 4/2019) käytöstä ja tekemään tarvittavat päätökset tilausvaltuuksien käyttämisestä.

Puitesopimuksen mukaan tilaaja ja toiminnanharjoittaja voivat keskenään sopia suoraa hankintaa käyttäen palvelun oston jatkamisesta alkuperäistä toimitusta vastaavilla ehdoilla, sen mukaisina kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, yhden vuoden ajaksi (optiokausi). Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöaikomuksestaan toiminnanharjoittajalle 4 kuukautta ennen sopimuskauden loppua. Päätös asiasta tulee tehdä ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

Halukkuutta puitesopimuksen jatkamiseen optiokaudella 4/2018…4/2019 sopimusehtojen mukaisesti kysyttiin puitesopimustoimittajilta sähköpostitse 9.1.2018. Kaikki puitesopimusvastaanottajat ilmaisivat halukkuutensa jatkaa puitesopimuksia.

Puitesopimuskauden jatkaminen optiokaudella on perusteltua ja kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullinen.

Päätös tullut nähtäväksi 05.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Veli-Pekka Perttinä, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 73012

veli-pekka.perttina@hel.fi

Päättäjä

Hannu Halkola
yksikönjohtaja