Asemakaavan muutos, Lauttasaari, luoteisosan neljä tonttia, asemakaavan numero 12511

HEL 2016-012672
Asialla on uudempia käsittelyjä
24. / 355 §

Lauttasaaren asemakaavamuutoksen nro 12511 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Lauttasaari, luoteisosa kolme tonttia)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12511 tulemaan voimaan korttelin 31052 tonttien 13 ja 14 ja korttelin 31066 tontin 7 osalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta on 5.2.2019, § 65 hyväksynyt 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31052 tonttien 13 ja 14, korttelin 31066 tontin 7 ja korttelin 31086 tontin 1 tason +19.0 yläpuolelle asemakaavan muutoksen piirustuksen numero 12511 mukaisena.

Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksessa vaaditaan, että päätös asemakaavan muutoksesta tontin 31086/1 osalta osoitteessa Puistokaari 11 kumotaan.

Sulje

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettavapäätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Yksityishenkilöt ovat valittaneet kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Valituksen kohdistuessa ainoastaan tonttiin 31086/1, on perusteltua saattaa asemakaavan muutos voimaan korttelin 31052 tonttien 13 ja 14 ja korttelin 31066 tontin 7 osalta siten, kuin liitteenä 1 olevassa kartassa on esitetty.

Asemakaan muutos vastaa Helsingin kaupunkistrategian 2017-2021 tavoitteisiin asuntotuotannon edellytyksien luomiseen kaavoittamalla vuosittain 600 000–700 000 kerrosneliömetriä asuinkerrosalaa. Tavoitteiden mukaan kaupunki hillitsee rakentamisen kustannuksia ja tiivistää kaupunkirakennetta.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä asemakaavojen asuntokerrosalavarantoa alueella Helsingin yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen kaavassa esitetyllä tavalla olevaa infrastruktuuria hyödyntäen ja uuden metroliikenneyhteyden läheisyyteen on kestävä ja ilmastoviisas tapa tiivistää kaupunkirakennetta.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan ennen sen lainvoimaisuutta on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valituksen ratkaisemiseen. Kaavan osittaista voimaansaattamista esitetyiltä osin pidetään tärkeänä, koska korttelin 31052 tontit 13 ja 14 osoitteessa Luoteisväylä 14 ja korttelin 31066 tontti 7 osoitteessa Katajaharjuntie 2–4 sijaitsevat erillään valituksen kohteena olevasta tontista, eikä niiden toteuttamisella ole tonttiin kohdistuvia vaikutuksia. Näin ollen valituksen aiheuttama viivästys kaavan voimaan tuloon Luoteisväylä 14:ssä ja Katajaharjuntie 2–4:ssä sijaitsevien tonttien osalta olisi kaupungin ja asemakaavamuutoksen hakijoiden kannalta kohtuuton ja viivästyttäisi näiden tonttien asuntorakentamisen toteuttamista.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 05.02.2019 § 65

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

  • hyväksyä 5.2.2019 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12511 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 31. kaupunginosan (Lauttasaari, Myllykallio) korttelin 31052 tontteja 13 ja 14, korttelin 31066 tonttia 7 ja korttelin 31086 tonttia 1 tason +19.0 yläpuolella.
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyihin mielipiteisiin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, Sörnäistenkatu 1, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa
  • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:
    • Suomen kulttuurirahasto sr.: 1900 euroa
    • Asunto Oy Katajaharjuntie 4: 1550 euroa
    • Asunto Oy Puistokaari 11: 1550 euroa

Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Miika Vuoristo, arkkitehti, puhelin: 310 37192

miika.vuoristo@hel.fi

Olga Veikkolainen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.veikkolainen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 10.10.2018 § 37

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12511 pohjakartan kaupunginosassa 31 Lauttasaari. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12511
Kaupunginosa: 31 Lauttasaari
Kartoituksen työnumero: 7/2018
Pohjakartta valmistunut: 1.2.2018
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi