Oulunkylän (28.ko) asemakaavan muutos nro 12527, Maaherrantien varren tontit ja Jokiniementien varren puisto

HEL 2016-012847
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 325 §

Oulunkylän Maaherrantien tonttien ja Jokiniementien varren puistoalueen asemakaavan muuttaminen (nro 12527)

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin 28006, korttelin 28009 tonttien 11–13 ja katu- ja puistoalueiden sekä yleisten pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 19.3.2019 päivätyn piirustuksen nro 12527 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Asemakaavan muutos koskee Maaherrantie 34–42:n tontteja ja Jokiniementien varren puistoa sekä niihin liittyviä katuja ja pysäköintialuetta. Alue sijaitsee Oulunkylän aseman koillispuolella, tulevan Raide-Jokerin varrella ja liittyy Oulunkylän keskustan kehittämiseen. Kaavaratkaisun tavoitteena on mahdollistaa Oulunkylän asemaseudun ja Raide-Jokerin varren tiivis asuntorakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn sujuvat yhteydet. Samalla lisätään päiväkotipaikkoja. Tonttien nykyiset rakennukset on tarkoitus purkaa. Pieniä osia tonteista liitetään ympäröiviin katualueisiin ja osa katu- ja yleisen pysäköinnin alueista muuttuu tonttimaaksi. Asuntokerrosalaa on yhteensä 44 470 k-m2, josta uutta asuntokerrosalaa on 28 320 k-m2 ja liike- ja toimistokerrosalaa 1 150 k-m2. Uutta yleisten rakennusten kerrosalaa on 1 700 k-m2 ja pysäköintitontin kerrosalaa 2 000 k-m2. Toimistokerrosalaa muuttuu asuntokerrosalaksi 3 250 k-m2. Asuintonttien (ja pysäköintitontin) keskimääräinen tehokkuusluku on e=1,55 ja asukasmäärän lisäys on noin 900.

Kaavaratkaisun yhteydessä on laadittu kaksi liikennesuunnitelmaa; Larin Kyöstin tien pohjoisosan ja sen lähialueiden liikennesuunnitelma (piirustus nro 6887) sekä Kirkkoherrantien liikennesuunnitelma (piirustus nro 6888 Niissä esitetään mm. jalankulun ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Sulje

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisia tavoitteita, kuten asumisen sijoittamista hyvien joukkoliikenneyhteyksien varteen. Kaavaehdotus on oikeusvaikutteisen Helsingin yleiskaavan 2016 (tullut voimaan 5.12.2018) mukainen.

Asemakaavan muutosalueeseen kuuluvat Maaherrantie 36-42:n (Kiinteistö Oy Larin Kyöstin tie 4–8) toimistorakennusten tontit, yleinen pysäköintialue Maaherrantie 38:n ja 42:n välissä sekä Maaherrantie 34:n (Asunto Oy Larin Kyöstin tie 10) asuinkerrostalotontti, jolla on asuinkerrostalon lisäksi päiväkoti. Nykyiset rakennukset ovat pääosin kolmikerroksisia. Lisäksi mukana on katualueita ja Jokiniementien varressa puistoalue, jolla on pelikenttä ja pienten lasten leikkipaikka.

Oulunkylän keskustan historiallisten rakennusten Asukastalo Seurahuoneen, vanhan puukerrostalo Arttulan ja vanhan asemarakennuksen näkyminen kaupunkikuvassa on keskustan suunnittelussa lähtökohtana. Päärata ja tuleva pikaraitiotie aiheuttavat alueelle ympäristöhäiriöitä.

Alueella on voimassa useita asemakaavoja vuosilta 1953–2000.

Helsingin kaupunki omistaa yleiset alueet. Tontit ovat yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty yksityisten maanomistajien hakemusten johdosta ja kaupungin aloitteesta. Kaavan muutos on laadittu yhteistyössä hakijoiden kanssa.

Kaavaratkaisun kustannukset

Katujen rakentamisesta aiheutuu kaupungille noin 0,5 milj. euron kustannukset ja päiväkodin rakentamisesta noin viiden milj. euron kustannukset.

Asemakaavamuutos nostaa alueen arvoa, joten maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä (9 kpl) ja muistutuksesta sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

Osallisten mielipiteet on otettu huomioon kaavaratkaisussa mm. siten, että vehreyteen on kiinnitetty kaavamääräyksissä erityistä huomiota. Runoilijanpuisto on mitoitettu niin, että sinne on mahdollista sijoittaa pelikentän lisäksi leikkipaikka. Lisäksi uusi rakentaminen on koon, materiaalien ja kattomuotojen avulla pyritty sovittamaan olemassa olevien rakennusten läheisyyteen.

Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.10.-26.11.2018, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

Kaavaehdotuksesta tehtiin 1 muistutus. Muistutuksessa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. rakentamisen sijoittumiseen lähelle tontin 28009/8 asuinkerrostaloja ja kulkuyhteyksiin.

Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta: Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), Liikennevirasto, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) sekä kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala. Helen Oy:llä ei ollut lausuttavaa. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat mm. liikenteen sujuvuuteen, johtoihin ja ympäristöhäiriöihin.

Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ja muuhun aineistoon tehtiin julkisen nähtävilläolon jälkeen joitakin muutoksia viranomaislausuntojen pohjalta ja ne on esitetty yksityiskohtaisesti kaavaselostuksen viimeisessä luvussa. Ne on myös koottu tehdyt muutokset -liitteeseen. Niistä on neuvoteltu asianomaisten tahojen kanssa. Muistutuksen johdosta ei kaavaan enää tehty muutoksia, koska osa näkökohdista oli otettu huomioon jo aiempien huomautusten perusteella.

Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen liittyy neljä maankäyttösopimusta, jotka on päivätty 12.6.2019 § 38, 18.6.2019 § 42, 13.9.2019 § 63 ja 23.9.2019 § 646. Kolme sopimuksista on tehty kaupunkiympäristön toimialan tonttipäällikön päätöksin ja viimeisimmän on hyväksynyt kaupunginhallitus. Kaikki sopimukset on allekirjoitettu.

Sulje

Kaupunginhallitus 21.10.2019 § 690

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto hyväksyy 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) korttelin 28006, korttelin 28009 tonttien 11–13 ja katu- ja puistoalueiden sekä yleisten pysäköintialueen asemakaavan muutoksen 19.3.2019 päivätyn piirustuksen nro 12527 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

23.09.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 13.09.2019 § 63

Päätös

Tonttipäällikkö päätti tehdä tontin 91-28-6-2 (Oulunkylä, Veräjämäki) omistajan Kiinteistö Oy Larin Kyöstintie 4 (Y-tunnus 0119600-9) kanssa liitteen 1 mukaisen maankäyttösopimuksen ja kiinteistökaupan esisopimuksen.

Sopimuksen allekirjoittaa tonttipäällikkö tai hänen valtuuttamansa henkilö, joka tarvittaessa voi tehdä siihen vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia.

(MA128-6)

Päätöksen perustelut

Sopimuksen kohde

Sopimuksen kohteena on rakennettu toimistorakennusten tontti 91-28-6-2 (ALT).

Asemakaavan muutosehdotus

Tontilla on vireillä asemakaavan muutosehdotus nro 12527, joka mahdollistaa tontilla sijaitseva toimitilarakennuksen purkamisen ja tontin käyttötarkoituksen muuttamisen asumiseen.

Kaavaratkaisussa pääosa nykyisestä tontista liitetään muodostettavaan asuinkerrostalotonttiin 28006/3 (AK) ja osa liitetään Maaherrantien ja Larin Kyöstin polun katualueisiin. Tontille on osoitettu asuinrakennusoikeutta yhteensä 3 600 k-m² ja liiketilaa 250 k-m².

Maankäyttösopimus ja kiinteistökaupan esisopimus

Kaavamuutos korottaa tontin 91-28-6-2 arvoa merkittävästi, joten maanomistajan kanssa on käyty kaupunginhallituksen 9.6.2014 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut. Samalla on neuvoteltu asemakaavan muutokseen liittyvät aluejärjestelyt.

Neuvottelujen tuloksena on laadittu liitteenä 1 oleva sopimus ja esisopimus.

Maankäyttökorvaus

Sopimuksessa maanomistaja sitoutuu suorittamaan kaupungille 580 000 euron korvauksen sekä luovuttamaan korvauksetta kaupungille noin 352 m²:n suuruiset yleisen alueen osat osallistumisena yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin.

Korvaus on maksettava neljän kuukauden kuluessa siitä, kun asemakaavan muutos on saanut lainvoiman. Korvausta korotetaan sen nykyarvon säilyttämiseksi sopimuksen allekirjoittamishetkestä kaavan lainvoimaistumispäivään saakka kahdella prosentilla vuodessa.

Kiinteistökaupan esisopimus

Maanomistaja luovuttaa kaupunginhallituksen päätöksen 9.6.2014 § 685 perusteella Kaupungille korvauksetta kiinteistöstä 91-28-6-2 noin 352 m²:n suuruisen määräalan asemakaavan muutoksen mukaiseen katualueeseen.

Kaupunki luovuttaa Maanomistajalle yleisestä alueesta 91-28-9906-17 rasitteista vapaana noin 488 m2:n suuruisen liitekartan mukaisen määräalan 210 000 euron kauppahinnalla liitettäväksi muodostettavaan tonttiin 28006/3.

Hinnoittelu

Hinnoittelu perustuu saman asemakaavan muutosalueella toteutuneeseen kiinteistökaupan esisopimukseen.

Toimivalta

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.9.2017 (115§) tekemän päätöksen mukaan tonttipäällikkö päättää maankäyttösopimuksen hyväksymisestä ja siihen liittyvistä aluejärjestelyistä 1 500 000 euron kokonaisarvoon saakka.

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 18.06.2019 § 42

Kaupunkiympäristön toimiala Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit Tonttipäällikkö 12.06.2019 § 38

Lisätiedot

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 11.06.2019 § 330

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle Helsingin kaupungin 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Veräjämäki) kiinteistön 91-28-9-7 omistajan VR-Yhtymä Oy:n (Y-tunnus 1003521-5) kanssa solmittavan liitteen nro 2 mukaisen sopimuksen ja esisopimuksen hyväksymistä.

Lisäksi lautakunta esitti, että kaupunginhallitus oikeuttaa tonttipäällikön tai hänen valtuuttamansa allekirjoittamaan edellä mainitun sopimuksen sekä tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Sopimus tulee voimaan, kun kaupunginhallituksen sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle, että tonttipäällikkö oikeutetaan tekemään päätöksellään sopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

(MA128-3)

19.03.2019 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Kirsi Federley, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36451

kirsi.federley@hel.fi

Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 23.10.2018 § 38

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12527 pohjakartan kaupunginosassa 28 Oulunkylä Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kaupunkimittauspalvelut on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12527
Kaupunginosa: 28 Oulunkylä
Kartoituksen työnumero: 47/2017
Pohjakartta valmistunut: 15.10.2018 (Uusinta, ensitilaus ollut 2017)
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31967

merja.kyyro@hel.fi

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Nimistötoimikunta 06.06.2018 § 32

Nimistötoimikunta päätti esittää Veräjämäen osa-alueelle Oulunkylän kaupunginosaan seuraavia uusia nimiä:

Larin Kyöstin polku–Larin Kyöstis stig
(katu)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; kirjailija Kaarlo Kyösti (Karl Gustaf) Larsonin (1873–1948) kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan sekä Larin Kyöstin tien mukaan;

Runoilijanpuisto–Skaldeparken
(puisto)
Perustelu: Muistonimi, liitynnäinen; Runoilijanpolun mukaan, joka on nimetty kirjailijanimi Larin-Kyöstin mukaan;

Veräjänaukio–Grindplatsen
(aukio)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan;

ja

Veräjänporras–Grindtrappan
(jalankulkuyhteys)
Perustelu: Liitynnäinen, alueennimen Veräjämäki–Grindbacka mukaan.

Larin Kyöstin tien ja uuden Larin Kyöstin polun kirjoitusasujen suhteen on kysytty Kotimaisten kielten keskuksen nimistönhuollon näkemystä. Vastaus 22.5.2018: ”Koska tuo ensimmäinen nimenosa tarkoittaa sukunimeä, kirjailijanimi kirjoitettaisiin oikeinkirjoitusohjeiden mukaan sanaliitoksi, siis Larin Kyösti niin kuin Meikäläisen Matti. Myös Hämeenlinnassa on Larin Kyöstin katu. Kuitenkin kirjailijanimi on yleisesti käytössä yhdysmerkillisessä asussa, ja kuten olit löytänyt, kirjailija on itsekin käyttänyt viivallista kirjoitusasua Larin-Kyösti. Viivallinen kirjoitusasu esitetään mm. tietokirjallisuudessamme, patsaassa ja kirjailijan exlibriksessä. Myös Larin-Kyöstin seura käyttää viivaa. Vallitsevaan, kirjailijan käyttämään kirjoitusasuun Larin-Kyösti siirtyminen on mahdollista, mikäli päätätte niin.”

Nimistötoimikunta päätti pitäytyä Larin Kyöstin tien nimen kirjoitusasun suhteen sen nykyisessä, vuodesta 1953 käytössä olleessa ja vakiintuneessa asussa, jotta vältyttäisiin osoitteenmuutoksilta ja oikeinkirjoituksen sekaannuksilta jatkossa. Samaa nimenmuodostuslogiikkaa noudatetaan nyt nimettävän, uuden Larin Kyöstin polun nimessä.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Infra- ja kalustoyksikkö 27.12.2017

Viite:

Ksv:n lausuntopyyntö: Maaherrantie varren tontit ja Jokiniementien varren puisto, asemakaavan muutos

HKL lausuu seuraavaa:

Mikäli kaavassa tullaan esittämään muutoksia raitiotiekatuihin, tulee liikennöintiolosuhteet tehdä sellaisiksi, että valo-ohjaamaton ajoneuvoliikenteen kulku raitiotien yli on estetty. Jalankulkijoiden suojateitä raitiotieradan yli tulee välttää ja jos suojatie ei ole vältettävissä se sijoitetaan kohtaan, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua.

Raitiotiekatujen ympäristön suunnittelussa tulee käyttää valmistumassa olevia Raide-Jokerin suunnitteluperusteita tai olla yhteydessä projektiin mm. tilavarausten varmistamiseksi.

Raitiotiekatuihin rajautuvien tonttien pelastustiet ja -paikat on suunniteltava niin, että raitiotien käyttö on mahdollista kaikissa tilanteissa.

Liikennelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähaittoja, jotka tulee huomioida raitiotien lähialueen kiinteistöjen suunnittelussa.

Lisätiedot

Lotta Koski-Lammi, projektipäällikkö, puhelin: 050 412 3312

lotta.koski-lammi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2019

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen
 • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
 • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi