Etelä-Haagan (29.ko) asemakaavan muutos nro 12463, Steniuksentie 14 ja 20

HEL 2016-013345
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 666 §

Steniuksentien asemakaavamuutoksen nro 12463 määrääminen osittain voimaan ennen lainvoimaisuutta (Etelä-Haaga, Steniuksentie 14 ja 20)

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi asemakaavan muutoksen nro 12463 tulemaan voimaan korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueiden osalta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto on 10.10.2018, 288 § hyväksynyt 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Helsingin hallinto-oikeus on yksityishenkilön sekä kolmen asunto-osakeyhtiön tekemien valitusten johdosta päätöksellään 9.7.2019 kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen 10.10.2018, 228 § korttelin 29088 (Steniuksentie 14) osalta.

Helsingin kaupunki on hakenut muutosta hallinto-oikeuden päätökseen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Sulje

Maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valituksen ei voida katsoa kohdistuvan. Kunnan on annettavapäätös viivytyksettä tiedoksi valittajalle ja muutoksenhakuviranomaiselle. Muutoksenhakuviranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

Hallinto-oikeus on antanut asiassa 9.7.2019 päätöksen, jonka mukaan kaupunginvaltuuston päätös korttelin 29088 (Steniuksentie 14) osalta on kumottava. Korttelin 29100 (Steniuksentie 20) osalta hallinto-oikeus totesi, että valtuuston päätöstä ei ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava.

Helsingin kaupunki on jättänyt korkeimmalle hallinto-oikeudelle 8.8.2019 valituslupahakemuksen ja valituksen asiassa. Määräaikaan mennessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole jätetty muita valituslupahakemuksia ja valituksia, joten korttelin 29100 (Steniuksentie 20) sekä puisto- ja katualueiden osalta kaupunginvaltuuston hyväksymispäätös jää voimaan.

Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten asuntotuotantotavoitteiden toteutumista lisäämällä asemakaavojen asuntokerrosalavarantoa alueella yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Olemassa olevan kaupunkirakenteen täydentäminen kaavassa esitetyllä tavalla olevaa infrastruktuuria hyödyntäen Huopalahden rautatieaseman ja parhaillaan rakennettavan Raide-Jokerin reitin läheisyyteen on kestävä ja ilmastoviisas tapa tiivistää kaupunkirakennetta.

Asemakaavan määrääminen osittain voimaan on keino nopeuttaa tarpeellisia rakennushankkeita silloin, kun osittaisella täytäntöönpanolla ei ole vaikutusta valitusluvan ja valituksen ratkaisemiseen. Kaavan osittainen voimaan saattaminen korttelin 29100 (Steniuksentie 20) osalta on tärkeää, koska kortteli sijaitsee erillään korttelista 29088 (Steniuksentie 14), jonka osalta muutoksenhakua korkeimmasta oikeudesta on haettu, eikä korttelin 29100 toteuttamisella ole kortteliin 29088 kohdistuvia vaikutuksia. Näin ollen muutoksenhaun aiheuttama viivästys kaavan voimaan tuloon korttelin 29100 (Steniuksentie 20) osalta olisi kaupungin ja asemakaavamuutoksen hakijoiden kannalta kohtuuton ja viivästyttäisi korttelin asuntorakentamisen toteuttamista.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.09.2019 § 648

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

24.09.2018 Ehdotuksen mukaan

17.09.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 10.10.2018 § 288

Päätös

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 29. kaupunginosan (Etelä-Haaga) korttelin 29088 tontin 3 ja korttelin 29100 tontin 1 sekä puisto- ja katualueita koskevan asemakaavan muutoksen 31.10.2017 päivätyn piirustuksen numero 12463 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Valtuutettu Pia Kopra ehdotti valtuutettu Mika Ebelingin kannattamana, että asia palautettaisiin uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavoituksessa noudatetaan Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita. Muutosehdotuksessa olevat kuvat ja selvitykset tarkistetaan, myös paikalliset olosuhteet, olemassa olevien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston koko, puusto ja käyttö. Kaavamuutoksen vaikutukset katunäkymiin otetaan paremmin huomioon sellaisilla perspektiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä.

Kylänevan puisto (Strömstadin puisto) suojellaan kuten on vahvistettu kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan alueen asemakaavamuutoksessa. Asukkaille tulee jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuksia. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita tulee noudattaa säilyttämällä asuntojen lähipuistot.

Historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä vanha muuri säilytetään.

Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 mäntyä) säilytetään.

3 äänestys

Asian käsittelyn jatko JAA, palautus EI

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavoituksessa noudatetaan Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita. Muutosehdotuksessa olevat kuvat ja selvitykset tarkistetaan, myös paikalliset olosuhteet, olemassa olevien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston koko, puusto ja käyttö. Kaavamuutoksen vaikutukset katunäkymiin otetaan paremmin huomioon sellaisilla perspektiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä. Kylänevan puisto (Strömstadin puisto) suojellaan kuten on vahvistettu kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan alueen asemakaavamuutoksessa. Asukkaille tulee jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuksia. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita tulee noudattaa säilyttämällä asuntojen lähipuistot. Historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä vanha muuri säilytetään. Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 mäntyä) säilytetään.

Jaa-äänet: 72
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Fatim Diarra, Laura Finne-Elonen, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Martina Harms-Aalto, Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Ville Jalovaara, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Otto Meri, Abdirahim Mohamed, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Nelli Ruotsalainen, Wille Rydman, Suldaan Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Jani Valpio, Reetta Vanhanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Ei-äänet: 9
Mika Ebeling, Jussi Halla-aho, Pia Kopra, Maria Landén, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Mauri Venemies

Tyhjä: 2
Eva Biaudet, Nuutti Hyttinen

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Pekka Puska

Valtuutettu Laura Finne-Elonen ilmoitti tarkoituksenaan olleen äänestää EI.

Kaupunginvaltuusto päätti jatkaa asian käsittelyä.

Valtuutettu Pia Kopra esitti päätöksestä eriävän mielipiteensä seuraavin perusteluin:

Jätän eriävän, koska Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita ei ole kaavamuutoksessa huomioitu. Muutosehdotuksessa olevat kuvat ja selvitykset pitäisi tarkistaa, myös paikalliset olosuhteet, olemassa olevien rakennusten sijoittelu ja korkeus, tonttimaaksi muutettavan puiston koko, puusto ja käyttö. Kaavamuutoksen vaikutukset katunäkymiin ei ole otettu huomioon sellaisilla perspektiivi- ym. kuvilla, jotka aidosti havainnollistavat miten uudet rakennukset sopivat ympäristöönsä.

Kylänevan puisto (Strömstadin puisto) pitäisi suojella kuten on vahvistettu kaavamääräyksellä vuonna 2013 Isonnevan alueen asemakaavamuutoksessa. Asukkaille tulisi jäädä riittävästi virkistymismahdollisuuksia. Etelä-Haagan kaavoitusperiaatteita tulee noudattaa säilyttämällä asuntojen lähipuistot.

Historiallisesti ja ympäristöllisesti arvokas koulurakennusta ympäröivä vanha muuri tulisi säilyttää.

Suojellun puiston itäosan puoleiset puut (n. 21 mäntyä) tulisi säilyttää.

Valtuutettu Björn Månsson ehdotti valtuutettu Laura Finne-Elosen kannattamana hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen.

 
Hyväksyessään asemakaavamuutoksen kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, ettei vanhalle koulutontille rakenneta uusia taloja, ennen kuin suojellun koulurakennuksen tuleva käyttötarkoitus on selvitetty ja päätetty.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

4 äänestys

Valtuutettu Björn Månssonin ehdottama toivomusponsi JAA, vastustus EI

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavamuutoksen kaupunginvaltuusto ilmaisee toiveenaan, ettei vanhalle koulutontille rakenneta uusia taloja, ennen kuin suojellun koulurakennuksen tuleva käyttötarkoitus on selvitetty ja päätetty.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 14
Eva Biaudet, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Martina Harms-Aalto, Pia Kopra, Abdirahim Mohamed, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Marcus Rantala, Mirita Saxberg, Juhani Strandén, Matias Turkkila, Jani Valpio, Mauri Venemies

Ei-äänet: 16
Fatim Diarra, Kaisa Hernberg, Ville Jalovaara, Atte Kaleva, Tapio Klemetti, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Otto Meri, Dani Niskanen, Hannu Oskala, Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Jan Vapaavuori, Juhana Vartiainen

Tyhjä: 53
Zahra Abdulla, Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Tuula Haatainen, Mia Haglund, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Atte Harjanne, Joel Harkimo, Eveliina Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Mai Kivelä, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Heimo Laaksonen, Maria Landén, Seija Muurinen, Jarmo Nieminen, Mia Nygård, Maria Ohisalo, Matti Parpala, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Pekka Puska, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Nelli Ruotsalainen, Suldaan Said Ahmed, Daniel Sazonov, Satu Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Lilja Tamminen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Reetta Vanhanen, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Wille Rydman

Kaupunginvaltuusto ei hyväksynyt valtuutettu Björn Månssonin ehdottamaa toivomuspontta.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Timo Lindén, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.05.2018 § 278

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

  • 31.10.2017 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen nro 12463 hyväksymistä ja ettei tehdyt muistutukset ja annetut lausunnot anna aihetta muutoksiin. Asemakaavan muutos koskee 29. kaupunginosan (Haaga, Etelä-Haaga) korttelin 29088 tonttia 3 ja korttelin 29100 tonttia 1 sekä puisto- ja katualueita

Lisäksi lautakunta päätti

  • ettei ehdotusta aseteta uudelleen nähtäville
  • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet saatuihin lausuntoihin, muistutuksiin sekä nähtävilläoloajan ulkopuolella kirjallisesti esitettyyn mielipiteeseen. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
  • ilmoittaa päätöksestään ja vuorovaikutusraportista muodostuvan MRL 65 §:n mukaisen kunnan perustellun kannanoton niille kaavasta muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa.

15.05.2018 Pöydälle

31.10.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Nina Välkepinta-Lehtinen, arkkitehti, puhelin: 310 37024

nina.valkepintalehtinen@hel.fi

Taina Toivanen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37433

taina.toivanen@hel.fi

Jarkko Nyman, insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 310 37094

jarkko.nyman@hel.fi

Pelastuslautakunta 09.01.2018 § 9

Lausunto

Pelastuslautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunkiympäristötoimialan asemakaavoituspalvelulle Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaavan muutosehdotuksesta (nro 12463):

Pelastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa Steniuksentie 14:n ja 20:n asemakaavan muutosehdotukseen (nro 12463).

Esittelijä
pelastuskomentaja
Simo Wecksten
Lisätiedot

Esko Rantanen, johtava palotarkastaja, puhelin: 310 31232

esko.rantanen@hel.fi

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 18.12.2017

Kaupunkisuunnitteluviraston on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Steniuksenkatu 14 ja 20 tonttien asemakaavan muutosehdotuksesta. Kaupunginmuseo on tutustunut kaavamuutoksen asiakirjoihin. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Asemakaavan muutosehdotus kohdistuu Steniuksenkadun varrelle sijoittuvaan vanhaan kansakouluun sekä turvakodin tonttiin, jotka ovat osa rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti herkkää ympäristöä. Kaavaehdotuksen suojelumääräykset turvaavat vanhan kansakoulun (os. Steniuksenkatu 14) rakennushistoriallisten arvojen säilymisen ja mahdollistavat julkisen käytön, joka parhaiten ylläpitää kohteen arvoja. Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden koulurakennuksen huolelliseen kunnostukseen ja käyttöön saattamiseen. Turvakotirakennuksen (os. Steniuksentie 20) säilyttävää uutta käyttöä ei ole voitu osoittaa. Kaavassa esitetyt uudisrakentamisen materiaalit ja rakennusmuodot on määritetty rakennusten sovittamiseksi ympäristöön, mikä tulee rakennuslupavaiheessa vielä varmistaa. Steniuksenkadun varren tontinosat tulee istuttaa, osin puin ja pensain. Kaupunginmuseo puoltaa kaavaehdotusta.

Lisätiedot

Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus Kaupunkimittauspalvelut Kartat ja paikkatiedot Yksikön päällikkö 25.09.2017 § 31

Päätös

Yksikön päällikkö päätti hyväksyä asemakaavan 12463 pohjakartan kaupunginosassa 29 Haaga. Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston kaupunkimittausosasto on valmistanut asemakaavan pohjakartan:

Asemakaavan numero: 12463
Kaupunginosa: 29 Haaga
Kartoituksen työnumero: 10/2017
Pohjakartta valmistunut: 13.4.2017
Tasokoordinaatisto: ETRS-GK25
Korkeusjärjestelmä: N2000

Pohjakartta täyttää maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 54a §:n asettamat vaatimukset.

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asiakkuusjohtaja on päätöksellä (4§/1.6.2017) siirtänyt hallintosäännön 16 luvun 8 § 2 momentin 7 kohdan toimivallan hyväksyä kaavoja varten valmistetut pohjakartat kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden kaupungingeodeetille sekä kartat ja paikkatiedot -yksikön päällikölle.

Lisätiedot

Timo Tolkki, yksikön päällikkö, puhelin: 310 31883

timo.tolkki@hel.fi

Merja Kyyrö, vastaava kartoittaja, puhelin: 310 31911

merja.kyyro@hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 24.3.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa koskien Etelä-Haagan Steniuksentie 14 ja 20 tonttien asemakaavamuutoksen OAS-suunnitelmaa. Kaupunginmuseo on tutustunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä Steniuksentie 14 kiinteistöstä laadittuun rakennushistoriaselvitykseen. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta, ja on päättänyt lausua kantanaan seuraavaa.

Kaavamuutokseen kuuluvat alueet ovat osa Etelä-Haagan kaupunginosaa. Historiallisesti tarkasteltuna Haaga kuului keskiaikaisen Huopalahden kylän maihin, ja alue oli moderniin aikaan asti maanviljelysmaata. 1900-luvun alussa perustettiin kauppapuutarhuri M. G. Steniuksen aloitteesta Haagan puutarhakaupunki rantaradan luoman ratayhteyden varrelle. Hallinnollisen itsenäisyyden saanut Haagan taajaväkinen yhdyskunta perustettiin Korpaksen ja Backaksen tilan maille vuonna 1906. Alueen ensimmäisen asemakaavan laati arkkitehti Lars Sonck vuonna 1901, joka edelleen laajeni ja tarkentui Eliel Saarisen vuonna 1915 laatimassa tunnetussa Munkkiniemi-Haaga –suunnitelmassa. Haagan kauppalan perustaminen vuonna 1923 johti asemakaavan tarkentamiseen Berndt Aminoffin asemakaavaluonnoksessa, joka käytännössä ohjasi puutarhakaupungin rakentamista 1920-40 –luvuilla. Haaga liitettiin suuressa alueliitoksessa Helsinkiin vuonna 1946. Helsingin asemakaava-arkkitehtien Birger Brunilan ja Väinö Tuukkasen laatima uusi asemakaava vahvistettiin vuonna 1947. Haagan puutarhakaupungin rakennuskanta uudistui alueliitoksen jälkeen kokonaisvaltaisesti. 93% alueen rakennuksista on alueliitoksen jälkeen rakennettuja. Selkeät rakennustoiminnan huiput ja muutoskaavat ajoittuvat 1950-luvun puoliväliin, 1960-luvun alkuun ja 1970-luvun alkuun. Haagan identiteetti puutarhamaisesti rakennettuna kaupunginosana on säilynyt läpi poikkeuksellisen kerrostuneen kaavahistorian. Steniuksentie on vanhimpia alueen katulinjauksia.

Haagan rakennuskanta on inventoitu kaupunkisuunnitteluviraston tuottamassa ja Tommi Lindhin laatimassa Haagan rakennukset ja arvotus – julkaisussa vuonna 1998. Inventoinnissa kohteet on arvotettu kolmella kriteerillä (arkkitehtoniset, ympäristölliset ja historialliset arvot), luokittelu on tehty kolmeen ryhmään 1-3 vastaten rakennussuojelumerkintöjä sr-1/sr-2/sr-3. Kaavamuutosalue kuuluu yleiskaavassa 2002 rajattuihin kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittäviin alueisiin.

Steniuksentie 14

Steniuksentie 14 on rakennettu Haagan puutarhakaupungin kansakouluksi vuonna 1926-27 arkkitehtien Jussi ja Toivo Paatela suunnitelmien mukaisesti. Koulu sai 1920-luvun eleganttia klassismia edustavan muodon. Rakennus toimi alun perin sekä suomen- että ruotsinkielisen opetuksen tiloina. Toteutunut rakennus oli mahdollista laajentaa symmetriseksi klassiseksi kokonaisuudeksi, mikä ei kuitenkaan ole toteutunut. Alueliitoksen jälkeen koulua laajennettiin uudella pohjoissiivellä vuonna 1947 kaupunginarkkitehti Hilding Ekelundin suunnitelmien mukaisesti. Koulurakennus siirtyi vuonna 2006 Helsingin pelastuslaitoksen käyttöön.

Haagan kansakoulu Steniuksentie 14 on kaupunginosainventoinnissa v. 1998 arvotettu huomattavan arvokkaaksi kohteeksi. Koulu on sekä arkkitehtonisesta, ympäristöllisestä että historiallisesta näkökulmasta arvoluokan 1 kohde. Inventoinnin mukaisesti rakennuksen arkkitehtuuri on huolellisesti detaljoitua 1920-luvun klassismia, rakennuksessa on arvokkaita koristeltuja sisätiloja. Kohteella on historiallista arvoa Haagan kauppalan aikaisena koulurakennuksena. Kaupunkikuvassa rakennus muodostaa dominantin Kylätien katusuoran päätteenä, mikä tulee kaavamuutoksessa huomioida. Koulun säilyminen julkisessa käytössä on ensisijaista sen arvojen säilymiseksi.

Rakennuksen julkisivut ja arvokkaat sisätilat ovat säilyneet ja niitä on kunnostettu rakennushistorialliset arvot huomioiden. Tulevassa asemakaavassa rakennuksen ulkoasu sekä arvokkaat sisätilat porrashuone ja juhlasali tulee varustaa niiden arvot turvaavalla merkinnällä. Erillinen länsijulkisivuun liittyvä sisäänkäyntirakennus sopii heikosti rakennuskokonaisuuteen. Koulupihaan kuuluvat elementit, kiviaita ja kadunvarren istutukset ovat tärkeitä miljöön elementtejä, jotka tulee säilyttää tai uusia alkuperäisen mukaisesti. Kaavamuutoksessa tulee huomioida tavoite katutilan väljyydestä, joka puutarhakaupungin perinteitä ylläpitävässä ympäristössä on tärkeää. Sen katukuvaan eivät kuulu kadun molemmin puolin tontinrajaan rakennetut vastakkaiset rakennukset.

Steniuksentie 20

Steniuksentie 20 kiinteistö, alk. Matti ja Maija –koti, on arkkitehti Matti Hakalan vuonna 1961 suunnittelema asuntolarakennus. Rakennus on inventoinnissa v. 1998 luokiteltu arkkitehtoniselta arvoltaan luokkaan 3, ts. säilyväksi rakennukseksi. Modernistisen kolmikerroksisen tiilirakennuksen arkkitehtuuri on säilynyttä, selkeäpiirteistä ja huolellisesti detaljoitua. Kaupunginmuseon kannan mukaan ensisijaista on rakennuksen säilyttäminen ja sille uuden käytön hakeminen.

Lisätiedot

Mikko Lindqvist, arkkitehti, puhelin: +358 9 310 36972

mikko.lindqvist@hel.fi

Rakennusvirasto 22.3.2017

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1282-00/17 koskien Etelä-Haagan (29.ko) asemakaavan muutosta, Steniuksenkatu 14 ja 20. Määräaika on 24.3.2017 mennessä.

Etelä-Haagassa Steniuksentien varrella tutkitaan kahden tontin käyttötarkoituksen muutosta ja täydennysrakentamista.

Rakennusvirastolla ei ole huomauttamista osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavahankkeessa ovat lisätiedonantajat.

Lisätiedot

Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko@hel.fi

Olli Haanperä, suunnitteluinsinööri , puhelin: 310 38237

olli.haanpera@hel.fi

Pelastuslaitos Pelastustoimen osasto Pelastusjohtaja 13.03.2017 § 19

Päätös

Pelastuslaitos puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt pelastuslaitoksen lausuntoa koskien asemakaavamuutosta osoitteissa Steniuksentie 14 ja 20.

Asemakaavan muutos koskee Etelä-Haagassa sijaitsevien entisen pelastuskoulun (alun perin Haagan kansakoulun) tonttia osoitteessa Steniuksentie 14 sekä Pääkaupunkiseudun turvakodin tonttia osoitteessa Steniuksentie 20.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa vuonna 1928 valmistuneen, tällä hetkellä tyhjillään olevan, koulurakennuksen muuttaminen asuinkäyttöön sekä täydentävien asuinrakennusten sijoittaminen tontille. Lisäksi tavoitteena on suojella historiallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittävän koulurakennuksen ulkoasu ja arvokkaimmat sisätilat.

Turvakodin tontilla tavoitteena on tutkia tontin käyttötarkoituksen muuttamista asumiseen. Turvakotitoiminta on siirtymässä pois Etelä-Haagasta.

Suunniteltu asemakaavamuutos ei olennaisilta osiltaan vaikuta pelastustoimintaan.

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 08.10.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi