Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta

HEL 2017-004177
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 106 §

Talous- ja palkkahallinnon palvelujen hankkiminen Helsingin kaupungin taloushallintopalveluilta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen tilaamaan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitokselta (Talpa) talous- ja palkkahallinnon palveluita ajalla 1.1.2018 - 31.12.2019 yhteensä enintään 750.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Talous- ja palkkahallinnon palveluita tilataan Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) ja HKL, Liikennelaitos –liikelaitos välisen, toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen mukaisesti. Sopimus tuli voimaan 1.4.2017.

Hankinta suoritetaan kaupungin sisäisenä palveluhankintana.

Aiemmat päätökset:
Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan päätös 11.4.2017, 1 § 64 500.000,00 euroa

Tämän päätöksen jälkeen talous- ja palkkahallinnon palveluita on tilattu Talpasta yhteensä 1.250.000,00 eurolla (alv 0 %).

Sulje

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 11.04.2017 § 64

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään toistaiseksi voimassaolevan palvelusopimuksen talous- ja palkkahallinnon palveluista Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu –liikelaitoksen (Talpa) kanssa 1.4.2017 alkaen, siten että palvelusopimuksen mukaisten palvelujen vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat enintään 500.000,00 euroa (tasossa 2017).

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi

Ann-Mari Tiainen, hankinnan valmistelija, hankintasuunnittelija, puhelin: 09 310 35942

ann-mari.tiainen@hel.fi