Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2017-005026
3. / 50 §

Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2017 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta 2017

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

  • merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot
  • kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2018 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta
  • merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017
  • hyväksyä tilintarkastuskertomuksessa esitetyn perusteella tilinpäätöksen
  • myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2017 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus tulee käsitellä valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Helsingin kaupungin vuoden 2017 tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä 20.6.2018. Samassa kokouksessa käsiteltävänä ovat kaupungin tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä arviointikertomuksesta hankitut kaupunginhallituksen ja lauta- ja johtokuntien lausunnot. Lisäksi valtuusto päättää kokouksessa tarkastuslautakunnan ehdotuksen perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille tilikaudelta 2017.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet yhteistyössä tarkastusviraston kanssa vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä arviointiaiheista arviointikertomuksen, jonka lautakunta hyväksyi 10.4.2018. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Tarkastuslautakunta on Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 22.5.2018 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot tai lausuntoehdotukset ovat esityslistan liitteenä.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuusto kehottaa kaupunginhallitusta antamaan valtuustolle joulukuun loppuun mennessä selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta. Menettely vastaa kuntalain 121 §:n säädöstä, jonka mukaan kaupunginhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus on antanut aihetta.

Tilintarkastuskertomus

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, antavatko tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta sekä ovatko valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita. Lisäksi tilintarkastajan on tarkastettava, onko kunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHT, KHT Jorma Nurkkalan 26.4.2018 allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2017. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 8.5.2018 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta. Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja toimielinten tehtäväalueen johtavat viranhaltijat.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 3.5.2018 päivätyn yhteenvetoraportin vuoden 2017 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä muun muassa kaupungin johdolle, toimialojen johdolle sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 8.5.2018. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi