Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2017-005026
2. / 32 §

Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä arviointikertomuksen vuodelta 2017 sekä hankkia siitä kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvittavat lausunnot 22.5.2018 mennessä toimitettaviksi kaupunginvaltuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2018 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 30.4.2018 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Lautakunta on käsitellyt arviointikertomusluonnosta kokouksessaan 3.4.2018. Tässä kokouksessa käsiteltävä luonnos lähetetään 6.4.2018 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Lisäksi luonnos on luettavissa lautakunnan sähköisessä työtilassa. Luonnos ei ole vielä julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Arviointikertomus on julkinen sen jälkeen, kun tämän kokouksen pöytäkirja on hyväksytty.

Sulje

Tarkastuslautakunta 03.04.2018 § 28

19.06.2017 Ehdotuksen mukaan

03.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi