Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointisuunnitelma ja arviointikertomus

HEL 2017-005026
2. / 28 §

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi luonnoksen vuoden 2017 arviointikertomukseksi ja jatkaa käsittelyä kokouksessa 10.4.2018.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan tulee kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen mukaisella tavalla. Lisäksi lautakunnan tulee antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaan lautakunnan tulee laatia arviointikertomus toukokuun loppuun mennessä. Vuoden 2018 talousarviossa tarkastuslautakunnalla ja -virastolla on tavoitteena, että arviointikertomus valmistuu 30.4.2018 mennessä.

Lautakunnan kaksi toimikuntaa ovat valmistelleet vuoden 2017 arviointisuunnitelmaan sisältyneistä aiheista arviointitekstiluonnoksia, joista tarkastusvirasto on koonnut luonnoksen vuoden 2017 arviointikertomukseksi. Tässä kokouksessa on arviointikertomusluonnoksen ensimmäinen käsittely. Käsittelyä jatketaan kokouksessa 10.4.2018, jonka päätteeksi arviointikertomus on tarkoitus hyväksyä.

Arviointikertomuksen hyväksymisen jälkeen lautakunta hankkii hallintosäännön 21 luvun 2 §:n mukaisesti kaupunginhallitukselta ja tarvittaessa muilta kaupungin toimielimiltä lausunnot, jotka toimitetaan valtuustolle yhdessä arviointikertomuksen kanssa. Luonnos arviointikertomukseksi 2017 lähetetään 29.3.2018 sähköpostitse lautakunnan jäsenille. Lisäksi luonnos on luettavissa lautakunnan sähköisessä työtilassa. Luonnos ei ole vielä julkinen (JulkL 6 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohdat).

Sulje

Tarkastuslautakunta 19.06.2017 § 72

03.05.2017 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Minna Tiili, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +310931036545

minna.tiili@hel.fi