Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 94 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kevään 2021 kokousajoiksi aiemmin sovittujen 20.1., 3.3. ja 21.4. klo 16 sijasta 19.1., 2.3. ja 20.4. klo 16.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Tarkastuslautakunta päättää kevään 2021 kokousajoiksi aiemmin sovittujen 20.1., 3.3. ja 21.4. klo 16 sijasta 19.1., 2.3. ja 20.4. klo 16.

Muutoksen jälkeen tarkastuslautakunnan kokousajat keväällä 2021 ovat:

-
19.1.2021 klo 16
-
9.2.2021 klo 16
-
2.3.2021 klo 16
-
15.3.2021 klo 16
-
23.3.2021 klo 16
-
6.4.2021 klo 16
-
13.4.2021 klo 16
-
20.4.2021 klo 16
-
11.5.2021 klo 16
-
1.6.2021 klo 16
-
22.6.2021 klo 16
 

Tarkastuslautakunta päättää muuttaa kokousten 20.1.2021, 3.3.2021 ja 21.4.2021 alkamisajaksi klo 15.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä
vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Muutoksen jälkeen tarkastuslautakunnan kokousajat ovat:

- 20.1.2021 klo 15
- 9.2.2021 klo 16
- 3.3.2021 klo 15
- 15.3.2021 klo 16
- 23.3.2021 klo 16
- 6.4.2021 klo 16
- 13.4.2021 klo 16
- 21.4.2021 klo 15
- 11.5.2021 klo 16
- 1.6.2021 klo 16
- 22.6.2021 klo 16.

Tarkastuslautakunnan kokousten alkamisajankohtaa ehdotetaan aikaistettavaksi, koska kokoukset 20.1.2021, 3.3.2021 ja 21.4.2021 ajoittuvat samalle päivälle kaupunginvaltuuston kokouksen kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunta 17.11.2020 § 84

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi