Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 53 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyllä 2018 seuraavasti:

- 21.8.2018 klo 16
- 2.10.2018 klo 16
- 20.11.2018 klo 16
- 11.12.2018 klo 16

Kokoukset ovat tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos puheenjohtaja muuttaa kokousaikaa 2 §:ssä tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava vähintään viikkoa ennen kokousta. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Ehdotus tarkastuslautakunnan syksyn 2018 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi