Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 84 §

Tarkastuslautakunnan kokousajat 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua vuonna 2021 seuraavasti:

-
20.1.2021 klo 16
-
9.2.2021 klo 16
-
3.3.2021 klo 16
-
15.3.2021 klo 16
-
23.3.2021 klo 16
-
6.4.2021 klo 16
-
13.4.2021 klo 16
-
21.4.2021 klo 16
-
11.5.2021 klo 16
-
1.6.2021 klo 16
-
22.6.2021 klo 16.
- 20.1.2021 klo 16
- 9.2.2021 klo 16
- 3.3.2021 klo 16
- 15.3.2021 klo 16
- 23.3.2021 klo 16
- 6.4.2021 klo 16
- 13.4.2021 klo 16
- 21.4.2021 klo 16
- 11.5.2021 klo 16
- 1.6.2021 klo 16
- 22.6.2021 klo 16.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pitää vuoden 2021 arviointisuunnitelman valmistelutilaisuuden 5.5.2021 klo 13-16.

Kokoukset pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla, tai tilanteen niin salliessa tarkastuslautakunnan kokoushuoneessa osoitteessa Unioninkatu 25, 00170 Helsinki.

Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa sen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. 3 §:n mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jollei toimielin toisin päätä. Jos kokousaikaa muutetaan 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla, muutoksista on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä. Toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti.

Hallintosäännön 29 luvun 22 a §:n mukaan kaupunginhallitus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Kaupunginhallituksen päätöksen 26.3.2020 § 212 mukaan kaupungin toimielimet voivat pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä 26.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Ehdotus tarkastuslautakunnan vuoden 2021 kokousajoista on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunta 29.09.2020 § 65

25.08.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.11.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi