Tarkastuslautakunnan kokousajat ja pöytäkirjan nähtävänäpito

HEL 2017-006489
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 53 §

Tarkastuslautakunnan kokous 22.9.2020

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti pitää kokouksen 22.9.2020 klo 15.

Kokous pidetään sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa www.hel.fi

Tarkastuslautakunta päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan toimielin kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Kuntalain 140 §:n 1 momentin mukaan lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Hallintosäännön 29 luvun 22 a §:n mukaan kaupunginhallitus voi päättää, että muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto voi varsinaisen kokouksen, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla, sijasta pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla. Kaupunginhallituksen päätöksen 26.3.2020 § 212 mukaan kaupungin toimielimet voivat pitää kokouksen sähköisessä toimintaympäristössä 26.3.2020 alkaen toistaiseksi.

Ehdotus tarkastuslautakunnan kokouksen ajankohdasta on valmisteltu yhteistyössä lautakunnan puheenjohtajan kanssa.

Sulje

Tarkastuslautakunta 14.04.2020 § 30

11.02.2020 Ehdotuksen mukaan

19.11.2019 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.08.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: 09 310 36606

liisa.kahkonen@hel.fi