Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden nopeusrajoitusten muuttaminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-009829
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 205 §

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä ja eräiden nopeusrajoitusten muuttaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä:

 • Asuinalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 30 km/h koko kaupungissa.
 • Niemen alueen nopeusrajoitus on 30 km/h. Alueellinen rajoitus koskee kaikkia katuja, paitsi pääkatuja ja niiden jatkeena olevia reittejä Länsi- ja Eteläsatamaan. 
 • Teollisuusalueiden tonttikatujen nopeusrajoitus on 40 km/h.
 • Moottoriväylien nopeusrajoitus on 60-80 km/h.
 • Pääkatujen nopeusrajoitus on esikaupunkialueilla 50 km/h ja kantakaupungissa Hakamäentien eteläpuolella 40 km/h.
 • Alueellisten kokoojakatujen nopeusrajoitus on 40 km/h.
 • Paikallisilla kokoojakaduilla nopeusrajoitus on 30-40 km/h. Niillä kaduilla, jotka on suunniteltu ja mitoitettu joukkoliikenteen käyttöön, rajoitus on 40 km/h. Niillä kaduilla, joita ei ole mitoitettu joukkoliikenteen käyttöön, rajoitus on 30 km/h, jos katuympäristö muutoin tukee sitä.
 • Joukkoliikennekaduilla nopeusrajoitus on 40-50 km/h.
 • Tonttikatujen nopeusrajoitus määräytyy kadun sijainnin ja alueellisen rajoitusperiaatteen mukaan.
 • Edellä mainituista periaatteista voidaan poiketa pääkaduilla seuraavasti:
  • Jos pääkatua ympäröivä maankäyttö tai katuympäristö ei tue periaatteen mukaista rajoitusta eikä kadun läheisyyteen ole tulossa rajoitusta tukevia muutoksia, rajoitus voi olla 10 km/h korkeampi kuin periaatteen mukainen.
  • Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen kohdalla voidaan pääkadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus, joka on 10 km/h matalampi kuin periaatteen mukainen.
 • Edellä mainituista periaatteista voidaan poiketa alueellisilla kokoojakaduilla seuraavasti:
  • Jos alueellista kokoojakatua ympäröivä maankäyttö ei tue periaatteen mukaista rajoitusta eikä katuympäristöön ole tulossa rajoitusta tukevia muutoksia, rajoitus voi olla 50 km/h.
  • Joukkoliikenteen runkolinjojen käyttämillä kaduilla rajoitus voi olla 50 km/h, jos katuympäristö ja maankäyttö tukevat sitä.
  • Erityiskohteissa, kuten esikaupunkien keskustojen kohdalla, voidaan alueelliselle kokoojakadulle asettaa lyhyelle jaksolle rajoitus 30 km/h.             
 

Samalla kaupunginhallitus hyväksyi liitteessä 5 kuvatut heti mahdolliset nopeusrajoitusten muutokset. Päätöksen jälkeinen Helsingin uusi nopeusrajoitusjärjestelmä ilmenee liitteestä 6.

Käsittely

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: Kaupunginhallitus päättää palauttaa Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmisteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonaisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena.

Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi:

- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden parantamisella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikankäytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esimerkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Kannattaja: Arja Karhuvaara

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 9
Veronika Honkasalo, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 6
Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Pia Pakarinen, Mari Rantanen, Daniel Sazonov, Jan Vapaavuori

Kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 9 - 6.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Asian käsittelyä jatketaan

Ei: Kaupunginhallitus päättää palauttaa Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmisteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonaisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena. Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi: - Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla - Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä - Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden parantamisella suojateiden läheisyydessä - Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla - Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä - Liikennetelematiikankäytön nykyistäparempaa hyödyntämistä esimerkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kivekäs, Otso Vihreä valtuustoryhmä
Ohisalo, Maria Vihreä valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Karhuvaara, Arja Kokoomuksen valtuustoryhmä
Koulumies, Terhi Ei valtuustoryhmää
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Rantanen, Mari Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 2 4 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta on (28.11.2017 § 248) esittänyt Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden sekä nykyisen katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien nopeusrajoitusten hyväksymistä. Lisäksi lautakunta on esittänyt jatkosuunnittelussa Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduksi. Lautakunnan esitys sisältyy päätöshistoriaan.

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kaupunginvaltuustossa 27.9.2017 hyväksytyn kaupunkistrategian (2017-2021) mukaan maailman toimivin kaupunki Helsinki on turvallinen ja viihtyisä, sujuva, helppo ja välittävä sekä asukas- ja käyttäjälähtöinen. Helsingissä liikenteen on toimittava.

Kaupunginhallitus hyväksyi 5.10.2015 § 949 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman. Ohjelman neljästä painopisteestä yksi on nopeusrajoitusjärjestelmän kehittäminen. Painopistettä on kuvattu ohjelmassa seuraavasti: "Ajonopeudet vaikuttavat onnettomuuksien todennäköisyyteen ja niiden seurauksiin. Kaupunkiympäristöön sopivat matalammat ajonopeudet parantavat kuljettajan mahdollisuuksia tehdä havaintoja ympäristöstä ja reagoida erilaisiin liikennetilanteisiin. Jarrutusmatkat ovat lyhyemmät kuin korkeammilla maantienopeuksilla. Onnettomuuden sattuessa matala törmäysnopeus lieventää henkilövahinkojen seurauksia. Nopeusjärjestelmän kehittämisellä luodaan yhtenäinen verkko, jossa eri nopeustasot on suhteutettu ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja kadun toiminnalliseen asemaan. Nopeusrajoitusten noudattamista tuetaan liikenneympäristön toimenpiteillä ja valvonnalla." Osatavoitteeksi painopisteelle on asetettu: "Katujen ja väylien nopeustaso on ympäröivän kaupungin ja siellä liikkuvien ihmisten mittakaavassa."

Ohjelmassa painopisteen toimenpiteeksi on asetettu: "Arvioidaan kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistarpeet, määritetään nopeusrajoitusten asettamisperiaatteet sekä laaditaan suunnitelma muutettavista nopeusrajoituksista arvioinnin ja periaatteiden pohjalta. Liikenneympäristöön suhteutettu nopeustaso on kaikkein vaikuttavin liikenneturvallisuuskeino. Liian suuri tilannenopeus ja ympäristöön nähden liian korkea nopeusrajoitus ovat yleisimpiä vakavia riskejä aiheuttavia tekijöitä."

Kaupunginjohtaja asetti johtajistokäsittelyssä 3.8.2015 § 52 Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman toimenpiteitä koordinoivan työryhmän. Työryhmän yhtenä painopisteenä on ollut fyysisten liikenneturvallisuustoimenpiteiden edistäminen ja niillä nopeusrajoitusjärjestelmän tukeminen.

Helsingin liikkumisen kehittämisohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa vuonna 2015 ohjeellisesti noudatettavaksi. Toimintalinjauksista ohjelmassa on määritelty muun muassa seuraavasti:

 • Lasketaan ajonopeuksia liikenteen häiriöherkkyyden ja liikennemelun vähentämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi.
 • Kaupunkikeskustat suunnitellaan ihmisten mittakaavaan: kaupunkitila suunnitellaan kokonaisuutena ja huolehditaan kävely-yhteyksien jatkuvuudesta, virikkeisyydestä, esteettömyydestä ja turvallisuudesta.
 • Ajoneuvoliikenteen määrä, nopeus ja pysäköinti mitoitetaan ympäröivän kaupungin mukaan niin, että keskustojen vetovoima kasvaa.

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämistä ohjaa myös Euroopan parlamentissa vuonna 2011 hyväksytty päätöslauselma koskien Euroopan tieliikenneturvallisuutta. Parlamentti "suosittaa vahvasti, että toimivaltaiset viranomaiset ottavat käyttöön 30 kilometrin nopeusrajoituksen asuinalueilla ja kaikilla yksikaistaisilla teillä kaupunkialueilla, joilla ei ole erillistä pyöräkaistaa, onnettomuuksille alttiiden tienkäyttäjien suojelemiseksi tehokkaammin".

Nopeusrajoitusjärjestelmän kehittämisen päätavoitteina ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen raportissa määriteltävien periaatteiden avulla, jolloin koko kaupungissa asetettaisiin nopeusrajoitukset yhtenäisten periaatteiden mukaisesti. Muita tavoitteita ovat muun muassa melun, liikenteen häiriöherkkyyden ja onnettomuuskustannusten vähentäminen sekä liikenteen välityskyvyn, ilmanlaadun, viihtyisyyden sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen.

Viimeisin laajempi nopeusrajoitusmuutos on tehty vuonna 2004, jolloin 30 km/h nopeusrajoituksen käyttöä laajennettiin keskustan ja asuinalueiden kaduilla sekä alennettiin joidenkin pää- ja kokoojakatujen rajoituksia. Yksittäisten katujen rajoituksia on tarkistettu vuosina 2005 ja 2009.

Kaupunginhallitus antoi 18.4.2017 § 422 liikenne- ja viestintäministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kaupunginhallitus ehdotti esitysluonnoksen täsmentämistä niin, että taajamissa ajoneuvojen suurin sallittu nopeus on 40 km/h, jollei liikennemerkillä ole osoitettu noudatettavaksi muuta nopeusrajoitusta. Kaupunginhallitus katsoi, että nopeusrajoituksen muutos saisi kokonaisuudistuksen yhteydessä tarvitsemansa huomion. Taajaman nopeusrajoituksen päättämisessä tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon liikenneturvallisuusseikat.

Raportti

Raportissa on määritetty periaatteet nopeusrajoituksien asettamiseksi eri katuluokille ja alueille. Periaatteet on jaettu alueellisesti ja toiminnallisten katuluokkien mukaan määräytyviin rajoitusperiaatteisiin. Periaatteet eivät koske valtion hallinnoimia maanteitä.

Tarkat kuvaukset periaatteista on esitetty raportissa (liite 1). Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista voidaan toteuttaa heti. Nämä heti mahdolliset muutokset on esitetty liitteessä 5. Kuvaus uudesta nopeusrajoitusjärjestelmästä heti mahdollisten muutosten jälkeen on esitetty liitteessä 6. Osa uusien periaatteiden mukaisista rajoituksista edellyttää muutoksia katuympäristöön ja/tai katua ympäröivään maankäyttöön, sillä nykyinen katuympäristö tai maankäyttö eivät tue periaatteen mukaista rajoitusta. Nämä myöhemmin periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset on esitetty liitteessä 7.

Uusien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten vaikutuksia on käsitelty laajasti raportissa. Muutoksilla on positiivisia vaikutuksia muun muassa liikenneturvallisuuteen, turvallisuuden tunteeseen, liikenteen välityskykyyn, ilmanlaatuun, jalankulkuun ja pyöräliikenteeseen sekä elinympäristön laatuun, esteettömyyteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi muutoksien arvioidaan vähentävän melua, liikenteen häiriöherkkyyttä ja onnettomuuskustannuksia. Matka-aikoihin muutosten arvioidaan vaikuttavan vain vähäisesti lähinnä ilta- ja yöaikoina. Yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu liitteenä 8. olevassa yritysvaikutusten arvioinnissa, joka on laadittu yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa. Vaikutusten on arvioitu olevan pääosin positiivisia, mutta joillekin yrityksille voi aiheutua myös negatiivisia vaikutuksia. Yritysten tavarankuljetuksille voi joillakin katuosuuksilla aiheutua lieviä hidastuksia matka-aikoihin, mutta toisaalta liikennejärjestelmän luotettavuuden parantuminen ja häiriöiden väheneminen parantaa kuljetusten luotettavuutta ja kuljetusaikojen ennustettavuutta.

Kaikkien periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tultua voimaan, arvioidaan henkilövahinko-onnettomuuksien vähenevän noin 18 onnettomuudella vuodessa, mikäli keskinopeus laskee 5 km/h muuttuvien nopeusrajoitusten kaduilla. Tämä vastaisi muuttuvien rajoitusten kaduilla noin 13 %:n vähennystä henkilövahinko-onnettomuusmääriin verrattuna vuosien 2010-2014 keskiarvoon ja 4 %:n vähennystä koko katuverkolla. Onnettomuuskustannuksien säästön arvioidaan olevan henkilövahinko-onnettomuuksien osalta vähintään kuusi miljoonaa euroa vuodessa.

Liikennesuunnittelun ohjaukseen kuuluva kaupunkiympäristölautakunnan (28.11.2017) esille ottama Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katuluokituksen muutos käsiteltäneen jatkosuunnittelussa lautakunnassa.

Vuorovaikutus

Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet Helsingissä -raportista ja sen karttaliitteistä lähetettiin lausuntopyyntö 8.9.2017 seuraaville: Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto, Helsingin seudun liikenne, Linja-autoliitto, Helsingin Poliisilaitos, Helsingin pelastuslaitos, Liikenneturva, Helsingin Taksiautoilijat ry, Helsingin polkupyöräilijät ry, Autoliitto ry, Helsingin kaupungin vanhusneuvosto, Helsingin kaupungin vammaisneuvosto, Ruuti, SKAL / Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry, Helsingin yrittäjät, Helsingin seudun kauppakamari, Helka ry, Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala sekä kaikki Helsingin kaupunginosayhdistykset.

Lausuntoja saatiin kaikkiaan 30 kappaletta. Vastineet lausuntoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa (liite 9). Lisäksi saatiin yksi kirjallinen mielipide yksityishenkilöltä, johon on laadittu myös vastine.

Raportti liitteineen oli yleisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla 13.9.-6.10.2017. Raportin julkaisun yhteydessä julkaistiin tiedote ja päivitykset eri sosiaalisissa medioissa. Päivitykset keräsivät runsaasti kommentteja sosiaaliseen mediaan. Kommentteihin myös vastattiin. Asiaa käsiteltiin julkaisun yhteydessä laajasti eri tiedotusvälineissä. Asukkaille järjestettiin kaksi keskustelutilaisuutta Facebookin välityksellä, joissa liikennesuunnittelijat vastasivat asukkaiden esittämiin kysymyksiin. Lisäksi asukkaat saivat lähettää kysymyksiä sähköpostitse, joihin vastattiin Facebookissa ja suoraan sähköpostitse. Asukkailta tulleita kommentteja ja kysymyksiä sekä vastauksia niihin on käsitelty liitteenä 9 olevassa vuorovaikutusraportissa.

Lausuntojen perusteella tehtiin muutos kantakaupungin rajaukseen, joka vaikuttaa pääkatujen periaatteeseen. Tällöin Ramsaynranta ja Pikkuniementie jäävät pääkaduista rajauksen ulkopuolelle, jolloin niiden nopeusrajoitus 50 km/h säilyy esikaupunkien pääkatujen periaatteen mukaisesti. Lisäksi palautteiden ja tarkistusten perusteella on tehty korjauksia muutamiin nopeusrajoituksiin, jotka olivat virheellisesti merkittyjä luonnosvaiheen kartoissa. Virheet koskivat yksittäisiä katuja, eikä niillä ole vaikutusta kokonaisuuteen. Raporttiin on lisätty yritysvaikutusten arviointi, joka valmisteltiin yhteistyössä kaupungin elinkeino-osaston kanssa. Muitakin osa-alueita raportissa on täydennetty, mutta pääkohdat ja periaatteiden keskeinen sisältö eivät ole muuttuneet luonnosvaiheesta.

Liikenneturvallisuus ja yritysvaikutusten arviointi

Nopeusrajoitusjärjestelmän uudistamisessa on kysymys liikennejärjestelmän kehittämisestä luotettavammaksi ja turvallisemmaksi. Järjestelmän muutokset koskettavat selkeimmin sellaisia yrityksiä, joiden toiminta perustuu tai merkittävässä määrin nojautuu tiekuljetuksiin tai muuhun katuverkolla tapahtuvaan liikkumiseen. Yrityksen sijoittuminen ja logistiset tarpeet sekä työvoiman liikkuminen osaltaan määrittelevät, minkälaisia muutosten vaikutukset lopulta ovat. Tärkeintä yritysten kannalta on, että liikenne ei ruuhkaudu eikä pysähdy ja että liikenneajat ovat luotettavia. Myös pysähtymis- ja pysäköintipaikkojen riittävyys ja käytettävyys ovat yrityksille tärkeitä. Esille tulleista yritysvaikutusten arvioista huolimatta liikenneturvallisuuden parantaminen on olennaisen tärkeää ja nopeusrajoitusten uudistaminen kaupunkiympäristölautakunnan esityksen ja päätösehdotuksen mukaisesti perusteltua.

Joukkoliikennevaikutukset

Kaupunkiympäristön toimialalla koottuna vastauksena Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausuntoon on todettava, että suurimmalla osalla niistä kaduista, joilla HSL toteaa olevan eniten vaikutuksia liikennöintiin, säilyisi toistaiseksi nykyinen nopeusrajoitus. Näitä katuja ovat Viilarintie, Viikintie (linja 550 käyttämällä osuudella), Pirkkolantie, Vanha Tuusulantie, Paciuksenkatu ja Nordenskiöldinkatu Mannerheimintien risteysaluetta lukuun ottamatta. Mannerheimintiellä, Hämeentiellä ja Mäkelänkadulla säilyisi esityksen mukaan toistaiseksi nykyinen rajoitus osalla katua. Varikkotiellä nopeusrajoitus laskisi 50 km/h:sta 40 km/h:in lopullakin osalla katua. Vanhan Viertotien nopeusrajoitus laskisi 50 km/h:sta tonttikadun periaatteen mukaisesti 30 km/h:in.

Periaatteiden poikkeamismahdollisuuksissa on esitetty mahdollisuus käyttää pääperiaatetta 10 km/h korkeampaa rajoitusta alueellisilla kokoojakaduilla ja pääkaduilla. Esimerkiksi kadulla oleva joukkoliikenteen runkolinja on yksi mahdollisuus poiketa pääperiaatteesta. Jos katuympäristö tai maankäyttö edellyttää tulevaisuudessa kuitenkin nopeusrajoituksen laskemista, otetaan pääperiaatteen mukainen rajoitus käyttöön. Siihen asti edellä mainituilla kaduilla säilyy nykyinen nopeusrajoitus. Lisäksi rakennettavalle Raide-Jokerille pyritään takaamaan mahdollisimman sujuva liikennöinti ja riittävä matkanopeus. Erillään ajoradasta olevalle kiskoalueelle voidaan mahdollisuuksien mukaan hyväksyä korkeampi nopeusrajoitus kuin viereiselle ajoradalle turvallisuusnäkökohtien salliessa esimerkiksi Viikintiellä ja Pirkkolantiellä.

Kantakaupungin pääkaduilla tapahtuu eniten onnettomuuksia ja niillä on paljon jalankulkijoiden ylitystarvetta. Päiväliikenteessä ajonopeudet ovat pääosin jo nykyisin alempia kuin nopeusrajoituksen mukainen 50 km/h. Ilta- ja yöaikaan matka-ajat saattavat pidentyä jonkin verran, mutta alemmalle ajonopeudelle on perusteet olosuhteiden aiheuttaman suuremman onnettomuusriskin vuoksi.

Periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tullessa täysimääräisesti voimaan, aiheutuu HSL:n arvion mukaan 1-1,5 miljoonan euron liikennöintikustannusten kasvu. Kokonaisliikennöintikustannuksiin (yli 500 miljoonaa euroa vuodessa) verrattuna kasvu on kuitenkin suhteellisen pieni. Lisäksi periaatteiden mukaisten nopeusrajoitusten tultua voimaan on arvioitu saavutettavan vuosittain noin 6 miljoonan euron säästö onnettomuuskustannuksiin, jos keskinopeudet laskevat muuttuvien nopeusrajoitusten kaduilla 5 km/h. Mikäli keskinopeus laskee pitkän ajan kuluessa enemmän, voidaan onnettomuuskustannusten arvioida laskevan vielä enemmän.

Kaupunki pyrkii myös suunnittelemaan jatkossakin edistämistoimenpiteitä joukkoliikenteelle, muun muassa liikennevaloetuuksin. Kaupunki tekee mielellään tässä asiassa yhteistyötä HSL:n kanssa.

Kustannukset ja aikataulu

Liikenteen ohjauksen muutosten tarkat kustannukset selviävät tarkempien toteuttamissuunnitelmien laatimisen yhteydessä. Tarvittava muutettavien liikennemerkkien määrä vaihtelee katuverkon tyypistä riippuen. Osalla alueista on tarvetta vaihtaa, lisätä tai poistaa vain liikennemerkin taulu, jos kadulla on jo merkin jalusta ja pylväs valmiina, mikä säästää kustannuksia. Kustannus yhden liikennemerkin asennukselle töineen on kuitenkin suuruusluokaltaan joitakin satoja euroja asennuksen työmäärästä riippuen. Lisäksi voidaan lisätä tarvittaessa tiemerkintöjä tehostamaan nopeusrajoituksen muuttumista. Nopeusrajoitusmuutosten vaatimat liikennemerkki- ja tiemerkintämuutokset ovat tällöin suuruusluokaltaan korkeintaan joitakin satoja tuhansia euroja.

Osa periaatteiden mukaisista nopeusrajoituksista edellyttää rakenteellisia muutoksia katuympäristöön ennen rajoitusmuutosten toteuttamista. Katuympäristön muutokset toteutetaan muiden hankkeiden, kuten täydennysrakentamisen, kadun peruskorjauksen, joukkoliikenteen kehittämishankkeiden tai pyöräliikennehankkeiden rakentamisen yhteydessä. Kustannukset riippuvat kaduille toteutettavien muutosten laajuudesta.

Heti mahdollisten muutosten (liite 5) toteutussuunnittelu voidaan aloittaa välittömästi hyväksytyn päätöksen jälkeen. Myöhemmin periaatteiden mukaisiksi muuttuvat rajoitukset (liite 7) toteutuvat pitkän ajan kuluessa. Niiden toteutumisaikatauluun vaikuttavat esimerkiksi maankäytön kehittyminen kadun ympäristössä, katujen saneeraustarve ja muut kehittämishankkeet.

Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston ja elinkeino-osaston kesken.

Sulje

Kaupunginhallitus 26.03.2018 § 185

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 9.4.2018 saakka.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö Reetta Putkonen sekä liikenneinsinööri Jussi Yli-Seppälä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 9.4.2018 saakka Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37054

jussi.yliseppala@hel.fi

Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 310 37350

ulla.tapaninen@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 28.11.2017 § 248

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 • Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden hyväksymistä.
 • nykyisen katuverkon heti toteutettavissa olevien uusien nopeusrajoitusten hyväksymistä.
 • jatkosuunnittelussa Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduiksi.
Käsittely

Palautusehdotus:
Risto Rautava: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmisteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonaisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena.
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi:
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden parantamisella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esimerkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Kannattaja: Matti Enroth

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Lisäksi lautakunta esittää jatkosuunnittelussa Vuosaarensatamatien ja Satamakaaren katuluokituksen nostamista pääkaduiksi.

Kannattaja: Kaisa Hernberg

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Jape Lovénin vastaehdotuksen.

Vastaehdotus:
Risto Rautava: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokoojakadut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä.

Kannattaja: Matti Enroth

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Kaupunkiympäristölautakunta päättää palauttaa Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteet uuteen valmisteluun niin, että liikenneturvallisuuden lisäämistä käsitellään kokonaisuutena eikä pelkästään nopeusrajoitusten alentamisena.
Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehokkaasti esimerkiksi:
- Nopeusrajoitusten valvontaa tehostamalla
- Liikennevalo-ohjauksen noudattamisen valvonnan lisäämisellä
- Rakenteellisilla parannuksilla kuten esimerkiksi näkyvyyden parantamisella suojateiden läheisyydessä
- Monikaistaisilla kaduilla suojateiden varustamista valo-ohjauslaitteilla
- Katujärjestelyjä selkeyttämällä sekä
- Liikennetelematiikan käytön nykyistä parempaa hyödyntämistä esimerkiksi vaihtuvilla nopeusrajoituksilla ja varoitusmerkeillä

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Jape Lovén, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Risto Rautava, Laura Rissanen, Mirita Saxberg

Lautakunta päätti jatkaa asian käsittelyä äänin 8-5.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: - Helsingin katuverkon nopeusrajoitusten määrittämisperiaatteiden hyväksymistä pois lukien pääkadut ja alueelliset kokoojakadut joiden nopeusrajoitukset pysyvät nykyisinä.

Jaa-äänet: 8
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Mai Kivelä, Silvia Modig, Amanda Pasanen, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 5
Matti Enroth, Nuutti Hyttinen, Jape Lovén, Risto Rautava, Mirita Saxberg

Esittelijän ehdotus jäi tältä osin voimaan äänin 8-5.

21.11.2017 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 31037054

jussi.yliseppala@hel.fi

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 6.10.2017

Kaupunkiympäristö toimiala on pyytänyt kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta lausuntoa nopeusrajoitusten asettamisen periaatteista Helsingin katuverkossa.

Lasten ja nuorten liikenneturvallisuus on tärkeä asia. Asiaan on otettu kantaa myös varhaiskasvatussuunnitelmassa ja koulujen ja oppilaitosten opetussuunnitelmissa. Suuri osa kaupungin lapsista ja nuorista kulkee lähikouluun joko jalan tai polkupyörällä. Turvallinen koulutie on asia, josta tulee huolehtia yhdessä kaupungin, huoltajien ja oppilaitosten kanssa.

Ehdotetussa mallissa nopeusrajoituksia on tarkoitus yhtenäistää samankaltaisilla toimintaympäristöillä sekä lisätä liikenteen turvallisuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristöhaittaa. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala kannattaa suunnitelmaa nopeusrajoituksen asettamisen periaatteista Helsingin katuverkossa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala pyytää huomioimaan lasten ja nuorten liikenneturvallisuuden päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten lähellä ja koulumatkoilla.

Lisätiedot

Kirsi Verkka, opetuskonsultti, puhelin: 310 84026

kirsi.verkka@hel.fi

Kaupunkiympäristön toimiala Pelastuslaitos Pelastuskomentaja 22.09.2017 § 18

Päätös

Helsingin kaupungin pelastuslaitos kiittää mahdollisuudesta lausua "Nopeusrajoitusten määrittämisen periaatteista Helsingissä"

Helsingin kaupunki on pitkään tehnyt työtä omalta osaltaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungin eri alueilla ja tieverkostossa. Uusi esitys jatkokehittää vuonna 2004 aloitettua työtä tehdä nopeusrajoituksista kaupunkiympäristöön paremmin sopivia ja turvallisuutta huomioivia ratkaisuja. Uudessa mallissa nopeusrajoituksia on tarkoitus yhtenäistää samankaltaisilla toimintaympäristöillä sekä lisätä liikenteen turvallisuutta ja vähentää liikenteen aiheuttamaa ympäristöhaittaa.

Helsingin kaupungin pelastuslaitos toteaa, että se kannattaa lausuntopyynnössä esitettyjä asioita. Samalla pelastuslaitos pyytää, että suunnittelussa huomioidaan hälytysajoneuvojen mahdollisimman esteetön eteneminen katuverkostossa. Liikenteen jouheva eteneminen sekä rakenteellinen esteettömyys ovat keskeisiä tekijöitä onnistuneen hälytysajon suorittamiselle.

Lisätiedot

Jari Korkiamäki, pelastuspäällikkö, puhelin: 310 31264

jari.korkiamaki@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.04.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36184

marja-liisa.rautanen@hel.fi

Jussi Yli-Seppälä, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 37054

jussi.yliseppala@hel.fi

Ulla Tapaninen, erityisasiantuntija, puhelin: 09 310 37350

ulla.tapaninen@hel.fi