Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-010713
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 209 §

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kunnan asukkaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

********** ja joukko muita henkilöitä on tehnyt aloitteen esteettömän liikuntapuiston saamiseksi Helsinkiin. Aloitteen tekijät toteavat, että jokaisen tulisi voida harrastaa liikuntaa omalla tavallaan. Maailmalla esteettömiä liikuntapuistoja on useita, ja myös erityisiä paraliikuntatelineitä on tarjolla. Aloitteen tekijät toivovat, että Helsingin kaupunki tukee hanketta osoittamalla sille keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin, jonne on hyvät kulkuyhteydet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallintosäännön 30 luvun 15 §:n nojalla kunnan asukkaan aloitetta käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntapalvelukokonaisuus on antanut aloitteen johdosta selvityksen. Siinä todetaan, että esteettömyys huomioidaan aina, kun uusia liikuntapuistoja suunnitellaan. Jo olemassa olevien liikuntapuistojen esteettömyyttä on pyritty ratkomaan hyvässä yhteisymmärryksessä kaupungin esteettömyystyöryhmän kanssa. Yksi liikuntaesteisille erityisesti suunniteltu kohde on Talin perhepolku. Myös kaupunkiympäristön toimiala yllä pitää esteettömiä liikunnallisia kohteita. Näitä ovat Suursuonpuiston esteetön ulkoilureitti, Kivikon luontopolku, Taavetinpuisto ja Ikiliikkujanreitti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari on vastannut 29.1.2018 päivätyllä kirjeellään aloitteen tekijälle. Apulaispormestarin kirjeessä on todettu edellä mainittujen seikkojen lisäksi, että Kivikon ja Jätkäsaaren liikuntapuistojen suunnittelu jatkuu vuonna 2018. Näiden puistojen suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös sitä, voidaanko niiden seuraavat vaiheet toteuttaa kokonaan esteettöminä.

Kaupunginhallitus pitää edellä olevaa riittävänä selvityksenä asiassa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kunnan asukkaan aloite

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.