Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta

De ärenden som har publicerats före 2019 får beslutets rubrik.
HEL 2017-010713
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 209 §

V 25.4.2018, Kunnan jäsenen aloite esteettömästä ulkoliikuntapuistosta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa kunnan asukkaan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

********** ja joukko muita henkilöitä on tehnyt aloitteen esteettömän liikuntapuiston saamiseksi Helsinkiin. Aloitteen tekijät toteavat, että jokaisen tulisi voida harrastaa liikuntaa omalla tavallaan. Maailmalla esteettömiä liikuntapuistoja on useita, ja myös erityisiä paraliikuntatelineitä on tarjolla. Aloitteen tekijät toivovat, että Helsingin kaupunki tukee hanketta osoittamalla sille keskeisellä paikalla sijaitsevan tontin, jonne on hyvät kulkuyhteydet.

Hallintosäännön 26 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallituksen tulee esittää kaupunginvaltuuston tietoon kahdesti vuodessa kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan jäsenen tai palvelun käyttäjän aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Hallintosäännön 30 luvun 15 §:n nojalla kunnan asukkaan aloitetta käsiteltäessä sallitaan keskustelu. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita.

Liikuntapalvelukokonaisuus on antanut aloitteen johdosta selvityksen. Siinä todetaan, että esteettömyys huomioidaan aina, kun uusia liikuntapuistoja suunnitellaan. Jo olemassa olevien liikuntapuistojen esteettömyyttä on pyritty ratkomaan hyvässä yhteisymmärryksessä kaupungin esteettömyystyöryhmän kanssa. Yksi liikuntaesteisille erityisesti suunniteltu kohde on Talin perhepolku. Myös kaupunkiympäristön toimiala yllä pitää esteettömiä liikunnallisia kohteita. Näitä ovat Suursuonpuiston esteetön ulkoilureitti, Kivikon luontopolku, Taavetinpuisto ja Ikiliikkujanreitti.

Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari on vastannut 29.1.2018 päivätyllä kirjeellään aloitteen tekijälle. Apulaispormestarin kirjeessä on todettu edellä mainittujen seikkojen lisäksi, että Kivikon ja Jätkäsaaren liikuntapuistojen suunnittelu jatkuu vuonna 2018. Näiden puistojen suunnittelun yhteydessä tutkitaan myös sitä, voidaanko niiden seuraavat vaiheet toteuttaa kokonaan esteettöminä.

Kaupunginhallitus pitää edellä olevaa riittävänä selvityksenä asiassa.

Stäng

Detta beslut publicerades 25.04.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36054

leena.mickwitz@hel.fi

Bilagor

1. Kunnan asukkaan aloite

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.