Unioninkatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12514)

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-011396
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 497 §

Unioninkatu 14:n asemakaavan muuttaminen (nro 12514)

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti

 • hyväksyä 23.10.2018 päivätyn asemakaavan muutoksen piirustuksen nro 12514 mukaisena. Asemakaavan muutos koskee 3. kaupunginosan (Kaartinkaupunki) korttelin 53 tonttia 4
 • antaa vuorovaikutusraportista ilmenevät vastineet valmisteluaikana esitettyihin mielipiteisiin, kannanottoihin sekä julkisena nähtävilläoloaikana saatuihin lausuntoihin. Päätösasiakirjat ja vuorovaikutusraportti ovat luettavissa kaupunkiympäristön toimialan info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, sekä internet-sivuilla: Päätöksenteko
 • kehottaa asemakaavoituspalvelua laskuttamaan hakijoilta kaavan hyväksymisen jälkeen kaavan laatimis- ja käsittelykustannukset seuraavasti:

  Kaupunkiympäristölautakunta päätti asemakaavan muutoksesta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Kaavaratkaisun keskeinen sisältö

  Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee aluetta, joka sijaitsee Kaartinkaupungin kaupunginosassa Unioninkadun ja Eteläisen Makasiinikadun kulmauksessa osoitteessa Unioninkatu 14. Kaavaratkaisu mahdollistaa hotellin sijoittumisen tontilla olevaan vuonna 1969 valmistuneeseen toimistorakennukseen.

  Tontille on osoitettu kerrosalaa liike- ja toimistorakennukselle 6 050 k-m², josta noin 1 800 k-m² on uutta kerrosalaa. Kerrosalan lisäys olemassa olevassa rakennuksessa syntyy maantasokerroksen rakentamisesta, kellarikerroksen osan muuttamisesta käyttötarkoituksen mukaisiksi tiloiksi sekä 7. kerroksen laajentamisesta. Nykyisin 7. kerroksessa sijaitseva konehuone sijoitetaan katolle. Tontin tehokkuusluku e = 5,7.

  Päätökset kaavaratkaisun pohjana

  Kaavaratkaisu edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että alue kehittyy toiminnallisesti sekoittuneena alueena yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti. Alue kuuluu uudessa yleiskaavassa keskusta-alueeseen C1, joka on palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen keskusta.

  Alueen lähtökohdat ja nykytilanne

  Kaava-alue sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Unioninkadun varrella Kaartinkaupungin kaupunginosassa, Eteläsataman läheisyydessä.

  Tontilla sijaitsee 7-kerroksinen vuonna 1969 valmistunut ja arkkitehti Kurt Simbergin suunnittelema toimistorakennus, jonka maantasokerros on pääasiallisesti ulkotilaa ja toimii pysäköintialueena. Pieni aulatila hisseineen toimii sisäänkäyntinä rakennukseen. Rakennuksen 7. kerros on sisäänvedetty julkisivun räystäslinjasta.

  Kohteen ympäristössä korostuvat ajalliset kerrostumat. Kasarmitorin laidalla sijaitsee Kaartin Kasarmi 1800-luvun rakennuksineen ja Kasarmikadun ja Pohjoisen Makasiinikadun kulmaan on tullut 2017 uusi toimistorakennus. Korttelissa ja lähikortteleissa on 1900-luvun rakennuksia vuosisadan alusta 60-luvulle asti.

  Korttelialue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisältö on neuvoteltu hakijan kanssa.

  Kaavaratkaisun kustannukset

  Kaavaratkaisun toteuttaminen ei aiheuta kustannuksia kaupungille.

  Asemakaavamuutos korottaa tontin arvoa ja tuottaa omistajalle merkittävää hyötyä. Maankäyttökorvauksista sovitaan erikseen maapoliittisissa neuvotteluissa.

  Vuorovaikutus kaavan valmisteluaikana

  Liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa esitetään yhteenvedot kaavan valmisteluaikana saaduista viranomaisten kannanotoista ja osallisten mielipiteistä sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Viranomaisyhteistyö

  Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan eri tahojen kanssa.

  Viranomaisten kannantotot osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat kaukolämpöjohtoon. Helen Oy huomauttaa kannanotossaan, että tontin läpi kulkee kaukolämpöjohto, joka on huomioitava suunnittelussa. Muilla viranomaisilla ei ollut huomautettavaa. Kannanotossa esitetty asia on otettu huomioon kaavoitustyössä siten, että kaukolämpöjohdon huomioimisesta on määrätty kaavaratkaisussa.

  Mielipiteet

  Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä valmisteluaineistosta kohdistuivat viitesuunnitelmassa esitettyyn valokylttiin Eteläisellä Makasiinikadulla.

  Kirjallisia mielipiteitä saapui 2 kpl.

  Kaavaehdotuksen julkinen nähtävilläolo (MRL 65 §) 6.4.–7.5.2018

  Kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä, mistä on ilmoitettu maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyllä tavalla.

  Kaavaehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

  Kaavaehdotuksesta saatiin viranomaisten lausuntoja sen ollessa julkisesti nähtävillä. Lausunnoissa esitetyt huomautukset kohdistuivat laivameluun.

  Lausunnot saatiin seuraavilta tahoilta:

  • Helen Sähköverkko Oy
  • Helsingin Satama Oy
  • Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
  • kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, kaupunginmuseo

  Seuraavat tahot ilmoittivat, ettei ole lausuttavaa: Helen Oy.

  Toimenpiteet julkisen nähtävilläolon jälkeen

  Vuorovaikutusraportissa on esitetty yhteenvedot kaavaehdotuksesta saaduista viranomaisten lausunnoista sekä vastineet niissä esitettyihin huomautuksiin.

  Kaavan tavoitteet huomioon ottaen, kaavaehdotusta ei ole ollut tarkoituksenmukaista muuttaa julkisen nähtävilläolon yhteydessä esitettyjen huomautusten johdosta.

  Kaavakartan merkintöihin tai määräyksiin ei tehty muutoksia julkisen nähtävilläolon jälkeen. Aineistoon tehdyt muut täydennykset on esitetty kaavaselostuksen viimeisessä luvussa.

  Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyvät tarvittavat maankäyttösopimusmenettelyt on saatettu päätökseen. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 13.9.2018 (tonttipäällikön päätös 28.8.2018, § 47).

  Kaupungin uusi hallintosääntö 1.6.2017 alkaen on laajentanut lautakunnan toimivaltaa asemakaavojen osalta. Poiketen osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa ilmoitetusta, kaavan hyväksyy kaupunginvaltuuston sijaan kaupunkiympäristölautakunta hallintosäännön 16 luvun 1 §:n kohdan 2 perusteella, koska kaavaratkaisulla ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia.

  Tarkemmat perustelut

  Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta asemakaavaselostuksesta.

  Sovelletut säännökset

  Maankäyttö- ja rakennuslaki 9 §, 51 §, 52 §, 54 §, 57 §, 59 §, 62 §.

  Sulje

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 3.4.2018

  Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kulttuuripalvelukokonaisuus Kaupunginmuseo Kulttuuriperintöyksikkö 7.12.2017

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 30.10.2018

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 497 §.

  Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

  Valitusoikeus

  Päätökseen, joka koskee asemakaavan muutosta, saa hakea muutosta kunnallisvalituksella

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen, lukuun ottamatta vaikutukseltaan vähäisiä asemakaavan muutoksia, joissa valitusoikeus on vain asianosaisilla. Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla. (Valitusoikeuden rajoittaminen ei koske MRL 73 §:n mukaisia ranta-asemakaavoja)
  • viranomainen toimialaansa kuuluvissa asioissa
  • maakunnan liitto ja kunta, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutuksia
  • rekisteröity paikallinen tai alueellinen yhteisö toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan.
  Valitusaika

  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Kunnan jäsenen, asianosaisen ja muun valittamaan oikeutetun katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusperusteet

  Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.
  Valitusviranomainen

  Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai ehyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero
  (09) 655 783
  Käyntiosoite
  Pohjoisesplanadi 11–13
  Puhelinnumero
  (09) 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  VALITUSOSOITUS

  Pöytäkirjan 497 § (Kustannusten osalta:).

  Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

  Valitusoikeus

  Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

  Valitusaika

  Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusviranomainen

  Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000
  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

  Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

  Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

  Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 250 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Sulje

  Esittelijä

  kaupunkiympäristön toimialajohtaja
  Mikko Aho

  Lisätietojen antaja

  Kerttu Kurki-Issakainen, arkkitehti, puhelin: 09 310 37349

  kerttu.kurki-issakainen@hel.fi

  Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 09 310 37334

  crista.toivola@hel.fi

  Mikko Juvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudelliset asiat, puhelin: 09 310 37252

  mikko.juvonen@hel.fi