Informaatio syksyllä 2017 toteutetun Great Place to Work -tutkimuksen tuloksista

HEL 2017-012435
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 10 §

Informaatio vuoden 2018 Kunta10-tutkimuksen tuloksista sekä työhyvinvointitoimenpiteiden seurannasta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti merkitä tiedoksi asiasta saamansa informaation.

Lisäksi johtokunta päätti edellyttää, että ehdotukset Kunta10 -tutkimuksen tulosten perusteella tehtäviksi konkreettisiksi toimenpiteiksi tuodaan tiedoksi johtokunnan seuraavaan iltakoulukokoukseen, ja että toimenpiteiden toteutusta seurataan johtokunnan iltakoulukokouksissa vuosineljänneksittäin niin, että henkilöstön edustajat ovat paikalla.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL osallistui syksyllä 2018 kolmannen kerran Kunta10-tutkimukseen. Vastausprosentti oli 62, kun se edellisessä tutkimuksessa vuonna 2016 oli 63. Vastaajia oli yhteensä 712.

Kunta10-tutkimuksen tuloksia on käsitelty henkilöstötoimikunnan kokouksessa ja johtoryhmän kokouksessa. Kunta10-tutkimuksen tuloksia tullaan huomioimaan henkilöstöohjelman ja työhyvinvointiohjelman toimenpiteiden määrittelyssä. Tämän lisäksi tutkimuksen perusteella määritellään yksikkökohtaiset ja tiimikohtaiset toimenpiteet toteutettavaksi vuoden 2019 aikana.

Kunta10-tutkimuksen tuloksista ja edellisen työhyvinvointitutkimuksen perusteella toteutetuista toimenpiteistä annetaan alustava informaatio kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 19.12.2018 § 183

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

22.11.2017 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
hallintojohtaja
Yrjö Judström
Lisätiedot

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 310 34747

matts.hagg@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

hallintojohtaja
Yrjö Judström

Lisätietojen antaja

Matts Hägg, henkilöstöpäällikkö, puhelin: 09 310 34747

matts.hagg@hel.fi