Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012988
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 57 §

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi uusille hankkeille innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 848 510 euroa käytettäväksi vuonna 2019 ja sitoo yhteensä 993 800 euroa käytettäväksi vuosina 2020 ja 2021 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä
rahoitus 2019
Sidottava rahoitus 2020
Sidottava rahoitus 2021
Yhteensä
Games Factory Farm,
(PRR 3599751)
Games Factory Oy
125 000
80 000
80 000
285 000
Jätkäsaari Mobility Lab
 
Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Liikenne- ja katusuunnittelu
120 000
120 000
120 000
360 000
 
 
Helsingin kaupunki, Kaupunginkanslia
216 400
196 400
186 400
599 200
 
Forum Virium Helsinki
59 500
105 500
105 500
270 500
Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi
Helsingin kaupunki, Kulttuuri‐ ja vapa-ajan toimiala
205 760
0
0
205 760
Match Made in Startup
Refugees -kehittämishanke
Phoenix ry
121 850
-
-
121 850
Yhteensä
 
848 510
501 900
491 900
1 842 310

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi käynnissä oleville hankkeille innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä enintään 1 567 569 euroa käytettäväksi vuonna 2019 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnettävä rahoitus vuodelle 2019
Fiksu Kalasatama
2018-20,  
(PRR 3599750)
Forum Virium Helsinki
280 000
Kansainvälistä kasvua, (PRR 3599731)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
500 000
UrbanSense,
(PRR 3599753, 3599757,3599754)
Helsingin yliopisto
308 112
 
Forum Virum Helsinki
113 048
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
80 000
Helsinki RobubusLine, (PRR 3599748)
Metropolia Ammattikorkeakoulu
78 809
Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä, (PRR 3599752)
Startup Maria Oy
169 600
Monimuotoisuus kasvun moottorina, (PRR 3599756)
The Startup Shortcut Oy
38 000
Yhteensä
 
1 567 569
 

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto siirsi käynnissä olevien hankkeiden vuonna 2018 käyttämättä jäävää määrärahaa yhteensä enintään 634 706 euroa käytettäväksi seuraavasti:

 
Hanke
Toteuttaja
Siirrettävä rahoitus vuodelle 2019
Siirrettävä rahoitus vuodelle 2020
Fiksu Kalasatama 2018-20,  
(PRR 3599750)
Forum Virium Helsinki
67 500
67 500
Kansainvälistä kasvua,
(PRR 3599731)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
50 000
-
Helsinki City Lab,  
(PRR 3599732)
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
100 000
-
Digitalents Helsinki, (PRR 3599754)
Helsingin kaupunki, Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala, nuorisopalvelut
152 000
-
UrbanSense,  
(PRR 3599753, 3599757,3599754)
Helsingin yliopisto
6 855
-
 
Forum Virum Helsinki
6884
-
 
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
-
26 000
Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa,  
(PPR 3599732)
Palvelukeskus Helsinki
100 967
57 000
Yhteensä
 
484 206
150 500
 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Metropolia Ammattikorkeakoulun hankkeelle Älykäs äänimaisema 2022 ja Sivistyskiihdyttämö ry:n hankkeelle Nordic Learning Incubator.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva

Asian aikana kuultavana oli erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin.

Rahaston käytön periaatteiden mukaan varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle. Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Jokaisella innovaatiorahaston rahoittamalla hankkeella tulee olla ohjausryhmä, jossa on vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Uudet hakemukset

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee uusia hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa. Joulukuun päätöskokouksen käsittelyyn innovaatiorahastolle on saapunut kuusi uutta hankehakemusta. Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2018-2021.

Rahoitusta vuodelle 2019 esitetään neljälle uudelle hankkeelle, joista kahdelle hankkeelle esitetään lisäksi sidottavan rahoitusta vuosille 2020 ja 2021. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytöstä päätökset hankkeiden väliraporttien perusteella.

Käynnissä olevien hankkeiden jatkuminen vuonna 2019

Kaupunginhallitus on sitonut innovaatiorahaston vuoden 2019 varoja kahdelle hankkeelle 7.12.2016 § 1103, jolloin se päätti vuonna 2017 alkaneista hankkeista. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on sitonut vuoden 2019 varoja kahdelle hankkeelle 11.12.2017 § 22 ja kahdelle hankkeelle 28.5.2018 § 33, jolloin se päätti vuonna 2018 alkaneista hankkeista. Kaikki kuusi hanketta ovat jättäneet väliraporttinsa sovittuun määräaikaan mennessä. Raportoinnin perusteella elinkeinojaosto päättää jatkorahoituksesta ja määrärahojen käyttötarkoituksen muutoksista.

Kaikki kuusi hanketta hakivat vuodelle 2019 sidottuja määrärahoja käyttöönsä ja neljä hankkeista hakivat vuonna 2018 käyttämättä jäävälle määrärahalle siirtoa seuraaville vuosille.

Vuodelta 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa tuleville vuosille hakivat lisäksi kolme hanketta (Digitalents Helsinki, Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa ja Helsinki City Lab), jotka olisivat alkuperäisen hankesuunnitelman mukaan päättyneet vuonna 2018.

Kaikille käynnissä oleville hankkeille esitetään rahoitusta aikaisemmin sidottujen määrärahojen mukaisesti. Lisäksi osalle hankkeista esitetään vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtoa käytettäväksi tulevina vuosina.

Hakemusten ja väliraporttien arviointi

Innovaatiorahaston ohjausryhmä ja kaupunginkanslian edustajista koostuva valmistelusihteeristö ovat arvioineet hakemuksia ja väliraportteja. Ohjausryhmä on aikaisemmin koostunut kaupunginkanslian edustajista. Loppusyksystä 2018 lähtien ohjausryhmään on kutsuttu myös edustajat kaupungin kaikilta toimialoilta. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtaiset arvioinnin tulokset ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Rahoitettavaksi esitettävät uudet hankkeet

Games Factory Farm

Innovaatiorahasto on rahoittanut Games Factory Oy:n hanketta
150 000 eurolla vuonna 2018, jonka aikana Pelitalo on muodostettu. Hankkeen aikana on huomattu tarve nuorten pelialan yrittäjien syvemmälle mentoroinnille ja liiketoiminnan tuelle. Siten seuraava askel on luoda pysyvä ratkaisu kasvavien yritysten tarpeisiin: Games Factory Farm, johon innovaatiorahastolle jätetty uusi rahoitushakemus kohdistuu.

Innovaatiorahaston rahoituksella hankkeessa edistetään nuorten yritysten ja tiimien syntymistä ja menestymistä pelimarkkinoilla. Games Factory Farmissa tuotetaan vuoden 2019 aikana noin kymmenelle lupaavalle pelialan yritykselle räätälöityjä tiloja, palveluja ja mentorointia sekä haetaan heille projekteja ja liikevaihtoa. Samalla Farmin konseptia kehitetään projektiehdotuksen liitteen mukaisesti ja toiminta rahoitetaan 2019 jälkeen myös vuokratoiminnalla, alihankintakomissioilla ja konsultoinnilla.

Hankkeen hyödyt Helsingin osaamis- ja elinkeinoperustan luomisessa pelialalla ovat hyvät suhteessa haettuun rahoitukseen. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2019 ja rahoituksen sitominen vuosille 2020 ja 2021 on perusteltua, jotta toimintaa voidaan kehittää pitkäjänteisesti.

Games Factoryn on hankkeen aikana luotava toimintamalli, joka mahdollistaa nuorille yrityksille monipuoliset kehityspolut sekä luonnolliset jatkopolut esimerkiksi Games Factoryn yrityskiihdyttämöön. Hankekokonaisuuden tavoitteena on nostaa mukana olevien yritysten kaupallista kiinnostavuutta ja siten niiden rahoituskelpoisuutta.

Lisäksi hankkeen tulee vuoden 2019 aikana tunnistaa ekosysteemin keskeiset yksityiset rahoittajat ja luoda konkreettinen suunnitelma hankkeen jatkorahoituksen varmistamiseksi. Edelleen Games Factoryn tulee seurata hankkeeseen osallistuvien tiimien ja yksilöiden osaamisen kehittymistä ja myöhempää sijoittumista ekosysteemiin. Games Factoryn tulee myös varmistaa vuonna 2018 kehitetyn pelitalo-konseptin toiminnan jatkuminen ja, että pelitalo-konsepti ja GFF-malli kytkeytyvät vahvasti sekä paikalliseen, kansalliseen että kansainväliseen pelialan ekosysteemiin.

Helsingin kaupungin Games Factory Oy:lle antamaa toimintatukea on pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 22 artiklan mukaisena käynnistystukena. Games Factory Oy on kirjattu kaupparekisteriin 21.8.2017 eikä kuulu konserniin. Myönnettävä käynnistystuki kohdistuu yhtiön toimintaan viiden vuoden aikana siitä, kun yhtiö on kirjattu kaupparekisteriin.

Tuensaajaa Games Factory Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset. Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti.

Jätkäsaari Mobility Lab

Hanke käynnistää älyliikenteen innovaatioalustatoiminnan ja sitä hyödyntävien uusien liikenneratkaisujen kehittämisohjelman Jätkäsaareen. Innovaatioalusta on tapa toimia, millä kaupunki aktiivisesti mahdollistaa uusien tuotteiden ja palvelujen paremman kehittämisen. Hankkeen aikana synnytetään klusteri Helsingin älyliikenteen yrityksille ja tuodaan yhteen käynnissä olevia älyliikennehankkeita. Innovaatiorahaston rahoituksella hanke nostaa älykkään liikenteen yhdeksi Helsingin merkittävimmiksi innovaatiotoiminnan painopistealoiksi.

Hankkeen rahoittaminen kolmeksi vuodeksi on perusteltua, koska sen tarkoituksena on houkutella yritysten tuotekehitysinvestointeja Länsisatamaan ja synnyttää uutta liiketoimintaa Helsinkiin. Innovaatiorahastosta haettava rahoitus on pieni osuus suhteessa koko muuhun hankerahoitukseen.

Rahoitus myönnetään hankkeelle ehdollisena ja edellyttää selvityksen Business Finlandin rahoitusmahdollisuuksista hankkeelle.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Ahti ‐ Merellisen Helsingin yritysekosysteemi

Ahti-kokeilussa Helsingin kaupunki kehittää yhdessä veneilyalan yritysten, venekerhojen ja muiden toimijoiden kanssa yhteisen avoimen resurssirajapinnan (tietokannan), joka mahdollistaa kaupungin, yritysten ja yksityishenkilöiden omistamien merelliseen ympäristöön liittyvien resurssien ja palveluiden varaamisen verkossa erilaisten käyttöliittymien kautta.

Hankkeella on potentiaalia tulevaisuuden osaamis- ja elinkeinoperustan luomiselle. Siksi hankkeelle esitetään rahoitusta ensimmäiselle vuodelle, jonka aikana hankkeen on määriteltävä lopulliset ehdotukset alustan ylläpitämiseksi ja operoimiseksi hankkeen jälkeen, laadittava perustelut eri skenaarioista kaupungin roolista ja mitä päätöksiä ne edellyttävät, selvitettävä miten ja mitkä ulkopuoliset tahot voivat liittyä alustaan toimittajiksi ja miten he voivat liittää omat järjestelmänsä toimittajina alustaan, saatava alustava sitoutuminen alustan yhteistyömalliin tarpeeksi suurelta määrältä yrityksiä suhteessa alustan ylläpitämiseen vaadittuun minimiliikevaihtoon (2 Me) ja selvitettävä yhteistyömahdollisuuksia Espoon kaupungin, Kirkkonummen ja Sipoon kanssa. Hankkeen ohjausryhmään tulee kutsua kaupunginkanslian elinkeino-osaston edustaja.

Match Made in Startup Refugees -kehittämishanke

Hankkeessa innovaatiorahaston rahoituksella rakennetaan ja vahvistetaan Startup Refugees -verkostoa Helsingissä, nopeutetaan turvapaikanhakijoiden ja muiden maahanmuuttajien työllistymistä ja osaamisen säilyttämistä, helpotetaan työvoimapula-alalla toimivien yritysten työvoiman tarvetta sekä tunnistetaan yrityksen perustamisesta kiinnostuneet maahanmuuttajat ja tarjotaan heille tukea verkoston avulla.

Startup Refugees haki rahoitusta innovaatiorahastosta toukokuussa 2018, ja elinkeinojaoston rahoituspäätös oli silloin kielteinen. Elinkeinoperustan luominen arvioitiin tuolloin jäävän hankkeessa riittämättömäksi. Uudessa hankehakemuksessa painotetaan edelliseen hakemukseen verrattuna vahvemmin turvapaikanhakijoiden yrittäjyyden edistämistä ja Startup Refugeesin verkostojen vahvistamista. Hankkeen sisältö on muuttunut siinä määrin, että hanke täyttää rahoitukselle asetetut edellytykset ja rahoituksen myöntäminen yhdeksi vuodeksi on perusteltua. Hanketta kehotetaan pitämään Suomeen tulleet pakolaiset pääkohderyhmänään, sillä vastaavia tälle kohderyhmälle suunnattuja palveluita ei juuri ole tarjolla.

Phoenix Ry:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Uudet hankkeet, joille ei esitetä myönnettävän rahoitusta

Nordic Learning Incubator

Hankkeen tavoitteena on perustaa oppimisalan yritys- ja projektihautomo. Hankkeelle haettiin rahoitusta innovaatiorahastosta jo toukokuussa 2018, ja elinkeinojaoston rahoituspäätös oli silloin kielteinen. Hankehakemuksessa esitetty hautomokonsepti ja rahoitusmalli arvioidaan edelleen olevan keskeneräisiä ja hakijalla arvioidaan olevan riittämätöntä kokemusta hautomotoiminnan toteuttamisesta.

Älykäs äänimaisema 2022

Hankkeessa syvennytään kaupungin äänimaiseman kehittämiseen, meluntorjuntaan ja siihen, miten tekoälyä voidaan hyödyntää ääniympäristön suunnittelussa. Hankkeen elinkeinoperustan luominen arvioidaan jäävän heikoksi ja yritysten osallistuminen hankkeeseen vaikuttaa hakemuksen perusteella liian ohuelta.

Käynnissä olevat hankkeet, joille esitetään rahoitusta

Fiksu Kalasatama 2018-20

Hanke on edennyt hyvin ja toiminta on ollut aktiivista. Vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirto tuleville vuosille on perusteltua, koska toiminta ei ole henkilövaihdoksista johtuen ollut täysimääräistä. Elinkeinojaosto on 11.12.2017 § 22 sitonut rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2020.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Kansainvälistä kasvua

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja rahoituksen myöntäminen vuodelle 2019 on perusteltua. 50 000 euron määrärahan siirtäminen vuodelle 2019 on perusteltua, sillä rahoitus kohdistuu vuoden 2018 lopussa myönnettäviin yritysten matka-avustuksiin, joiden maksaminen tapahtuu vasta vuoden 2019 puolella. Elinkeinojaosto päätti 25.9.2017 § 22 siirtää hankkeelle vuodelta 2017 käyttämättä jääneitä määrärahoja vuodelle 2020, joten hanke jatkuu vielä vuoden 2019 jälkeen.

Helsinki City Lab

Koska hankeen toiminta vuonna 2018 käynnistyi suunniteltua myöhemmin rahoitusta jää käyttämättä noin 100 000 euroa. Rahoituksen siirtäminen vuodelle 2019 ja siten hankeen toteutusajan pidentäminen on perusteltua, jotta varmistetaan toiminnan vakiinnuttaminen osaksi kaupungin perustoimintaa.

Digitalents Helsinki

Hankkeen aikataulu on viivästynyt, mutta tavoitteet ovat lähteneet toteutumaan hyvin. Hankkeen vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirtäminen vuodelle 2019 ja siten hankkeen jatkaminen kahdeksalla kuukaudella on tarpeellista, jotta hankkeen tavoitteet toteutuvat myöhästyneestä aloituksesta huolimatta ja hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja saadaan jalkautettua kaupungin perustoimintaan.

UrbanSense

Hanke on käynnistynyt ja pääosin toteutunut suunnitelmien mukaan. Hankkeen rahoittaminen vuonna 2019 on siksi perusteltua. Vuonna 2018 käyttämättä jäävien määrärahojen siirto tuleville vuosille on perusteltua, koska toiminta ei ole rekrytointivaikeuksista johtuen ollut täysimääräistä. Elinkeinojaosto on 28.5.2018 § 33 sitonut rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2020.

Helsingin yliopiston tulee edellisessä innovaatiorahaston rahoituspäätöksessä esitetyn ehdon mukaisesti vielä vuoden 2018 aikana toimittaa kuvaus hankkeen yritysyhteistyötä sekä suunnitelma siitä, miten hankkeen tutkimustulokset voidaan hyödyntää yritysten kehittämistoiminnassa sekä miten Kumpulan kampukselle syntyvä 5G -kokeilualusta avautuu laajasti yritysten käyttöön. Tämä on ehto Helsingin yliopistolle myönnettävälle vuoden 2019 rahoitukselle.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Helsinki RobubusLine

Hanke on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti ja hankeen rahoittaminen vuonna 2019 on siksi perusteltua. Hankkeen tulee vuoden 2019 loppuun mennessä toimittaa kaupungille tarkempi selvitys sähköbussin hankkeen jälkeisestä käytöstä.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja korkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Hoivarobotiikan kokeilu ikääntyneiden kotihoidossa

Hanke on viivästynyt ja sen suuntaa on muutettu hieman johtuen muun muassa sosiaali- ja terveystoimen prosessien muutoksista ja muista kaupungin tekemistä linjauksista esimerkiksi tietoturva-asioihin liittyen. Vuoden 2018 rahoituksen siirtäminen vuosille 2019 ja 2020 ja siten hankeen toteutusajan pidentäminen on perusteltua, jotta hanke toteutuisi täysimääräisesti. Hankkeen loppuvaiheessa on selvitettävä mitä hankituille roboteille tapahtuu hankkeen päätyttyä.

Maria 01 - Euroopan johtava kasvuyrityskeskittymä

Hanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hankkeen rahoittaminen vuonna 2019 on perusteltua. Elinkeinojaosto on 11.12.2017 § 22 sitonut rahoitusta hankkeelle myös vuodelle 2020.

Helsingin kaupungin Start up Maria Oy:lle antamaa toimintatukea on pidettävä Euroopan unionin perussopimuksen 107 artiklan 1 kohdan mukaisena valtiontukena. Tuki myönnetään komission asetuksen (EU) N:o 651/2014 (yleinen ryhmäpoikkeusasetus) 27 artiklan mukaisena innovaatioklusterille myönnettävänä tukena.

Tuensaajaa Start up Maria Oy -nimistä osakeyhtiötä kohtaan ei ole annettu sellaista komission aikaisempaan päätökseen perustuvaa maksamatonta perintäpäätöstä, jossa tuki olisi julistettu sääntöjen vastaiseksi tai sisämarkkinoille soveltumattomaksi eikä säätiö ole ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti vaikeuksissa oleva yritys. Tuki täyttää myös muut ryhmäpoikkeusasetuksen I luvun mukaiset yhteisten sääntöjen edellytykset.

Tuen myöntävän toimielimen päätöksestä tehdään komissiolle yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen liitteen II mukainen jälki-ilmoitus työ- ja elinkeinoministeriön välityksellä sähköisesti. Koko Maria 01 arvioidut toimintakustannukset ovat vuodelle 2019 yhteensä 1 542 844 euroa, joista tukikelpoisia kustannuksia ovat 684 144 euroa. Innovaatiorahastosta myönnettävä tuki on 169 000 euroa eli noin 25% tukikelpoisista kustannuksista. Tukikelpoiset kustannukset sisältävät muun muassa palkkakuluja, matkakuluja ja ostopalveluja, mutta ei vuokrakuluja.

Startup Maria Oy:n ja kaupungin väliseen vuokrasopimukseen sisältyy EU komission asetuksen 651/2014 artikla 28:n mukaista pk-yritysten innovaatiotukea, elinkeinojohtajan päätös 8.11.2017 § 102.

The Startup Shortcut

Hanke on edennyt pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti ja aikataulussa. Rahoituksen myöntäminen vuodelle 2019 on siksi perusteltua.

Toteuttajan tulee jatkossa panostaa vielä enemmän jo toteutettujen toimenpiteiden ja kehitteillä olevien toimintamallien kuvaamiseen ja sitä kautta palveluiden ”paketointiin” helpommin hahmotettaviksi kokonaisuuksiksi. Tämä palvelisi myös hankkeen yhdeksi tavoitteeksi asetettua liiketoimintamallin kehittämistä. Pääfokus palveluiden tuottamisessa tulee olla yksityisen puolen tarpeissa, niin että hankeen kautta pystytään maksimoimaan maahanmuuttajataustaisten ja muiden osaajien ict-alan taitojen hyödyntämistä yrityssektorilla pääkaupunkiseudulla.

The Startup Shortcut Oy:n saama tuki on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis-tukea (valtiontuki).

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 24.09.2018 § 42

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 48 543 euroa käytettäväksi vuonna 2018, yhteensä 188 503 euroa käytettäväksi vuonna 2019 ja sitoo yhteensä 39 960 euroa käytettäväksi vuonna 2020 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönnetään vuodelle 2018 (€)
Myönnetään vuodelle 2019 (€)
Sidotaan vuodelle 2020 (€)
YHT. (€)
Fintech-ekosysteemin rakentaminen
Fintech Finland ry (60%)
17 066
40 959
23 893
81 918
 
Helsinki Business Hub Ltd Oy (40%)
11 477
27 544
16 067
55 088
Helsingin seutu tekstiiliteknologioiden yhteisönä ja tapahtuma-alustana
Spiderhouse Oy
20 000
120 000
-
140 000
Yhteensä
 
48 543
188 503
39 960
277 006
 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta Startup Summer ry:n hankkeelle 101 Companies x 100 Impact Makers.

Käsittely

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti käsitellä viidennen esityksen kokouksen neljäntenä asiana.

28.05.2018 Ehdotuksen mukaan

26.02.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. elinkeinojojhtaja
Ilkka Haahtela

Lisätietojen antaja

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Liitteet (pdf)

2. 1_Games_Factory_Farm_hakemus
3. 2_Jätkäsaari_Mobility_Lab_hakemus
4. 3_Ahti_hakemus
5. 4_Älykäs_äänimaisema_hakemus
6. 5_Match_Made_in_Startup_Refugees_hakemus
7. 6_Nordic_Learning_Incubator_hakemus
8. 7_Fiksu_Kalasatama_väliraportti
9. 8_Kansainvälistä_kasvua_väliraportti
10. 9_Helsinki_City_Lab_väliraportti
11. 10_Digitalents_väliraportti
12. 11_UrbanSense_väliraportti
13. 12_Helsinki_RobobusLine_väliraportti
14. 13_Hoivarobotiikan_kokeilu_väliraportti
15. 14_Maria01_väliraportti
16. 15_Monimuotoisuus_Kasvun Moottorina_väliraportti

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.