Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-012988
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 33 §

Eräiden hankkeiden rahoitus innovaatiorahaston varoilla

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi innovaatiorahastosta rahoitusta yhteensä 457 926 euroa käytettäväksi vuonna 2018 sekä sitoa yhteensä 639 880 euroa käytettäväksi vuosina 2019 ja 2020 seuraavasti:

Hanke
Toteuttaja
Myönne-tään vuodelle 2018 (€)
Sidotaan vuodelle 2019 (€)
Sidotaan vuodelle 2020 (€)
YHT. (€)
Plug in Helsinki
Helsingin Markkinointi Oy
100 000
-
-
100 000
Urban Sense: avoin 5G innovaatioalusta
Helsingin yliopisto 
171 206
308 112
-
479 318
 
Forum Virium Helsinki  
46 720
113 048
60 720
220 488
 
Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto  
40 000
80 000
40 000
160 000
The Shortcut: Monimuotoisuus kasvun moottorina
The Startup Shortcut Oy  
100 000
38 000
0
138 000
YHT.
 
457 926
539 160
100 720
1 097 806
 

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto ei myöntänyt rahoitusta seuraaville hankkeille:

Toteuttaja Hanke 
Arvotakomo OskHelsingin lohkoketjupohjainen paikallisrahakokeilu
EDEL City OyUpcycling Design Academy
EduImpact Venture Capital OyVaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet koulutusekosysteemissä ja koulutusviennin edistämisessä
Helsingin kaupunki, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Linked Volunteering: Avoin vapaaehtoistyön alusta ja rajapinta
Lunchie OyHelsinki kiertotalouden kärkeen digitaalisesti
Phoenix ry/ Startup RefugeesOne Hel of a Match – Match Made in Startup Refugees -sovellus
Sivistyskiihdyttämö ryNordic Learning Incubator
 

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeinojaosto merkitsi tiedoksi liitteessä 2 kootut innovaatiorahastosta rahoitettujen hankkeiden loppuraportit.

Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva, Jan Vapaavuori

Asiakohta kolme käsiteltiin kokouksen viimeisenä asiana.

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Innovaatiorahaston säännöt ja käytön periaatteet

Kaupunginvaltuusto on 17.5.2017, § 240 päättänyt innovaatiorahaston säännöistä, joiden mukaan rahaston varoja käytetään Helsingin elinkeino- ja osaamisperustaa luovien investointihankkeiden ja projektien rahoitukseen yhteistyössä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän kanssa. Rahoitusta voidaan myöntää joko kaupungin yksin tai yhteistyössä muiden osapuolien kanssa toteuttamiin hankkeisiin.

Sääntöjen mukaisesti rahaston hallinnosta vastaa kaupunginhallitus ja rahastoa hoitaa kaupunginkanslia. Rahasto toimii itsenäisenä taseyksikkönä, ja sen tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Rahastoa kartutetaan siirtämällä rahastoon vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä rahaston tilikauden tulos sekä kaupunginvaltuuston erikseen päättämät varat.

Hallintosäännön 8. luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä. Jaosto päätti 25.9.2017, § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista ja jatkuvan rahoitushaun avaamisesta.

Innovaatiorahaston käytön periaatteiden mukaisesti rahastosta voidaan myöntää hankkeille kokonaisrahoitusta tai rahoitusta ulkopuolisen rahoituksen vastinrahaksi rahaston tarkoituksen mukaisiin projekteihin ja investointihankkeisiin. Rahaston varoja voidaan myöntää enintään 12 kuukaudeksi kerrallaan, mutta niitä voidaan sitoa useammalle vuodelle.

Rahoitusta hakevilla kaupunkiorganisaation ulkopuolisilla toimijoilla tulee olla yhteistyökumppani Helsingin kaupungin toimialoilta tai keskushallinnosta. Innovaatiorahaston rahoittaman hankkeen ohjausryhmässä tulee olla vähintään yksi Helsingin kaupungin edustaja.

Hakemukset ja arviointi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto käsittelee hankehakemuksia lähtökohtaisesti neljä kertaa vuodessa (joulu-, helmi-, touko- ja syyskuussa). Edellisen päätöskokouksen jälkeen innovaatiorahastolle on saapunut yksitoista hankehakemusta, joista yksi on vedetty pois hakijan toimesta. Hankkeille haettiin rahoitusta vuosille 2018-2021.

Kaupunginkanslian edustajista koostuva innovaatiorahaston valmistelusihteeristö ja ohjausryhmä ovat arvioineet hakemuksia. Arvioinnissa on kuultu myös hankkeiden aiheisiin liittyviä kaupungin asiantuntijoita. Yhteenveto haetuista ja myönnettäväksi esitetyistä rahoituksista, kuvaus jokaisesta hankkeesta sekä valmistelusihteeristön hankekohtainen arvioinnin tulos ovat liitteenä 1.

Hankearvioinnissa on rahaston sääntöjen ja käytön periaatteiden mukaisesti kiinnitetty erityistä huomiota hankkeen potentiaaliin luoda tulevaisuuden elinkeino- ja osaamisperustaa sekä siihen, miten hanke edistää Helsingin yritysekosysteemien kehittymistä, kokeilualustojen luomista, innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Hankkeen toteutettavuus (hankesuunnitelman selkeys, kokonaisrahoituksen ja budjetin perusteltavuus, relevanttien yhteistyötahojen mukanaolo) ja hankkeen tuoma hyöty suhteessa haettuun rahoitukseen on myös otettu huomioon. Lisäksi hankkeen tuomat hyödyt kaupungin asukkaiden ja asiakkaiden palvelujen kehittämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä on huomioitu.

Rahoitusta vuodelle 2018 esitetään kolmelle hankkeelle, joista yhdelle hankkeelle esitetään lisäksi sidottavan rahoitusta vuodelle 2019 ja yhdelle vuosille 2019 ja 2020. Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto tekee sidotun rahoituksen käytöstä päätökset hankkeiden väliraporttien perusteella.

Päätöksen jälkeen innovaatiorahaston vapaa pääoma on 4,5 miljoonaa euroa.

Rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Plug in Helsinki -hanke

Hankkeessa Helsingin Markkinointi Oy avaa dataansa ja rajapintojansa yleisistä vierailija- ja nähtävyyskohteista ulkopuolisten toimijoiden käyttöön, mikä edistää Helsingin ja helsinkiläisten matkailualan yritysten näkyvyyttä. Hankkeessa tehtävä yhteistyö muun muassa Tencentin kanssa tuo Helsingille tietoa kansainvälisten suuryritysten tiedonhallintastandardeista ja lisää Helsingin näkyvyyttä kansainvälisellä matkailutietokanavalla. Hakemukseen on sisällytetty myös toimintaa, jonka arvioidaan kuuluvan Markkinointi Oy:n perustoimintaan. Tätä työtä ei rahoiteta innovaatiorahastosta.

Hankkeen tulee tukea siirtymistä malliin, jossa tieto siirtyy automaattisesti yrityksiltä Helsingin Markinointi Oy:n ylläpitämään MyHelsinkin-sivustoon ja muihin myynti- ja markkinointikanaviin. Tuotteiden ostettavuuteen, reaaliaikaiseen saatavuuteen ja yrityksen näkökulmasta monikanavaisuuteen tulee panostaa. Tiedon siirtämisessä rajapintojen kautta tulee huomioida matkailualan olemassa olevia standardeja ja Suomen matkailun digitiekartan linjauksia. Hakijan tulee vuoteen 2018 loppuun mennessä toimittaa innovaatiorahastolle selvitys siitä, miten näitä asioita tullaan edistämään.

Helsingin Markkinointi Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea, koska yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

UrbanSense: avoin 5G innovaatioalusta -hanke

Hanke toteutetaan Helsingin yliopiston, Foum Virium Helsingin ja Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osaston yhteistyönä. Kumpulan kampuksella sijaitsevan 5G-testiverkon lisäksi hankkeen aikana edistetään uusien 5G-testiverkkojen syntymistä myös muualle Helsinkiin. Hankkeen tärkein rooli on toimia mahdollistajana ja koordinaattorina, ja varmistaa 5G-kokeilualustojen hyödynnettävyys ja toimivuus yrityksille laajasti.

Helsingin yliopiston toteuttama hankeosuus luo osaamisperustaa 5G-verkon mahdollisuuksista ja käyttötapauksista kokeilemalla verkon hyödyntämistä mm. suurien tietomäärien välittämisessä reaaliaikaisen ilmanlaatutiedon saamiseksi. Helsingin yliopiston hanketoteutuksen osalta innovaatiorahaston osuutta tulee rajata kolmeen tutkijaan. Lisäksi Helsingin yliopiston tulee vuoden 2018 aikana kuvata hankkeen yritysyhteistyötä sekä toimittaa innovaatiorahastolle suunnitelma siitä, miten hankkeen tutkimustulokset voidaan hyödyntää yritysten kehittämistoiminnassa sekä miten Kumpulan kampukselle syntyvä 5G -kokeilualusta avautuu laajasti yritysten käyttöön.

Helsingin 5G-verkostojen innovaatioalustojen synnyttämisen edistämisestä sekä toimintamallin määrittämisestä, teknisten ja hallinnollisten edellytysten selvittämisestä sekä niitä hyödyntävien yritysten tarvekartoituksesta vastaavat Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja Forum Virium Helsinki. Hankkeessa edistetään uusia palveluita, teknisiä ratkaisuja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen rahoittaminen vuoteen 2020 asti on perusteltua, sillä tutkimus- ja kehittämistoiminta ja yritysyhteistyö on tehtävä pitkäjänteisesti.

Forum Virium Helsinki Oy:n saama tuki ei ole valtiontukea. Yhtiö ei harjoita taloudellista toimintaa kilpailluilla markkinoilla. Helsingin yliopiston saama tuki ei ole valtion tukea, koska kyseessä on tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta ja yliopiston tutkimus- ja kehittämistoiminta ei ole toimintaa kilpailluilla markkinoilla.

Monimuotoisuus kasvun moottorina -hanke

The Startup Shortcut Oy:n toteuttamassa hankkeessa pyritään maksimoimaan maahanmuuttajataustaisten ja muiden osaajien ict-alan taitojen hyödyntäminen pääkaupunkiseudun yrityssektorilla. Hanke lisää osaamis- ja elinkeinoperustaa madaltamalla etenkin maahanmuuttajataustaisten osaajien kynnystä hakeutua ja päästä ICT-alalle ja edistämällä alan startup-yrittäjyyttä.

ICT-alan osaajista on suuri tarve ja toiminta kytkeytyy vahvasti The Shortcutin taustalla olevan Startup-säätiön muihin kokonaisuuksiin, kuten Slushiin, Startup Saunaan ja Junctioniin tarjoten reitin startup-kentälle eri taustaisille henkilöille, joilla ei tarvitse olla suoraa kytköstä yliopisto- ja opiskelijamaailmaan. Hakija on uskottava toimija ja on osoittanut, että The Shortcutin palveluille on kysyntää.

Innovaatiorahaston varoilla ei rahoiteta sähköisen palvelun kehittämistä, vaan hakijaa kehotetaan selvittämään jo olemassa olevien sähköisten palveluiden hyödyntämistä. Hakijan tulee hankkeen aikana osoittaa toiminnan vaikuttavuutta ja toimittaa innovaatiorahastolle tarkempi liiketoimintamalli toiminnan jatkoa ajatellen. Ennen hankkeen alkamista The Startup Shortcut Oy:n on toimitettava innovaatiorahastolle päivitetty hankebudjetti ja toimintasuunnitelma.

The Startup Shortcut Oy:n saama tuki on EU-komission asetuksen nro 1407/2013 mukaista de minimis-tukea (valtiontuki).

Ei rahoitettavaksi esitettävät hankkeet

Helsingin lohkoketjupohjainen paikallisrahakokeilu (Arvotakomo Osk): Uuden elinkeinoperustan luominen on hankkeessa epävarmaa, sillä hakija ei ole vielä tarkemmin selvittänyt yritysten kiinnostusta paikallisvaluuttaa kohtaan, eikä paikallisvaluutan kokeilun käytännön kohteita ole kartoitettu. Hanke on myös suunniteltu toteutettavan tekninen ratkaisu edellä, ja hankkeen rahoituksesta innovaatiorahaston rahoituksen jälkeen ei ole toistaiseksi tietoa.

Upcycling Design Academy (EDEL City Oy): Hankkeen toiminnan suunnittelu on hyvin alkuvaiheessa ja sen laajempi vaikuttavuus ja hyödyt elinkeinoperustan luomisessa arvioidaan jäävän vähäisiksi.

Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet koulutusekosysteemissä ja koulutusviennin edistämisessä (EduImpact Venture Capital Oy): Vaikuttavuusmittariston tuottamisen metodit jäävät hakemuksen perusteella liian kapeiksi ja lopputuloksen laatua on näin ollen vaikea varmistaa. Hankkeen riskinä on myös, että valmisteilla oleva opetusalan investointirahasto ei toteudu, jolloin mittariston käyttö, ylläpito ja jatkokehittäminen jäävät epäselviksi.

Linked Volunteering (Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala): Osallisuuden edistämisen työkalujen kehittäminen arvioidaan kuuluvan kaupungin perustoimintaan. Lisäksi hankkeen ei arvioida edistävän kaupungin elinkeinoperustaa merkittävällä tavalla.

Helsinki kiertotalouden kärkeen digitaalisesti (Lunchie Oy): Hävikkiruoan hyödyntämiseen löytyy jo useita muita sähköisiä sovelluksia. Lisäksi hakija on ilmoittanut jo saaneensa de minimis -tukea yli 200 000 euroa kolmen viimeisen vuoden sisällä eikä ole näyttänyt löytäneen toiminnalleen kestävää liiketoimintapohjaa. Hakemuksessa jää epäselväksi, miten toiminnan jatkokehitys resursoitaisiin.

One Hel of a Match – Match Made in Startup Refugees (Phoenix ry/ Startup Refugees): Elinkeinoperustan luominen arvioidaan jäävän hankkeessa riittämättömäksi. Lisäksi palvelun voidaan tulkita olevan hankinta, jolloin hanke ei kuulu innovaatiorahastosta rahoitettavan toiminnan piiriin.

Nordic Learning Incubator (Sivistyskiihdyttämö ry): Hankehakemuksessa esitetty hautomokonsepti vaikuttaa keskeneräiseltä eikä hakijalla näyttäisi olevan riittävää kokemusta hautomotoiminnan toteuttamisesta.

Loppuraporttien kooste

Innovaatiorahaston rahoittamien hankkeiden viimeisimmistä loppuraporteista on kooste liitteessä 2. Koosteesta löytyvät yhteenvedot hankkeiden kuvauksista ja tiedoista, arvioinnit hankkeiden tuottamista tuloksista osaamis- ja elinkeinoperustan luomisessa, kuvaukset hankkeista saaduista opeista ja mahdollisista jatkoista sekä arvioinnit hankkeiden rahoituksen käytön suunnitelmanmukaisuudesta.

Innovaatiorahaston hankkeiden arvioinnissa on nykyään korostettu tulevaisuuden elinkeinoperustan luomista vahvemmin kuin aikaisemmin. Osa koosteen hankkeista on saanut rahoitusta innovaatiorahaston käytön periaatteiden ollessa eri suuntaisia kuin tällä hetkellä.

Sulje

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 26.02.2018 § 13

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti olla myöntämättä rahoitusta seuraaville hankkeille:

Toteuttaja
Hanke
Innokampus Oy
Innolampus - Helsingin innovaatio- ja bisneskiihdyttämö
Osuuskunta Visia
HkiUnderSea

Samalla kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti siirtää vuonna 2017 käyttämättä jäänyttä määrärahaa yhteensä enintään 135 900 euroa käytettäväksi vuonna 2018 seuraavasti:

Toteuttaja
Hanke
Siirretään enintään (euroa)
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Digitalents Helsinki 
(PRR 3599745)
55 000
Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala
Varaamo -tilavarauspalvelun jatkokehitys 
(PRR 3599733)
30 900
Forum Virium Helsinki Oy
Jätkäsaari Smart Mobility Lab
 (PRR 3599743)
50 000
YHTEENSÄ
 
135 900
Käsittely

Esteelliset: Marja-Leena Rinkineva

Esittelijä
vs. elinkeinojohtaja
Santtu Von Bruun
Lisätiedot

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön päällikkö
Santtu Von Bruun

Lisätietojen antaja

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Liitteet (pdf)

3. 1 Hki lohkoketjupohjainen paikallisrahakokeilu -hakemus
4. 2 Upcycling Design Academy hakemus
5. 3 Vaikuttavuussijoittamisen mahdollisuudet -hakemus
6. 4 Linked Volunteering -hakemus
7. 5 PluginHelsinki -hakemus
8. 6 UrbanSense -hakemus
9. 7 Hki kiertotalouden karkeen digitaalisesti -hakemus
10. 8 Startup Refugees -hakemus
11. 9 Nordic Learning Incubator -hakemus
12. 10 The Startup Shortcut -hakemus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.