V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013535
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 285 §

V 16.5.2018, Valtuutettu Pia Kopran aloite asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Mika Raatikainen:

Tapulikaupunkia ei saa jättää eriarvoiseen asemaan suhteessa muihin kaupunginosiin. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla, mutta siitä huolimatta Tapulikaupungissa ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa. Työntekijöille tulee tarjota myös tilat, pelkkä jalkautuminen alueelle ei riitä eikä edistä riittävästi kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Esitämme että viimeiseen kappaleeseen lisätään lause "Kaupunginhallitus pyytää kaupunkia etsimään ja tarjoamaan asukastiloja Tapulikaupungista tai sen välittömästä läheisyydestä mm. yhdistyksille, seuroille, harrastuspiireille, eläkeläisille ja asukkaille".

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Mika Raatikaisen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Pia Kopran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Pia Kopra ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsingin kaupunki tekee hankeselvityksen asukas- ja yhdistystilojen saamiseksi Tapulikaupunkiin. Aloitteessa todetaan, että asukastiloja tarvitaan kipeästi mm. asukkaiden kokouksiin, yhdistysten ja seurojen käyttöön, erilaisiin harrastuspiireihin, eläkeläisille, asukkaiden tapahtumiin, erityisnuorisotyöhön, asuntoyhtiöille ja muille alueen toimijoille.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa toimialoilta yhteisvalmistelussa saatuihin kommentteihin. Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Helsingissä on tarjolla eri toimijoiden vastuulla olevia matalan kynnyksen asukastiloja ja kokoontumismahdollisuuksia tasapuolisesti. Kaupunkistrategian mukaisesti julkisten alueiden ja tyhjien tilojen tilapäistä käyttöä kulttuuri- ja kansalaistoimintaan helpotetaan ja kaupunki pyrkii edistämään myös vajaakäytössä olevien muiden kuin kaupungin omistuksessa olevien tilojen käyttöä. Kaupungin eri toimialojen hallinnoimien tilojen käytölle on valmisteilla kaupunkiyhteiset periaatteet. Uusissa rakennuksissa huomioidaan jo rakennusvaiheessa tilojen ilta- ja viikonloppukäytön mahdollisuudet. Kaupunkilaiset voivat jatkossa varata kaupungin tiloja entistä helpommin sähköisen Varaamo-palvelun kautta.

Helsingissä on noin 30 yhdistysten ylläpitämää asukastilaa. Yleinen toimintamalli on, että paikalliset yhdistykset ovat vuokranneet alueella tyhjiksi jääneitä tiloja asukastoimintaan. Kaupunki avustaa yhdistysten toimintaa myöntämällä avustusta asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

Tapulikaupungin alueen kiinteistöissä on aloitteessa mainittuihin toimintoihin soveltuvia tiloja. Tällaisia tiloja on esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, Tapulikaupungin kirjastossa ja Tapulin nuorisotilassa.

Tapulin nuorisotalon tilat ovat erilaisten yhdistysten ja yhteisöjen aktiivisessa käytössä. Tiloja käyttävissä yhdistyksissä toimii eri ikäisiä ihmisiä. Vuoden 2017 alusta alkaen tiloja on annettu maksuttomasti toimipaikan oman toiminnan käyttöön, helsinkiläisten nuorten toimintaryhmien ja nuorisojärjestöjen ja yhdistysten käyttöön, kotipaikkanaan Helsinkiä pitävien yhdistysten käyttöön sekä Helsingin kaupungin toimialojen käyttöön. Myös lakisääteisen iltapäivätoiminnan ja taiteen perusopetuksen ryhmätoiminta lasten ja nuorten osalta sekä kotouttamista edistävän ryhmätoiminnan järjestäminen nuorisotiloissa on maksutonta.

Sosiaali- ja terveystoimialan alueellisessa aikuissosiaalityössä toimitaan yhdessä asukkaiden kanssa alueiden kehittämiseksi ja viihtyvyyden lisäämiseksi. Erityispainotuksena on heikommassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien kuntalaisten auttaminen ja tukeminen. Toiminta on kaikille avointa, pääsääntöisesti maksutonta ja sitä toteutetaan toimialan ylläpitämissä asukastaloissa ja lähiöasemilla sekä muissa tiloissa eri puolilla kaupunkia. Lisäksi etsivää lähityötä tekevät sosiaaliohjaajat jalkautuvat asukkaiden pariin kaduille ja ostoskeskuksiin. Toimintaa kehitettäessä otetaan huomioon kaupungin eri alueiden ja niiden asukkaiden tilanne ja tarpeet. Sosiaali- ja terveystoimiala tekee yhdyskuntatyötä Pohjois-Helsingin asuinalueilla. Tapulikaupungissa ei ole sosiaali- ja terveystoimialan hallinnoimaa asukastaloa, mutta Tapulikaupunkiin kohdennetaan yhdyskuntatyöntekijän työpanosta. Näin pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sulje

Kaupunginhallitus 23.04.2018 § 229

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle 7.5.2018 saakka Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Ella Tanskanen, stadiluotsi, puhelin: 09-310 36029

ella.tanskanen@hel.fi