Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2017-013538
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 194 §

Valtuutettu Petra Malinin aloite lasten osapäivähoidon henkilöstömitoituksesta

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Petra Malin ja 26 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että selvitetään mahdollisuudet siihen, että osapäivähoidossa noudatetaan samoja mitoituksia kuin kokopäivähoidossa silloin, kun lapset ovat paikalla samanaikaisesti.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginhallitus viittaa kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että päivähoitoasetuksen 6 §:n mukaan päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Helsingissä toimitaan tämän mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osapäivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä (1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi 26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta.

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 42 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 lastentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimimäärä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen siirtyminen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa.

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laatuun. Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin.

Kaupunkistrategian mukaan vastuullinen taloudenpito on hyvinvoivan kaupungin perusta. Helsinki tavoittelee kaupunkistrategian mukaisesti yksikkökustannuksissa muiden suurten kaupunkien keskiarvoa. Osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutoksella olisi huomattavat talousvaikutukset ottaen huomioon se, että varhaiskasvatuksen lapsimäärät ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset kasvavat. Mahdolliset osapäiväisen varhaiskasvatuksen henkilöstömitoituksen muutokset ja niiden mukanaan tuomat lisäkustannukset tulee käsitellä osana normaalia taloussuunnitteluprosessia.

Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Sulje

Kaupunginvaltuusto 30.05.2018 § 162

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto pani asian pöydälle.

16.05.2018 Pöydälle

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kaupunginhallitus 07.05.2018 § 291

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Vastaehdotus:
Paavo Arhinmäki: Korvataan kappaleen 13 teksti tekstillä:

"Kaupunginhallitus katsoo, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti."

Kannattaja: Suldaan Said Ahmed

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 5
Jenni Pajunen, Pia Pakarinen, Marcus Rantala, Wille Rydman, Daniel Sazonov

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Otso Kivekäs, Maria Ohisalo, Hannu Oskala, Suldaan Said Ahmed, Tomi Sevander, Kaarin Taipale, Sanna Vesikansa

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Poissa: 1
Ulla-Marja Urho

Kaupunginhallitus hyväksyi Paavo Arhinmäen vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 5 - 8.

23.04.2018 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 27.03.2018 § 51

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti lausua valtuutettu Petra Malinin ym. aloitteesta koskien osapäivähoidon henkilökuntamitoitusta ja sen vaikutuksista varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden toteutumiseen seuraavaa:

Lainmääritteet ovat osapäiväryhmille erilaiset kuin kokopäiväryhmille. Päivähoitoasetuksen (6 §) mukaan "päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden". Helsingissä toimitaan lain mukaan.

Osapäiväryhmän toiminta on nähty Helsingissä soveltuvan hyvin lapsille, joiden perheissä on pienempiä sisaruksia kotona tai vanhempien työ mahdollistaa lapsen säännöllisen lyhyen hoitopäivän. Toiminta ja ryhmän koko muotoutuvat lasten iän ja määrän mukaan. Lapsille tarjotaan päiväkodissa lounas.

Lastentarhanopettaja vastaa ryhmän pedagogisesta toiminnasta. Osapäivähoitoa ohjaa varhaiskasvatussuunnitelma ja esiopetussuunnitelma. Jokaiselle lapselle tehdään varhaiskasvatussuunnitelma.

Osapäiväryhmässä lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen ja oppii asioita pienessä ryhmässä leikin, liikkumisen, tutkimisen ja taiteilun kautta. Retkeily lähiympäristöön kuuluu ryhmän toimintaan ja ryhmässä lisäksi pelataan pelejä, luetaan kirjoja, lauletaan ja askarrellaan. Ryhmässä lapsi voi harjoitella vuorovaikutustaitoja muiden kanssa. Osapäiväryhmä osallistuu myös kaikkiin päiväkodin yhteisiin tapahtumiin.

Osapäiväryhmiä on ainoastaan suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ja ne ovat sijoittuneet päiväkoteihin ympäri Helsinkiä. Tällä hetkellä (1/2018) suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa on osapäiväryhmiä 66 ja niitä on 53 päiväkodissa. Tammikuussa 2018 osapäiväryhmissä oli lapsia yhteensä 659 eli yhdessä osapäiväryhmässä oli keskimäärin 10 lasta. Mikäli kaikissa ryhmissä olisi 26 yli 3-vuotiasta lasta, maksimi lapsimäärä osapäiväryhmissä olisi 1716 lasta.

Mikäli Helsingissä nostettaisiin edellä mainittujen osapäiväryhmien henkilöstömitoitus kokopäivähoitomitoituksen tasolle, tarkoittaisi tämä nykyisellä lapsimäärällä (1/2018) 43 lisätyöntekijän tarvetta (n. 21 lastentarhanopettajaa ja 21 lastenhoitajaa). Tämän vuosikustannus olisi noin 1,6 milj. euroa. Mikäli kaikissa 66 osapäiväryhmässä olisi maksimi määrä yli 3-vuotiaita lapsia, vaatisi kokopäivämitoitukseen meneminen lisää noin 110 varhaiskasvatuksen ammattilaista ja vuosikustannus nousisi osapäivähoidossa n. 4,2 milj. euroa.

Lapsivaikutusten näkökulmasta on selvää, että osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myönteisiä vaikutuksia varhaiskasvatuksen laatuun.

Henkilöstövaikutusten näkökulmasta osapäivähoidon henkilöstömitoituksen nostamisella olisi myös myönteisiä vaikutuksia työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Mikäli osapäivähoidon henkilöstömitoitusta muutettaisiin, jää enemmän työaikaa lapsiryhmän ulkopuolelle, mikä edellyttäisi uudenlaista työajansuunnittelua.

Osapäivähoidon henkilöstömitoituksen muutoksella olisi kuitenkin huomattavat talousvaikutukset suhteutettuna myös siihen, että varhaiskasvatuksen lapsimäärät kasvavat ja sen myötä varhaiskasvatuksen kustannukset.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Petra Malin: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta.

Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Kannattaja: Kirsi Pihlaja

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Poistetaan kappale (11): Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla nähdään nykyisen osapäivähoidon henkilöstömitoituksen olevan hyvällä tasolla varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tilalle: Kasvatus- ja koulutuslautakunta näkee, että henkilöstömitoituksen tulisi myös osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa vastata kokopäiväisen varhaiskasvatuksen mitoitusta silloin kun lasten on suunniteltu olevan paikalla yhtäaikaisesti.

Jaa-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Ted Apter, Martina Harms-Aalto, Dani Niskanen, Pia Pakarinen

Ei-äänet: 7
Fatim Diarra, Emma Kari, Otso Kivekäs, Pia Kopra, Petra Malin, Abdirahim Mohamed, Kirsi Pihlaja

Tyhjä: 1
Ville Jalovaara

Poissa: 0

Suoritetussa äänestyksessä Petra Malinin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 7–5. Tyhjää äänesti 1.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Eeva Tiihonen, varhaiskasvatusalueen päällikkö, puhelin: 310 58499

eeva.tiihonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.06.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Hilkka Tapiolinna, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36185

hilkka.tapiolinna@hel.fi